بانک نمونه

bnr
             

پ01232020

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه خدمات بانکی ریالی

بانک کشاورزي

alt

شرايط افتتاح انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري

شرايط افتتاح انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري :
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير مي توانند از امتيازات و مزاياي اين حساب بهره مند شوند.
حداقل سن : 18 سال
نکته : افتتاح حساب براي اشخاص محجور و زير 18 سال توسط ولي قهري و يا قيم قانوني وي صورت مي گيرد.
مدارك لازم براي گشايش انواع حسابهاي سپرده سرمايه گذاري :
الف : اشخاص حقيقي

 • ارائه اصل شناسنامه و يكبرگ تصوير آن(صفحه اول و در صورت وجودتوضيحات ، ارائه تصوير صفحه آخر شناسنامه ) و ارائه شماره ملي
 • تكميل فرمهاي موردنياز در شعبه

ب : اشخاص حقوقي

 • ارائه معرفي نامه از شركت يا موسسه ذي ربط
 • ارائه اصل شناسنامه(دارندگان حق امضاء) و يكبرگ تصوير آن(صفحه اول و در صورت وجودتوضيحات ، ارائه تصوير صفحه آخر شناسنامه ) و ارائه شماره ملي
 • ارائه اصل و يك نسخه تصوير از اساسنامه شركت يا موسسه
 • ارائه اصل ويكبرگ تصوير آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور
 • تكميل فرمهاي موردنياز در شعبه

حداقل مبلغ براي افتتاح حساب : پنجاه هزار ريال
نحوه استفاده از حساب :

 • حضور دارنده حساب در شعبه
 • ارائه دفترچه حساب سپرده سرمايه گذاري
 • امضاء اسناد دريافت وپرداخت وجه
 • دريافت وپرداخت وجه حسب مورد و نياز

ويژگي هاي عمومي حسابهاي سپرده سرمايه گذاري

 • تضمين استرداد اصل سپرده (مانده) به صورت عندالمطالبه (به محض درخواست مشتري)
 • معاف ازهرگونه ماليات 
 • عدم دريافت هزينه بابت افتتاح ويا نگهداري حساب
 • قابليت تقسيم پذيربودن سپرده ها (بلند مدت 1 الي 5 ساله ) به مبالغ جزئي تر، به منظور امكان برداشت ازحساب بدون كاهش سود در مانده حساب
 • قابليت واگذاري به سايراشخاص ( حقيقي يا حقوقي )

هدف:

 • تسهيل در امر خدمات رساني به مشتريان براساس اصل « مشتري مداري »
 • جمع آوري و نگهداري وجوه مشترياني كه مي خواهند سرمايه گذاري كنند.
 • بكارگيري وجوه جمع آوري شده در بخشهاي مختلف كشاورزي و خدماتي و توسعه كشاورزي
 • تامين و تجهيز منابع مالي بانك در جهت اهداف اقتصادي كشور
 • سپرده‌هاي سرمايه گذاري مدت دار (كوتاه مدت و بلندمدت)

  سپرده سرمايه گذاري مدت دار ( کوتاه مدت وبلندمدت) به سپرده هايي اتلاق مي شود كه به بانك سپرده مي شوند و بانك با قبول وكالت از صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري، پس از توديع سپرده قانوني نزد بانك مركزي، بقيه وجوه مربوط را در عمليات مجاز بانكي (اعطاي تسهيلات ) بكار مي گيرد.
  نرخ سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت عادي(از يك ماه تا كمتر از 3 ماه )   6درصد ،(شش درصد)
  نرخ سود علي الحساب  سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بيشتر از 3 ماه و كمتر از 6 ماه           8درصد    (هشت درصد)
  نرخ سود علي الحساب  سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت بيشتر از 6 ماه و كمتر از 12 ماه         11درصد      (يازده درصد)

  1.حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار يكساله :
  حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده گذاري ، يك سال و نرخ سود علي الحساب آن در حال حاضر      14 درصد (چهارده درصد) است.
  2.حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار دو ساله :
  حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده گذاري ، دو سال و نرخ سود علي الحساب آن در حال حاضر       5/14درصد (چهارده  و نيم درصد) است.
  3.حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار سه ساله :
  حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده گذاري ، سه سال و نرخ سود علي الحساب آن در حال حاضر      15 درصد(پانزده درصد) است.
  4.حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار چهار ساله :
  حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده گذاري ، چهار سال و نرخ سود علي الحساب آن در حال حاضر     16 درصد (شانزده درصد)است.
  5. حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار پنج ساله :
  حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده گذاري ، پنج سال و نرخ سود علي الحساب آن در حال حاضر        17 درصد(هفده درصد) است.

  سپرده قابل تقسيم و قابل انتقال

  سپرده قابل تقسيم وقابل انتقال به منظورانعطاف پذيري هرچه بيشتردرحسابهاي سپرده سرمايه گذاري مدت داريك الي پنج ساله درنظرگرفته شده است.
  الف : سپرده قابل تقسيم
  سپرده قابل تقسيم براي دارندگان حساب سپرده مدت داري است كه احتمال مي دهند در طول دوره از حساب خود مبالغي برداشت كنند و ضمناًنمي خواهند لطمه اي به ميزان سود سپرده شان وارد آيد.
  ويژگيهاي سپرده قابل تقسيم :

  • با تكميل يك برگ كارت مخصوص افتتاح حساب سپرده قابل تقسيم و واريز مبلغ لازم ، امكان استفاده از مزاياي آن ميسر مي شود.
  • مبلغ سپرده به ضرايبي از حداقل مبلغ افتتاح حساب تقسيم مي شود. در صورت برداشت هر مبلغ از اين حساب، به ميزان مضربي از ضرايب تعيين شده از حساب سپرده قابل تقسيم كسر، و باقيمانده آن به عنوان مستند حساب باقي مي ماند تا ازسود سپرده مدت دار بهره مند شود.

  ب: سپرده قابل انتقال
  حساب سپرده قابل انتقال حساب سپرده مدت داري است كه در صورت درخواست صاحب حساب به شخص ديگري انتقال مي يابد. به اين معني كه دارنده حساب اگرتقاضاي دريافت كل مبلغ سپرده را داشته باشد و از طرفي نخواهد كاهش و يا تغييري در ميزان سود او به عمل آيد براساس تقاضاي دارندهحساب، انتقال سپرده به شخص ثالث صورت مي پذيرد. در اين حالت با امضاي يك قرارداد و توافق نامه داخلي بين بانك و مشتري و شخص ثالث, انتقال سپرده به راحتي امكان پذير است.
  ويژگي هاي سپرده قابل انتقال :

  • مبلغ سپرده و امتيازات آن قابل واگذاري به غير است .
  • نيازي به دريافت و پرداخت وجه (نقل و انتقال وجه ) براي انتقال به غير نيست.
  • امكان استفاده از اين امتياز با توافق سپرده گذار و شخص ثالث ميسر خواهد بود.
  • انتقال سپرده با استفاده از فرمهاي مخصوصي كه به اين منظور تهيه گرديده، امكان پذير است.
  • هيچگونه كارمزد و يا كاهش نرخ سود از سوي بانك بابت انتقال سپرده اعمال نمي شود.

بانک سرمايه

alt

قرض الحسنه پس انداز

* هر شخص حقیقی/ حقوقی میتواند با رعایت مقررات به نام خود اقدام به افتتاح سپرده نماید لیکن حق استفاده از آن با صاحب حساب یا وکیل قانونی وی میباشد.
*افتتاح حساب برای اتباع بیگانه که دارای گذرنامه و پروانه اقامت معتبر باشند بلامانع است.
*اشخاص ذیل میتوانند با حق استفاده از موجودی برای صغار یا مجانین افتتاح حساب و به هنگام افتتاح حساب باید مدارک احراز سمت خود را به بانک ارائه نمایند:
    * برای صغار: ولی قهری(پدر یا جد پدری) و در صورت فوت آنها وصی یا قیم آنه
    * برای مجانین: وصی یا قیم یا ولی.
*اطفالی که به سن 12 سال تمام رسیده و یا افراد کمتر از 15 سال که حکم رشد او از دادگاه صالحه صادر شده باشد میتوانند به نام خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نموده و حق استفاده از موجودی حساب با دارنده حساب پس از رسیدن به سن 15 سال تمام خواهد بود.
*اطفالی که به سن 15 سال تمام رسیده باشند میتوانند منحصراً بنام خود افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز و از موجودی آن رأساً استفاده نماید.
*مادر میتواند برای فرزند صغیر خود افتتاح حساب نموده لیکن حق استفاده از موجودی حساب تارسیدن طفل به سن 18 سال تمام با مادر است.
*برای صغار هر فرد دیگری میتواند با عقد هبه افتتاح حساب و وجوهی را به آن واریز نماید لیکن پس از رسیدن طفل به سن 18 سال تمام حق استفاده از آن با وی یا با قائم مقام قانونی وی و با ارائه مدارک مربوط خواهد بود.
* برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز نمونه های 200/ الف و 203/ الف را مشتریان حقیقی و نمونه های 200/الف،201/ الف و 203/ الف را مشتریان حقوقی( اعضای هییت مدیره و شرکت) میتواند از طریق اینترنت تکمیل و به شعبه ارائه نمایند.
*برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نمونه های 200/ الف و 207/ الف را مشتریان حقیقی . نمونه های 200/ الف، 201/ الف و 207/ الف را مشتریان حقوقی( اعضای هییت مدیره و شرکت) میتوانند از طریق اینترنت تکمیل و به شعبه ارائه نمایند.
موارد مشترک در انواع سپرده ها:
*در مورد حسابهای مشترک حق استفاده از موجودی حساب متفقاً خواهد بود مگر اینکه صاحبان حساب نحوه برداشت به هر نحو دیگری قید کرده باشند.
*افتتاح و استفاده از موجودی حساب به وکالت از طرف اشخاص در صورتی که به موجب وکالتنامه ارائه شده از جانب وکیل باشد مانعی ندارد. وکالتنامه های ثبتی تا زمانی که عزل وکیل از طرف موکل به شعبه بازکننده کتباً اعلام نگردد دارای اعتبار است.
*افتتاح انواع سپرده ها برای اشخاص حقوقی منوط به پیش بینی و مجوز آن در اساسنامه است.
قرض الحسنه جاری شرایط و مدارک لازم برای افتتاح حساب جاری:
اشخاص حقیقی: بالغ و رشید بوده، محجور نباشد و دارای سن 18 سال تمام شمسی باشد افتتاح حساب برای اشخاص کمتر از 18 سال منوط به ارائه حکم رشد صادره از سوی مراجع ذیصلاح است.
    *تصویر یا رو نوشت مصدق شناسنامه، بالاخص کارت ملی، گواهینامه رانندگی معتبر یا گذرنامه عکس دار که میبایست با اصل آن توسط شعبه مطابقت داده شود.
    *داشتن معرف مورد قبول که هویت او نزد بانک محرز باشد.
    *تکمیل نمونه های 200/ الف و 204/ الف از طریق اینترنت و ارائه به شعبه
اشخاص حقوقی:رسمیت شرکت یعنی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات به ثبت رسیده باشند.
    *یک نسخه رونوشت یا فتوکپی مصدق اساسنامه و شرکتنامه شرکت.
    *آگهی روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تأسیس شرکت و انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و معرفی اشخاصی که حق امضای چکها و اسناد تعهد آور شرکت را دارند.
    *هر نوع تغییر در هئیت مدیره و صاحبان امضای مجاز و حدود و مدت اختیارات آنان بایستی با ارسال آخرین صورتجلسه مجمع عمومی و روزنامه رسمی کشور به اطلاع بانک برسد تا در صورت تغییر صاحبان امضا شعبه بتواند نسبت به تعویض کارت افتتاح حساب اقدام لازم بعمل آورد.
    *تکمیل نمونه های 200/ الف، 201/ الف، 204/ الف برای اعضای هییت مدیره و شرکت، از طریق اینترنت و ارائه به شعبه
موادی از قرارداد:
    *بانک ملزم به پرداخت وجه چکهایی است که صادر کننده در حسابی که عهده آن چک صادر نموده است وجه کافی داشته باشد مگر اینکه قرار دیگری با بانک منعقد شده باشد.
    *مشتریان باید دسته چکهای خود را حفظ کرده و نهایت دقت را در تنظیم چکها بنمایند به قسمی که حتی الامکان دستبردگی و الحاق در مندرجات چک میسر نباشد.
    *چنانچه صاحب حساب رونوشت یاعکس چک را بخواهد فقط در صورتی که چک توسط شخصی که چک در وجه او صادر شده به بانک ارائه شود امکانپذیر است در غیر اینصورت فقط رونوشت یا عکس متن چک به صاحب حساب تحویل داده میشود.
    *چنانچه چک دارای ظهرنویسان متعددی باشد احراز هویت آخرین امضا کننده که چک را ارائه کرده برای بانک کافی میباشد.
موارد مشترک در انواع سپرده ها:
*در مورد حسابهای مشترک حق استفاده از موجودی حساب متفقاً خواهد بود مگر اینکه صاحبان حساب نحوه برداشت به هر نحو دیگری قید کرده باشند.
*افتتاح و استفاده از موجودی حساب به وکالت از طرف اشخاص در صورتی که به موجب وکالتنامه ارائه شده از جانب وکیل باشد مانعی ندارد. وکالتنامه های ثبتی تا زمانی که عزل وکیل از طرف موکل به شعبه بازکننده کتباً اعلام نگردد دارای اعتبار است.
*افتتاح انواع سپرده ها برای اشخاص حقوقی منوط به پیش بینی و مجوز آن در اساسنامه است.
سپرده های سرمایه گذاری شرایط عمومی سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه و بلند مدت:
* هر شخص حقیقی/ حقوقی میتواند با رعایت مقررات به نام خود اقدام به افتتاح سپرده نماید لیکن حق استفاده از آن با صاحب حساب یا وکیل قانونی وی میباشد.
*افتتاح حساب برای اتباع بیگانه که دارای گذرنامه و پروانه اقامت معتبر باشند بلامانع است.
*اشخاص ذیل میتوانند با حق استفاده از موجودی برای صغار یا مجانین افتتاح حساب و به هنگام افتتاح حساب باید مدارک احراز سمت خود را به بانک ارائه نمایند:
    * برای صغار: ولی قهری(پدر یا جد پدری) و در صورت فوت آنها وصی یا قیم آنه
    * برای مجانین: وصی یا قیم یا ولی.
*اطفالی که به سن 12 سال تمام رسیده و یا افراد کمتر از 15 سال که حکم رشد او از دادگاه صالحه صادر شده باشد میتوانند به نام خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نموده و حق استفاده از موجودی حساب با دارنده حساب پس از رسیدن به سن 15 سال تمام خواهد بود.
*اطفالی که به سن 15 سال تمام رسیده باشند میتوانند منحصراً بنام خود افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز و از موجودی آن رأساً استفاده نماید.
*مادر میتواند برای فرزند صغیر خود افتتاح حساب نموده لیکن حق استفاده از موجودی حساب تارسیدن طفل به سن 18 سال تمام با مادر است.
*برای صغار هر فرد دیگری میتواند با عقد هبه افتتاح حساب و وجوهی را به آن واریز نماید لیکن پس از رسیدن طفل به سن 18 سال تمام حق استفاده از آن با وی یا با قائم مقام قانونی وی و با ارائه مدارک مربوط خواهد بود.
* برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز نمونه های 200/ الف و 203/ الف را مشتریان حقیقی و نمونه های 200/الف،201/ الف و 203/ الف را مشتریان حقوقی( اعضای هییت مدیره و شرکت) میتواند از طریق اینترنت تکمیل و به شعبه ارائه نمایند.
*برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت نمونه های 200/ الف و 207/ الف را مشتریان حقیقی . نمونه های 200/ الف، 201/ الف و 207/ الف را مشتریان حقوقی( اعضای هییت مدیره و شرکت) میتوانند از طریق اینترنت تکمیل و به شعبه ارائه نمایند.
*شرط تعلق سود به این سپرده ها توقف مانده های فوق الذکر حداقل به مدت یکماه و برای یکبار میباشد.
*سهم سپرده های کوتاه مدت ویژه و بلند مدت بر اساس ضوابط مربوط به طور علی الحساب محاسبه و به حسابی که ذینفع تعیین مینماید منظور خواهد شد . تسویه نهایی در هنگام ابطال و یا پس از سررسید با دارنده و یا انتقال گیرنده سپرده بعمل خواهد آورد.
*در سررسید سپرده ها بانک متناوباً آنها را برای دوره های بعدی، به مدت قبلی و در چارچوب ضوابط و مقررات بانک تمدید مینماید مگر اینکه ذینفع قبل از سررسید کتباً دستور دیگری داده باشد. بدیهی است سپرده های مذکور از تاریخ تمدید مشمول شرایط سپرده های سرمایه گذاری جدید خواهد بود.
*ذینفع سپرده میتواند عنداللزوم بخشی از سپرده خود را قبل از سررسید دریافت نماید که در این صورت مابقی سپرده تا سررسید بقوت و شرایط خود باقی است.
*چنانچه ذینفع سپرده درخواست انتقال سپرده سرمایه گذاری بلندمدت خود را به غیر داشته باشد بدیهی است که با همراه داشتن برگ گواهی سپرده به اتفاق شخص انتقال گیرنده به شعبه مراجعه نماید و پس از انتقال، ذینفع قبلی هیچگونه حقی نسبت به سپرده و منافع آن نداشته و انتقال گیرنده با پذیرش انتقال سپرده کلیه شرایط عمومی و اختصاصی سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت را قبول مینماید.
*در صورت فقدان برگ گواهی سپرده ذینفع بایستی در اسرع وقت شعبه را مطلع نماید.
*سپرده سرمایه گذاری که به درخواست سپرده گذار تمام یا قسمتی از آن قبل از سررسید فسخ و وجه مسترد میگردد طبق مصوبات بانک سودی معادل نرخ سود علی الحساب مقاطع سررسید و کسر درصدی به عنوان جریمه پرداخت خواهد شد.
* برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه و بلند مدت نمونه های 200/ الف و 140/ الف را اشخاص حقیقی و نمونه های200/الف، 201/الف و 140/الف را اشخاص حقوقی( اعضای هییت مدیره و شرکت) میتوانند از طریق اینترنت تکمیل و به شعبه ارائه نمایند.
موارد مشترک در انواع سپرده ها:
*در مورد حسابهای مشترک حق استفاده از موجودی حساب متفقاً خواهد بود مگر اینکه صاحبان حساب نحوه برداشت به هر نحو دیگری قید کرده باشند.
*افتتاح و استفاده از موجودی حساب به وکالت از طرف اشخاص در صورتی که به موجب وکالتنامه ارائه شده از جانب وکیل باشد مانعی ندارد. وکالتنامه های ثبتی تا زمانی که عزل وکیل از طرف موکل به شعبه بازکننده کتباً اعلام نگردد دارای اعتبار است.

*افتتاح انواع سپرده ها برای اشخاص حقوقی منوط به پیش بینی و مجوز آن در اساسنامه است.

بانک سامان

alt

قرض الحسنه پس انداز سپرده

قرض الحسنه پس انداز نمونه اي مشهور از انواع سپرده گذاري در نظام بانكي كشور است كه به شما امكان مي دهد وجوه مازاد بر نياز خود را در نزديكي از شعب بانك سامان به امانت بگذاريد و هر زمان كه بخواهيد آن را برداشت نماييد.

حساب جاری سامان
   *   معرفی حساب جاری سامان
داشتن حساب جاري و در اختيار داشتن برگه اي كه اصطلاحا چك ناميده شود از جمله خدمات مهم بانكي است كه هر شخصي پس از رسيدن به سن قانوني وسوسه داشتن آن را همواره در سر دارد. اين وسوسه بيشتر خواهد شد زماني كه خدمات بانكداري الكترونيك هم به خدمت اين سرويس قديمي آمده باشد.
سپرده قرض الحسنه جاري بانك سامان مانند ساير سپرده هاي جاري در نظام بانكي كشور از طريق دسته چك شناخته مي شود. چك هاي عهده بانك سامان علاوه بر آن كه مانند چك هاي عهده ساير بانك ها در حكم اسناد لازم الاجرا بوده و از طريق اتاق پاياپاي قابل وصول هستند، مطابق با قوانين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از خدمات روز بانكداري مدرن نيز بهره مند بوده و امكانات ويژه اي در اختيار شما قرار مي دهد.
    *   شرايط افتتاح حساب جاری
حساب جاري بانك سامان براي اشخاص حقيقي و حقوقي قابل افتتاح مي باشد. براي گرفتن دسته چك پس از اعلام درخواست از جانب شما ،‌در وهله اول بانك اقدام به اخذ استعلام از بانك مركزي نموده و پس ازدريافت پاسخ استعلام مبني بر نداشتن چك برگشتي و يا رفع سوء اثر چك هاي گذشته، بانك مدارك شناسايي فردي و شغلي شما را دريافت نموده و با تاييد رييس شعبه دسته چك شما حداكثر پس از دو روز آماده خواهد شد. در خصوص اشخاص حقوقي اساسنامه، روزنامه رسمي و معرفي امضاء داران شركت ضروري است.
    *   اعتبار در حساب جاری
   در گردش نقدينگي شما که اهل داد و ستد هستيد به رغم برنامه ريزي دقيق و منظم، لحظاتي وجود دارد که درآمدها و هزينه هاي تحقق يافته از نظر زماني پاسخگوي يکديگر نمي باشند. به همين منظور بانک سامان خدمات اعتبار در حساب جاري که نوعي تسهيلات کوتاه مدت مي باشد را براي شما در نظر گرفته است. خدمات اعتبار در حساب جاري اين امکان را به شما عضو خانواده مالي سامان مي دهد تا کسري نقدينگي کوتاه مدت خود را به آسودگي برطرف نموده و از برگشت چک هاي خود جلوگيري نماييد. اين اعتبار با وثيقه و تا سقف معيني كه تابع عملكرد مالي شما در بانك سامان است اعطاء مي گرددو كار مزد آن به صورت روزشمار و بر مبناي مانده بدهي هر روز حساب مي شود. اين خدمات براي اشخاص حقيقي و حقوقي قابل پرداخت است.
    *   امنيت حساب جاری
بانك سامان به منظور امنيت چك هاي صادره شده توسط شما، تدابير ويژه اي در نظر گرفته و امكان هر نوع سوء استفاده را به صفر رسانده است. شما مي توانيد هنگام در خواست دسته چك براي هر برگ چك صادره سقف مالي تعيين نماييد. همچنين در صورت استفاده از خدمات اينترنت بانك و تلفن بانك سامان شما مي توانيد مبلغ چك هاي صادره خود را در مركز اطلاعات بانك سامان ثبت نماييد. در اين صورت بانك ابتدا مبلغ چك را از مركز استعلام و چك را نقد نماييد. در صورت فقدان يا سرقت دسته چك نيز بانك يا صاحب دسته چك مي تواند چكهاي مفقودي يا سرقت شده را مسدود نمايد.
    *   قابليت وصول در کليه شعب
بهره مندي از شعب آنلاين و استفاده از سيستم مكانيزه بانكي، اين امكان را براي شما فراهم نموده است تا بتوانيد در هر كجاي ايران و بدون از دست دادن زمان چك هاي خود را هنگام مراجعه به هر يك از شعب بانك سامان نقد كنيد. دارنده حساب جاري سامان هنگام صدور چك مي تواند با اطمينان بگويد: اين چك در تاريخ درج شده وصول مي شود.
   *  حساب پشتيبان
حساب پشتيبان بانک سامان به شما اين امکان را مي دهد تا پولي هميشه بيدار و درآمد زا داشته باشيد. شما مي توانيد با معرفي سپرده کوتاه مدت خود به عنوان پشتيبان حساب جاري علاوه بر سود روز شمار سپرده كوتاه مدت، در صورت لزوم از موجودي سپرده كوتاه مدت براي جبران كسر موجودي حساب جاري و پاس شده چك هاي خود استفاده نماييد. با چنين سرويسي علاوه بر پس انداز وجوه مازاد بر نياز شما و تعلق سود به آن، از برگشت چک هاي شما نيز جلوگيري مي شود.

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بانك سامان اين امكان را براي شما فراهم نموده است تا به ميزان سرمايه خود در سود حاصل از سرمايه گذاري هاي اقتصادي بانك سامان بهره مند شويد. سپرده كوتاه مدت عادي سپرده اي است كه واريز و برداشت وجه در هر روز، به هر ميزان و در هر كجا را براي شما امكان پذير نموده و شما از سود روزشمار مانده حساب خود در پايان هر ماه و در تاريخ مورد نظرتان، به صورت علي الحساب، برخوردار مي شويد و در پايان سال مالي،‌ سود قطعي با توجه به ميزان سود بانك به حساب شما واريز مي گردد.
شما مي توانيد به دلخواه از ابزارهاي سامان كارت برا ي برداشت وجه و تلفن بانك، ‌اينترنت بانك ، موبايل بانك و سامان كارت براي كنترل گردش حساب و انتقال وجه بين حساب هاي نزد بانك سامان استفاده كنيد.

سپرده هاي سرمايه گذاري بلند بانك سامان با ارائه سود رقابتي به سرمايه هاي شما و شيوه عادلانه محاسبه و پرداخت سود مشاركت، سعي درجذب سرمايه هاي جاري و سرمايه گذاري آن درطرح هاي اقتصادي جهت رونق اقتصادي كشور و كاهش آثار زيانبار بازارهاي مالي غير مجاز دارد
سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت شامل سرمايه گذاري هاي يك ساله، دوساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله مي باشد.
از نكات قابل توجه در سرمايه گذاري بلند مدت سامان، انتخاب روز پرداخت سود علي الحساب به سپرده شما در روز مورد نظر و حساب مورد نظر شما مي باشد.
همچنین شما می توانید در قالب یکی از عقود مضاربه یا مشارکت مدنی و در رهن قرار دادن برگ سپرده بلندمدت نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف 75 تا 80 درصد مبلغ سپرده با نرخ " 4 درصد به اضافه نرخ سود علی الحساب سپرده " اقدام نمایید.
   تسهيلات بر روی سپرده مشتريان بانک در قالب عقود مضاربه و مشارکت مدنی می باشد.
در صورت فسخ حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت قبل از سررسيد سود پرداختي به شما با توجه به مدت توقف سپرده نزد بانك پرداخت خواهد شد. همچنين علاوه بر رعايت شرايط عمومي، در صورت عدم مراجعه شما به بانك در زمان انقضاء سررسيد، سپرده تمديد شده تلقي مي گردد.

سپرده بلندمدت توشه سپرده بلند مدت توشه محصولی است که در زمره سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت طبقه بندی می گردد و بانک می کوشد با مدیریت وجوه متعلق به هر سپرده گذار از طریق تبدیل مبالغ سپرده گذاری شده به انواع سپرده های مدت دار، سود متعلقه به سپرده را در سررسید آن حداکثر نماید. این نوع سپرده دارای مشخصات و ویژگیهای زیر می باشد:
    * قابل افتتاح در انواع دو، سه، چهار و پنج ساله می باشد.
    * جهت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (با در نظر گرفتن شرایط عمومی افتتاح سپرده مدتدار) قابل افتتاح است.
    * پرداخت سود علی الحساب سپرده بصورت یکجا در پایان مدت سپرده گذاری صورت می پذیرد.
    * واریز وجه طی دوره سپرده گذاری (اعم از مستمر یا غیر مستمر) به آن مجاز نبوده و لیکن امکان فسخ قرارداد برای تمام یا بخشی از مبلغ سپرده امکانپذیر است.
    * در صورت تمایل سپرده گذار، قابلیت تجدید برای دوره های مشابه بعدی را دارا می باشد. بدیهی است تجدید سپرده بر مبنای تعرفه و نرخ سود این گروه سپرده ها در تاریخ تجدید صورت می پذیرد.
نحوه محاسبه سود و مبلغ کل بازده در پایان مدت سپرده گذاری در سپرده های "توشه" بطور خلاصه به شرح زیر اعلام می گردد:
    *       در روز افتتاح سپرده توشه، بابت مبلغ سپرده گذاری شده اولیه، یکی از انواع سپرده های بلندمدت عادی (که مدت آن متناظر با مدت سپردة توشه مورد درخواست مشتری تعیین میگردد) بطور مجازی و توسط سیستم نرم افزاری بانک ایجاد می گردد.
    *       پس از سپری شدن یکماه، سود ناشی از سپرده گذاری فوق به سپرده بلندمدت دیگری تبدیل می شود که مدت سپرده آن بر اساس مدت باقیمانده تا پایان قرارداد سپرده توشه تعیین می گردد؛ به نحوی که سپرده مذکور حداکثر تا پایان مدت قرارداد سپرده توشه سررسید شود. این فرآیند در مقاطع ماهانه بعدی و بابت سود ناشی از کلیه سپرده های افتتاح شده مرتبط با سپرده توشه ادامه می یابد. لازم به ذکر است این سپرده ها بطور مجازی توسط سیستم نرم افزاری بانک ایجاد میگردد و لذا نیازی به دخالت متصدیان جهت افتتاح نداشته و نیز توسط آنان قابل مشاهده نخواهد بود.

سپرده بلند مدت سامان آتیه سپرده بلند مدت سامان آتیه از انواع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت محسوب میشود. بانک با سپرده گذاری مکرر وجوه متعلق به سپرده گذاران در انواع سپرده های بلندمدت و کوتاه مدت عادی بیشترین سود را عاید آنان می نماید. این نوع سپرده، در واقع سبدی از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار محسوب میگردد که همگی به هم مرتبط می باشند. به عبارت دیگر، بانک طبق مجوزی که از سپرده گذار دریافت میکند (قرارداد سامان آتیه)، وجوه حاصل از پرداختهای مستمر یا موردی وی را به همراه سود علی الحساب سپرده های مرتبط با سامان آتیه، در یکی از انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که نوع آن با توجه به مدت باقیمانده تا پایان قرارداد تعیین می گردد، سپرده گذاری می نماید.
مشخصات و ویژگیهای این نوع سپرده به شرح زیر می باشد:
    *    قابل افتتاح با مدت حداقل 60 ماه می باشد.
    *    جهت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی (با در نظر گرفتن شرایط عمومی افتتاح سپرده مدتدار) قابل افتتاح است.
    *  پرداخت سود علی الحساب سپرده بصورت یکجا در پایان مدت سپرده گذاری صورت می پذیرد.
    *    واریز وجوه بصورت مستمر یا موردی طی دوره سپرده گذاری به هر مبلغ در آن مجاز است. جهت واریز مستمر وجوه، سپرده گذار می تواند طبق قرارداد سپرده سامان آتیه به بانک مجوز دهد تا در مقاطع ماهانه مبلغ مشخصی را از هر یک سپرده های وی (کوتاه مدت و یا قرض الحسنه پس انداز) برداشت نماید.
    *  فسخ قرارداد سامان آتیه بصورت کامل و یا بستن تعدادی از سپرده های مرتبط با آن امکانپذیر است.
 به طور اختصار، عملیات اجرايی بانک در رابطه با سپرده بلند مدت سامان آتیه به شرح زیر قابل توضیح است:
    *   در روز افتتاح سپرده بلند مدت سامان آتیه، یکی از انواع سپرده های بلندمدت عادی بانک به مبلغ افتتاحیه و به نام مشتری افتتاح می گردد. مدت این سپرده متناظر با مدت قرارداد سامان آتیه تعیین میگردد. بعنوان مثال، اگر مشتری درخواست سپردة سامان آتیه به مدت 15 سال را داشته باشد، سپرده ای که در روز افتتاح برای وی افتتاح میگردد، بلند مدت 5 ساله است. سپرده های بلند مدت مرتبط با سپرده سامان آتیه با اجرای عملیات پایان روز کاری در سیستم نرم افزاری بانک و توسط مسئولین شعبه، افتتاح میگردد. بنابراین بمنظور حفظ منافع مشتری دقت در اجرای عملیات پایان روز کاری و اطمینان از صحت انجام آن حائز اهمیت است.
    *    در نخستین ماه پس از افتتاح سپرده، وجوه واریز شده توسط مشتری و سود ناشی از سپرده بلند مدت افتتاح شده به سپرده بلندمدت دیگری تبدیل می شود که مدت سپرده مذکور بر اساس مدت باقیمانده تا پایان قرارداد     سامان آتیه تعیین می گردد؛ به نحوی که سپرده افتتاح شده حداکثر تا پایان مدت قرارداد سامان آتیه سررسید شود. این فرآیند تا پایان مدت سپرده و در مقاطع ماهانه بعدی بابت مجموع وجوه واریزی و نیز سود کلیه سپرده های مرتبط بصورت خودکار تکرار خواهد شد. ضمناً این سپرده ها قابلیت مشاهده در سیستم نرم افزاری بانک را دارا می باشند.
    *  نرخ سود سپرده سامان آتیه بر اساس نرخهای مرتبط با سپرده های بلندمدت عادی (یک، دو، سه، چهار و پنج ساله) و نرخ سپرده های کوتاه مدت محاسبه میگردد.
    *  هر یک از سپرده های بلند مدت مرتبط در سررسید و با انجام عملیات پایان روز شعبه، بصورت خودکار بسته  می شوند.
 تبصره: در صورتیکه تا پایان مدت کل قرارداد، بیش از یکسال باقی مانده باشد،  با وجوه حاصل از بستن سپرده های سررسید شده، سپرده بلندمدت دیگری افتتاح خواهد شد و در صورتیکه تا پایان مدت قرارداد کمتر از یکسال باقی مانده باشد، وجوه حاصله مشمول نرخ سود سپرده کوتاه مدت عادی خواهند بود.
    *  شرایط و نرخ سود سپرده های سرمايه گذاری بلند مدت مرتبط با سپردة سامان آتیه، طبق آخرین شرایط و نرخ سود سپرده های بلند مدت در بانک تعیین میگردد. لذا با تغيير نرخ سود يا شرایط پرداخت سود سپرده های سرمايه گذاری بلندمدت در بانک، سپرده سامان آتیه نیز متاثر خواهد گردید. این موضوع، می بایست در زمان افتتاح این قبیل سپرده ها به متقاضیان اطلاع رسانی گردد. مزیت این نوع سپرده ها، این است که مشتری مدیریت وجوه خود را به بانک واگذارنده نموده و اطمینان حاصل می نماید که بانک با وجوه متعلق به وی، در اولین فرصت ممکن، بهترین سپرده بلند مدت را با توجه به شرایط و تعرفه های جاری افتتاح می نماید و  در نتیجه بیشترین سود بانکی را بدست خواهد آورد.

بانک رفاه

alt

قرض الحسنه پس انداز با افتتاح این حساب شما مبلغی را بصورت سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به بانک می‌سپارید بانک موجودی این حسابها را بصورت تسهیلات قرض الحسنه برای اموری چون ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، امور عام المنفعه و رفع نیازهای ضروری به متقاضیان می پردازد.
به موجودی حسابهای پس انداز سودی تعلق نمی‌گیرد و از گیرندگان این قبیل تسهیلات نیز سودی دریافت نمی گردد.اصل موجودی پس انداز شما در صورت مطالبه در هر زمان قابل استرداد است. شما می‌توانید با پرداخت مبلغی به دلخواه(حداقل 100،000 ریال تا میلیاردها ریال) حساب قرض الحسنه داشته باشید.
اگر حداقل موجودی شما 100،000 ریال باشد، می‌توانید در قرعه کشی سالانه جوایز حسابهای قرض الحسنه پس انداز شرکت کرده و در صورت برنده شدن، از جوایز نقدی و غیر نقدی بانک رفاه بهره مند گردید.
بانک رفاه برای راحتی شما، حساب پس‌انداز همراه را که حساب پس‌انداز فراگیر است، نیز راه اندازی نموده است. که در این نوع از حساب (همراه)، شما دیگر مشتری تنها یک شعبه نخواهید بود، بلکه همه شعب بانک که مجهز به سامانه حساب همراه هستند شما را می شناسند و در هر شهری که بخواهید، می توانید وجوه خود را ، سریع دریافت و یا وجوهی را به حساب خود واریز نمایید.
مزایای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز برای مشتریان:
1- کمک به نیازمندان و برخورداری از اجر اخروی اعطای قرض الحسنه به دیگران
2- شرکت در قرعه کشی هزاران جایزه نقدی و غیر نقدی سالانه بانک
3- در اولویت بودن دارندگان این نوع حساب برای دریافت انواع تسهیلات
نحوه قرعه کشی جوایز حسابهای پس انداز
مراسم قرعه کشی و اعطای جوایز، در حال حاضر سالانه یک بار انجام میگیرد و جوایز در نظر گرفته شده به برندگان خوش شانس اهدا می شود. این مراسم با حضور و نظارت نمایندگان بانک، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و نماینده بانک مرکزی ج .ا. ا برگزار می‌شود. زمان و مکان اجرای مراسم از طریق روزنامه‌های کثیر الانتشار به اطلاع عموم می‌رسد. مضافا"آنکه ضمن هماهنگی قبلی با بانک، حضور دارندگان حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز در این مراسم امکان پذیر می‌باشد.
شرایط شرکت در قرعه کشی و بهره مندی از جوایز
حداقل موجودی برای شرکت در قرعه کشی 100.000 ریال و به ازاء هر 50.000 ریال در هر روز یک امتیاز تخصیص می‌یابد. برای شرکت در قرعه کشی داشتن حداقل مانده 100.000 ریال در آخرین روز مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی و یا مفتوح بودن حساب در آخرین روز مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی ( داشتن حداقل 1 ریال موجودی ) به شرط حفظ موجودی 100.000 ریال به مدت 90روز متوالی از تاریخ شروع دوره لغایت آخرین روز مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی، الزامی است.
شرط دریافت جایزه برای برندگان، مفتوح بودن حساب با هر مبلغ موجودی ( مانده صفر نباشد) در روز قرعه کشی و حفظ مبلغ 100.000 ریال به مدت 3 ماه متوالی از تاریخ شروع دوره لغایت 89 روز پس از آخرین روز مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی می باشد.
مدارک و شرایط لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز برای افراد حقیقی
1- داشتن حداقل 12 سال تمام (برای افراد کمتر از 12 سال، پدر، مادر و یا قیم قانونی فرد میتواند افتتاح حساب نماید)
2- ارائه اصل و تصویر شناسنامه عکس دار و کارت ملی
3- دوقطعه عکس(برای افراد بی سواد)
4- تکمیل کارت حساب پس انداز شعبه
5- ارائه مهر نام و نام خانوادگی و اخذ اثر انگشت و معرفی فرد امین جهت افراد روشندل و معلول از دو دست و مشتریانی که سواد خواندن و نوشتن ندارند
افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقوقی (حقوق خصوصی)
اشخاص حقوقی (حقوق خصوصی) به شرط اجازه افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز طبق اساسنامه می توانند با ارائه مدارک رسمی، حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.
مدارک و شرایط لازم جهت افتتاح حساب مذکور برای شخص حقوقی به شرح ذیل می باشد:
1-  اصل و فتوکپی شناسنامه اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت
2- اصل و فتوکپی اساسنامه یا شرکت نامه (حسب مورد ) که در آن مجاز بودن شرکت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ذکر شده باشد.
3- اصل و فتوکپی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت مندرج در روزنامه رسمی (اشخاص حقوقی مکلفند در صورت هر گونه تغییر در صاحبان امضاء مجاز شرکت، مراتب را با ارائه آگهی تغییرات فوراً به بانک اعلام و صاحبان امضا مجاز جدید را معرفی نمایند. در غیر این صورت مسئولیتی متوجه بانک نخواهد بود.)
4- اصل و فتوکپی مجوز فعالیت شرکت

قرض الحسنه جاری در این حساب، شما پول خود را برای مقاصد خاصی به بانک می سپارید و دسته چک دریافت می کنید، تا در هر لحظه که اراده نمایید با صدور چک از حساب خود برداشت یا در وجه شخص ثالث حواله فرمایید. بانک رفاه برای راحتی شما، حساب جاری همراه را که حساب جاری فراگیر است، نیز راه اندازی نموده است. که در این نوع از حساب (همراه)، شما دیگر مشتری تنها یک شعبه نخواهید بود، بلکه همه شعب بانک که مجهز به سامانه حساب همراه هستند شما را می شناسند و در هر شهری که بخواهید، می توانید وجه چکهای خود را ، سریع دریافت و یا وجوهی را به حساب خود واریز نمایید.
مدارک و شرایط لازم برای افتتاح حساب قرض الحسنه جاری:
الف) اشخاص حقیقی
1- داشتن حداقل 18 سال تمام
2- نداشتن چک برگشتی طبق استعلام از بانک مرکزی ج.ا.ا
3- اخذ اطلاعات از محل کسب متقاضی و سکونت وی
4- اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی
5- داشتن معرف معتبر و مورد اعتماد بانک
6- مجوز نوع فعالیت اعم از پروانه کار ،پروانه بهره برداری و یا گواهی اشتغال برای کارکنان دولت
7- تکمیل کارت حسابجاری
8- امضاء قرارداد حسابجاری و قبول شرایط عمومی حسابجاری
9- دارا بودن اقامتگاه
10- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن
11- اصل و تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل فعالیت
12- اخذ اطلاعات از محل کسب متقاضی و سکونت وی در خصوص مشاغل آزاد
13-قبول شرایط و مقررات عمومی حساب جاری و امضای قرارداد حساب جاری بانک
ب) اشخاص حقوقی:
1- اصل و تصویر اساسنامه و شرکتنامه یا اظهارنامه (اساسنامه یا مرامنامه ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری)، شناسه ملی
2- اصل و تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت (مندرج در روزنامه رسمی)
3- اصل و تصویرکارت ملی، شناسنامه عکس دار اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت به انضمام آدرس محل فعالیت و کد پستی
4- ارائه تعهد کتبی مبنی بر اعلام تغییرات احتمالی در مفاد اساسنامه ، ترکیب هیأت مدیره ، مدت اعتبار یا اختیارات ایشان
5- قرار نداشتن نام شرکت، اعضای هیأت مدیره، مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره در لیست افراد مشمول ماده 21 قانون صدور چک و نیز فهرست افراد ممنوع الحساب و حسابهای درگیر طبق پاسخ استعلام انجام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
6- اخذ اطلاعات از محل شرکت و وضعیت مالی شرکت و مدیران
7-داشتن یک نفر معرف که مورد اعتماد بانک بوده و یا از مشتریانی باشد که برای مدتی نزد بانک
حساب جاری داشته و بانک او را صالح و معتمد تشخیص دهد
8-قبول شرایط و مقررات عمومی حساب جاری و امضا قرارداد حساب جاری بانک، تکمیل کارت حساب جاری و معرفی دارندگان حق امضاء و تعیین شرایط برداشت از حساب
9-اصل و تصویر مجوز فعالیت شرکت
10-اصل و تصویر اسناد مالکیت یا اجاره نامه محل شرکت
11- تعیین اقامتگاه با استناد به اقامتگاه معین شده شرکت در اساسنامه

حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی با حداقل مبلغ 50،000 ریال،این حساب را می توانید افتتاح نمایید.در حال حاضر نرخ سود علی‌الحساب این نوع سپرده‌ها در این بانک 6 درصد در سال و محاسبه آن بصورت روز شمار می‌باشد، مشروط بر اینکه هنگام افتتاح حساب ، حداقل مانده (50،000  ریال ) جهت دریافت سود در طول مدت 30 روز حفظ گردد.
بانک رفاه برای راحتی شما، حساب کوتاه‌مدت همراه را که حساب کوتاه‌مدت فراگیر است، نیز راه اندازی نموده است. که در این نوع از حساب (همراه)، شما دیگر مشتری تنها یک شعبه نخواهید بود، بلکه همه شعب بانک که مجهز به سامانه حساب همراه هستند شما را می شناسند و در هر شهری که بخواهید، می توانید وجوه خود را ، سریع دریافت و یا وجوهی را به حساب خود واریز نمایید. با افتتاح حساب کوتاه مدت همراه، علاوه بر استفاده ازمزایای فوق از سود روزشمار نیز بهره‌مند خواهید شد.

حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت شـرایـط تـمـدیـد سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
شما می توانید شخصا" در سررسید سپرده تان به بانک مراجعه و آن را تمدید نمایید ویا اجازه تمدید آن را هنگام افتتاح حساب کتبا" در قرارداد افتتاح سپرده به بانک بدهید.بانک موظف است ،در  برگ سپرده تاریخ تمدید را قید و تائید نماید.تمدید سپرده های بلند مدت همانند افتتاح حساب سپرده جدید می باشد با این تفاوت که بابت تمدید آن تمبر باطل نمی شود.به عنوان مثال شما که سپرده یک ساله افتتاح نموده اید ،برای یک سال تمدید می شود و در صورت افتتاح سپرده دو ساله هر دو سال یکبار و برای مدت دو سال قابل تمدید می باشد.
در صورت تمدید هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت ،سپرده مذکور بعنوان سپرده جدید تلقی می شود.
با افتتاح حساب سپرده‌ سرمایه گذاری بلند مدت، مشتریان محترم بانک از مزایای ذیل بهره مند خواهند گردید:
1- انتقال سپرده از یک شعبه به شعبه دیگر (برای یک مرتبه)
2- استفاده از اوراق سپرده بلند مدت به عنوان وثیقه تسهیلات
3- انتقال سپرده به غیر (پدر، مادر، همسر و فرزندان)‌
4- برداشت قسمتی از سپرده در هر زمان  به درخواست مشتری (بدون ابطال سپرده و تغییر در نرخ سود باقییمانده سپرده)

بانک توسعه صادرات

alt

حساب قرض الحسنه پس انداز

حساب قرض الحسنه پس انداز: با تامين حداقل 100 هزار ريال و ارائه مدارك ذيل افتتاح مي شود.
الف- اشخاص حقيقي
1- ارائه اصل شناسنامه  و كپي آن
2-  اصل و كپي كارت پايان خدمت افراد ذكور يا كارت معافيت دائم (براي سپرده قرض الحسنه جاري)
3- اصل و كپي سند مالكيت و بنچاق يا اجاره نامچه رسمي اقامتگاه قانوني و محل سكونت (براي سپرده قرض الحسنه جاري)
4- حضور متقاضي يا وكيل قانوني وي  همراه با وكالتنامه رسمي
5- تامين حداقل موجودي بر مبناي نوع حساب
6-وصول پاسخ استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  دال بر عدم وجود سابقه چك برگشتي (فقط براي سپرده قرض الحسنه جاري)
7- معرفي شخصي به عنوان معرف
نكته: براي افتتاح حساب مشترك ارايه تمامي مدارك فوق براي  شركاي حساب الزامي است و فرم هاي مربوطه مي بايست توسط صاحبان حساب تكميل و امضاء شود.
ب- اشخاص حقوقي
1- شركت نامه
2- اساسنامه (كه درآن شركت مجاز به افتتاح حساب مورد نظر باشد)
3- آگهي تاسيس و ثبت مندرج در روزنامه رسمي
4- آگهي آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي
5- آخرين صورتجلسه مجمع عمومي 
6- آخرين صورتجلسه هيات مديره
7- ارائه اصل و كپي شناسنامه صاحبان امضاء مجاز
8- اصل وكپي سند مالكيت يا اجاره نامچه رسمي اقامتگاه قانوني و محل سكونت (براي سپرده قرض الحسنه جاري)
9- تامين حداقل موجودي بر مبناي نوع حساب
10- وصول پاسخ استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  دال بر عدم وجود سابقه چك برگشتي (فقط براي سپرده قرض الحسنه جاري)
نكته: اصل تمام مدارك مطالبه شده پس از مطابقت با تصاوير آنها توسط متصدي ذيربط ، مسترد خواهد شد.

حساب قرض الحسنه جاري حساب قرض الحسنه جاري : با تامين حداقل 2 ميليون ريال و ارائه مدارك ذيل افتتاح مي شود.
الف- اشخاص حقيقي
1- ارائه اصل شناسنامه  و كپي آن
2-  اصل و كپي كارت پايان خدمت افراد ذكور يا كارت معافيت دائم (براي سپرده قرض الحسنه جاري)
3- اصل و كپي سند مالكيت و بنچاق يا اجاره نامچه رسمي اقامتگاه قانوني و محل سكونت (براي سپرده قرض الحسنه جاري)
4- حضور متقاضي يا وكيل قانوني وي  همراه با وكالتنامه رسمي
5- تامين حداقل موجودي بر مبناي نوع حساب
6-وصول پاسخ استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  دال بر عدم وجود سابقه چك برگشتي (فقط براي سپرده قرض الحسنه جاري)
7- معرفي شخصي به عنوان معرف
نكته: براي افتتاح حساب مشترك ارايه تمامي مدارك فوق براي  شركاي حساب الزامي است و فرم هاي مربوطه مي بايست توسط صاحبان حساب تكميل و امضاء شود.
ب- اشخاص حقوقي
1- شركت نامه
2- اساسنامه (كه درآن شركت مجاز به افتتاح حساب مورد نظر باشد)
3- آگهي تاسيس و ثبت مندرج در روزنامه رسمي
4- آگهي آخرين تغييرات مندرج در روزنامه رسمي
5- آخرين صورتجلسه مجمع عمومي 
6- آخرين صورتجلسه هيات مديره
7- ارائه اصل و كپي شناسنامه صاحبان امضاء مجاز
8- اصل وكپي سند مالكيت يا اجاره نامچه رسمي اقامتگاه قانوني و محل سكونت (براي سپرده قرض الحسنه جاري)
9- تامين حداقل موجودي بر مبناي نوع حساب
10- وصول پاسخ استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران  دال بر عدم وجود سابقه چك برگشتي (فقط براي سپرده قرض الحسنه جاري)
نكته: اصل تمام مدارك مطالبه شده پس از مطابقت با تصاوير آنها توسط متصدي ذيربط ، مسترد خواهد شد.

سپرده سرمايه گذاري - شرايط و مدارك لازم براي افتتاح حسابهاي سپرده سرمايه گذاري (كوتاه مدت ، كوتاه مدت ويژه ، بلند مدت يك ساله الي پنج ساله)
الف- اشخاص حقيقي
1- ارايه شناسنامه عكس دار
2-تامين حداقل موجودي لازم متناسب با بر مبناي مدت سپرده مورد نظر
3- تكميل فرم هاي مربوطه توسط متقاضي
ب- اشخاص حقوقي
1- فتوكپي يا رونوشت گواهي شده اساسنامه
2- تصوير آگهي تاسيس شركت و كليه آگهي هاي تغييرات مندرج در روزنامه رسمي كشور
3- فتوكپي يا رونوشت گواهي شده شركت نامه
4- تكميل فرم هاي مربوطه توسط متقاضي
6- ارايه اصل وشناسنامه صاحبان امضاي مجاز

بانک تجارت

alt

سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی سپرده قرض الحسنه پس انداز به منظور برخورداری از اجر معنوی قرض الحسنه و استفاده از خدمات بانکی ، افتتاح می گردد. بانکها از محل این سپرده ها تسهیلات قرض الحسنه بابت ازدواج ، تهیه جهیزیه ، درمان بیماری ، تعمیرات ضروری مسکن ، تامین مسکن ، هزینه تحصیلی پرداخت می نمایند.
براین اساس صاحبان اینگونه حسابها در مقابل تودیع سپرده سودی دریافت نمی نمایند، لکن به منظور ارج نهادن به مشارکت آنان در این امر معنوی براساس مقررات موجود سالانه جوایزی بصورت قرعه کشی به آنان تعلق خواهد گرفت. این حساب حداقل با مبلغ 100.000 ریال موجودی افتتاح می شود (حسابهایی مشمول قرعه کشی جوایز اعطایی می گردند که حداقل مبلغ 100.000 ریال موجودی به مدت 90 روز متوالی داشته باشند).
  شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص عادی
1- اشخاصی که دارای اهلیت قانونی (عاقل، بالغ، رشید) باشند می توانند برای خود و افرادی که نسبت به آنها ولایت، وصایت، قیمومیت و وکالت دارند افتتاح حساب نمایند.
2- برای افتتاح این حساب متقاضی یا قائم مقام قانونی و یا اشخاصی که نسبت به وی ولایت، وصایت و یا قیمومیت دارند، بایستی شخصاً با در دست داشتن شناسنامه عکس دار و سایر مدارک قانونی لازم به یکی از شعب بانک مراجعه نمایند.
3- اشخاص بیسواد می توانند با ارائه شناسنامه عکس دار و دو قطعه عکس ، حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند و مهر و اثر انگشت سبابه دست راست آنها جانشین امضاء  می گردد.
4- حق برداشت از این حساب با صاحب آن یا ولی، وصی و قیم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب حساب خواهد بود.
تبصره : براساس ماده واحده مصوب سال 1357 ، اطفالی که بسن 12 سال تمام (صغیر ممیز) رسیده باشند می توانند بنام خود در بانکها حساب پس انداز افتتاح نمایند، حق برداشت از این حسابها منحصراً با صاحب حساب  می باشد و دارندگان این قبیل حسابها می توانند پس از رسیدن سن 15 سال تمام از حساب خود برداشت نمایند.
  شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص صغیر
بر اساس قوانین و مقررات افراد در صورتی اهلیت معامله را خواهند داشت که سن آنان 18سال تمام باشد و یاحکم رشد از محاکم قضایی صالحه ارائه نمایند
1-  افتتاح سپرده قرض الحسنه عادی توسط پدر یا جد پدری (ولی قهری) ، وصی و یا قیم قانونی
هریک از پدر و جد پدری می توانند برای اولاد صغیر خود و وصی و یا قیم قانونی برای مولی علیه و اشخاصی که نسبت به آنها قیومیت دارند، حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.
تبصـره : نظر به اینکه هریک از پدر و جد پدری نسبت به مولی علیه، دارای ولایت قهری می باشند لذا در صورت افتتاح حساب توسط هریک از آنان برای مولی علیه و درج این شرط که ”حق برداشت از حساب و بهره مندی از جایزه قرعه کشی قرض الحسنه، منحصراً با خود اوست“ طرف دیگر، حق برداشت از حساب مزبور را نخواهد داشت.
2- افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی توسط مادران
مادر می تواند بنام فرزند صغیر خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام فقط با مادر است.
3- افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی توسط اشخاص غیر
اشخاص دیگر بغیر از افرادی که نسبت به طفل حق ولایت و یا وصایت و یا قیمومیت دارند نیز می توانند به نفع طفل صغیر سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند. مشروط بر اینکه نسبت به اینگونه حسابها افتتاح کننده هیچگونه حقی نخواهد داشت و ولی، وصی و قیم قانونی صغیر حق برداشت از حساب متعلقه را خواهد داشت.
شرایط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص بیسواد
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص بیسواد با مهر و اثر انگشت آنها امکانپذیر است مشروط بر اینکه روی دفترچه و کارت نمونه امضاء عکس متقاضی الصاق گردد. درصورت مفقود شدن مهر افتتاح کننده،  کارت نمونه امضاء قبلی از درجه اعتبار ساقط و باید کارت جدید با نقش مهر جدید برای او تنظیم نمود.
شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص سفیه یا محجور
قیم قانونی محجورین (سفها، مجانین) می توانند حساب قرض الحسنه پس انداز برای محجورین افتتاح نمایند. بدیهی است پس از رفع حجر و ارائه مستندات، خودشان می توانند از حساب مزبور استفاده و برداشت نمایند.
افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی خارجی
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی برای اتباع خارجی مقیم ایران درقبال دریافت گذرنامه معتبر واحراز هویت کامل مانند سایرین و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است تا زمانیکه درایران هستند می توانند طبق مقررات مربوط از این حساب استفاده نمایند.
تبصره : افتتاح حساب برای رانده شدگان عراقی با کارت شناسائی سبز رنگ درمحل صدور بلامانع است .
شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز مشترک
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بصورت مشترک منع قانونی ندارد و شعب بانکها می توانند با رعایت ضوابط و دستورالعملهای خاص ناظر بر امور موصوف نسبت به افتتاح اینگونه حسابها اقدام نمایند.
لازم است در موقع افتتاح حساب، متقاضیان کتباً موارد ذیل را مشخص نمایند :
1-      برداشت از حساب منفرداً یا متفقا
2-       نحوه بستن حساب توسط افتتاح کنندگان
3-      سهم هریک از شرکاء از موجودی حساب
تبصـره : در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضایی یا فوت یا حدوث حجر برای هریک از صاحبان حساب، موجودی به نسبت سهم تعیین شده هریک از شرکاء هنگام افتتاح حساب تقسیم خواهد شد. در صورتی که نسبت سهم تعیین نشده باشد به طور مساوی تقسیم می گردد.
شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی برای اشخاص حقوقی:
1- رعایت شرایط کامل افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی درمورد اشخاص حقیقی .
2- ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده ازاساسنامه شرکت (درمورد شرکتهای غیرسهامی اخذ فتوکپی گواهی شده شرکت نامه )
3- ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکتها و یک نسخه از آخرین آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور که موارد ذیل درآن درج شده باشد :
الف- نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و یا هیئت عامل شرکت
ب- مشخصات دارندگان حق امضاء شرکت با تصریح به اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونگی امضاء اسناد و اوراق را انجام می دهند.
پ- مدت وحدود اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل و یا هیات عامل (مدیران اجرایی)
ت- تغییراتی اگر درموارد اساسنامه پیش آمده باشد.
ث- حق افتتاح حساب در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.
مدیران و افتتاح کنندگان حساب قرض الحسنه پس انداز باید تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت و یا هرگونه تغییرات در اساسنامه و یا شرکتنامه شرکت را کتباً به بانک اعلام نمایند.
4- افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء باید انجام گیرد.
5- تکمیل کارتهای افتتاح حساب (در 2 نسخه) ، ممهور به مهر شرکت و با امضاء صاحبان امضاء مجاز (براساس مفاد آخرین روزنامه رسمی)
نحوه برداشت از حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
برداشت از این حساب صرفاً با حضور صاحب حساب یا قائم مقام قانونی او اعم از وکیل (ضمن تصریح به حق برداشت از حساب مزبور در وکالتنامه رسمی) ولی، وصی یا قیم با همراه داشتن دفترچه حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز، در هریک از شعب امکان پذیر می باشد. واریز به حساب فوق علاوه بر دفترچه از طریق اسناد داخلی بانک امکان پذیر می باشد.
حساب پس اندازهای راکد :
اگر مانده حساب پس انداز قرض الحسنه 5 سال تمام فاقد عملیات بوده و موجودی آنها,کمتر از 10000 ریال باشد در پایان هر سال به حساب پس اندازهای راکد انتقال داده می شود. هنگام مراجعه مشتری نیز از همین حساب موجودی مربوطه پرداخت می گردد. اگر مشتری بخواهد موجودی قبلی را افزایش دهد بانک حساب جدیدی به نام متقاضی افتتاح و موجودی حساب پس انداز راکد مربوطه را به حساب جدید انتقال می دهد.
بستن حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز:
چنانچه مشتری بخواهد حساب خود را بسته و باقیمانده وجه را دریافت نماید دفترچه مربوطه را ارائه و آخرین مانده موجود  پس از کنترل توسط شعبه و تکمیل یک برگه دفترچه او پرداخت و دفترچه پس از ابطال در شعبه بایگانی می گردد.
فوت مشتری :
فوت اشخاص حقیقی موجب ختم حساب می شود. به محض اطلاع از فوت انجام عملیات بانکی در حساب متوفی متوقف می گردد.
پس از فوت مشتری، قائم مقام قانونی وی یعنی وراث، وصی یا موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده و در گواهی حصر وراثت یا دادنامه دیگری وصیتنامه مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد) پس از ارائه مدارک قانونی مربوطه می توانند نسبت به دریافت وجه سپرده پس انداز قرض الحسنه یا جایزه متعلقه به آن، اقدام نمایند.
بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسلیم کنند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر عدم شمول مالیات یا واریز مالیات بر ارث ارائه گردد.
به موجب بخشنامه صادره از وزارت امور اقتصادی و دارائی بانکها مجازند تا مبلغ مصوب در هر سال از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول وی بدون ارائه دادنامه حصر وراثت جهت هزینه های دفن و مراسم سوگواری پرداخت نمایند. مشروط بر آنکه پس از پرداخت، مراتب را به اداره دارائی محل اطلاع دهند. بقیه موجودی متوفی در بانک ، در صورتی به وراث به نسبت سهم الارث ایشان پرداخت می گردد که مدارک ذیل را ارائه دهند :
1- گواهی حصر وراثت
2- مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی در آن درج شده باشد.
3- ارائه شناسنامه عکس دار وراث
در هر صورت بانک به محض اطلاع از فوت مشتری باید موارد ذیل را انجام دهد :
درصورت عدم مراجعه وراث ، موجودی حسابهای متوفی را مسدود و به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان انتقال دهند.
درخصوص حساب مشترک بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء سهم متوفی را به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان منتقل و تا تعیین تکلیف نهایی در همان حساب نگهداری نماید.
فقدان دفترچه قرض الحسنه پس انداز:
در صورت مفقود شدن دفترچه پس انداز صاحب آن مکلف است مراتب را بلادرنگ به بانک اطلاع دهد و بانک نیز حساب مذکور را بسته و پس از اخذ تعهد نامه  حساب دیگری برای صاحب حساب افتتاح و دفترچه جدیدی را با دریافت هزینه مربوطه به صاحب حساب تحویل می دهد . در صورت قصور صاحب حساب در اعلام فقدان دفترچه پس انداز ، بانک هیچگونه مسئولیتی نسبت به خسارات ناشی از آن نخواهد داشت.
اعطاء جوایز به حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی:
سالیانه به میزان 2% حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز عادی بصورت جایزه بین دارندگان این حساب به قید قرعه تقسیم می گردد، مشروط بر اینکه حداقل به مدت سه ماه مبلغ 100.000 ریال در این نوع سپرده ها موجود باشد.توزیع  جوایز می تواند بصورت غیرنقدی باشد و جوایز نقدی مستقیماً به حساب برندگان واریز می گردد.

سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه نوعی حساب سپرده قرض الحسنه می باشد که می تواند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی افتتاح شود. صاحبان این حساب می توانند افراد مورد نظر خود را جهت دریافت وام قرض الحسنه از محل منابع تودیع شده به بانک معرفی کنند بانک نیز با اخذ کارمزد مربوط به عاملیت از طرف آنها نسبت به پرداخت وام قرض الحسنه، انجام عملیات و دریافت اقساط آتی اقدام خواهد نمود. حداقل مبلغ سپرده برای افتتاح حساب سیصدهزار ریال می باشد و حداقل وام قرض الحسنه پرداختی از این حساب نیز مبلغ یکصدهزار ریال با مدت بازپرداخت حداکثر 5 سال می باشد. این نوع پس اندازها نیز در قرعه کشی شرکت داده می شوند.
 شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص عادی
1- اشخاصی که دارای اهلیت قانونی (عاقل، بالغ، رشید) باشند می توانند برای خود و افرادی که نسبت به آنها ولایت، وصایت، قیمومیت و وکالت دارند افتتاح حساب نمایند.
2- برای افتتاح این حساب متقاضی یا قائم مقام قانونی و یا اشخاصی که نسبت به وی ولایت، وصایت و یا قیمومیت دارند، بایستی شخصاً با در دست داشتن شناسنامه عکس دار و سایر مدارک قانونی لازم به یکی از شعب بانک مراجعه نمایند.
3- اشخاص بیسواد می توانند با ارائه شناسنامه عکس دار و دو قطعه عکس ، حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند و مهر و اثر انگشت سبابه دست راست آنها جانشین امضاء  می گردد.
4- حق برداشت از این حساب با صاحب آن یا ولی، وصی و قیم، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب حساب خواهد بود.
تبصره : براساس ماده واحده مصوب سال 1357 ، اطفالی که بسن 12 سال تمام (صغیر ممیز) رسیده باشند می توانند بنام خود در بانکها حساب پس انداز افتتاح نمایند، حق برداشت از این حسابها منحصراً با صاحب حساب  می باشد و دارندگان این قبیل حسابها می توانند پس از رسیدن سن 15 سال تمام از حساب خود برداشت نمایند.
 شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص صغیر
بر اساس قوانین و مقررات افراد در صورتی اهلیت معامله را خواهند داشت که سن آنان 18سال تمام باشد و یاحکم رشد از محاکم قضایی صالحه ارائه نمایند
1-  افتتاح سپرده قرض الحسنه عادی توسط پدر یا جد پدری (ولی قهری) ، وصی و یا قیم قانونی
هریک از پدر و جد پدری می توانند برای اولاد صغیر خود و وصی و یا قیم قانونی برای مولی علیه و اشخاصی که نسبت به آنها قیومیت دارند، حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند.
تبصـره : نظر به اینکه هریک از پدر و جد پدری نسبت به مولی علیه، دارای ولایت قهری می باشند لذا در صورت افتتاح حساب توسط هریک از آنان برای مولی علیه و درج این شرط که ”حق برداشت از حساب و بهره مندی از جایزه قرعه کشی قرض الحسنه، منحصراً با خود اوست“ طرف دیگر، حق برداشت از حساب مزبور را نخواهد داشت.
2- افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی توسط مادران
مادر می تواند بنام فرزند صغیر خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نماید و حق برداشت از این حساب تا رسیدن صغیر به سن 18 سال تمام فقط با مادر است.
3- افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی توسط اشخاص غیر
اشخاص دیگر بغیر از افرادی که نسبت به طفل حق ولایت و یا وصایت و یا قیمومیت دارند نیز می توانند به نفع طفل صغیر سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند. مشروط بر اینکه نسبت به اینگونه حسابها افتتاح کننده هیچگونه حقی نخواهد داشت و ولی، وصی و قیم قانونی صغیر حق برداشت از حساب متعلقه را خواهد داشت.
شرایط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص بیسواد
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص بیسواد با مهر و اثر انگشت آنها امکانپذیر است مشروط بر اینکه روی دفترچه و کارت نمونه امضاء عکس متقاضی الصاق گردد. درصورت مفقود شدن مهر افتتاح کننده،  کارت نمونه امضاء قبلی از درجه اعتبار ساقط و باید کارت جدید با نقش مهر جدید برای او تنظیم نمود.
شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص سفیه یا محجور
قیم قانونی محجورین (سفها، مجانین) می توانند حساب قرض الحسنه پس انداز برای محجورین افتتاح نمایند. بدیهی است پس از رفع حجر و ارائه مستندات، خودشان می توانند از حساب مزبور استفاده و برداشت نمایند.
افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز برای اشخاص حقیقی خارجی
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی برای اتباع خارجی مقیم ایران درقبال دریافت گذرنامه معتبر واحراز هویت کامل مانند سایرین و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است تا زمانیکه درایران هستند می توانند طبق مقررات مربوط از این حساب استفاده نمایند.
تبصره : افتتاح حساب برای رانده شدگان عراقی با کارت شناسائی سبز رنگ درمحل صدور بلامانع است .
شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز مشترک
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بصورت مشترک منع قانونی ندارد و شعب بانکها می توانند با رعایت ضوابط و دستورالعملهای خاص ناظر بر امور موصوف نسبت به افتتاح اینگونه حسابها اقدام نمایند.
لازم است در موقع افتتاح حساب، متقاضیان کتباً موارد ذیل را مشخص نمایند :
1-      برداشت از حساب منفرداً یا متفقا
2-       نحوه بستن حساب توسط افتتاح کنندگان
3-      سهم هریک از شرکاء از موجودی حساب
تبصـره : در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضایی یا فوت یا حدوث حجر برای هریک از صاحبان حساب، موجودی به نسبت سهم تعیین شده هریک از شرکاء هنگام افتتاح حساب تقسیم خواهد شد. در صورتی که نسبت سهم تعیین نشده باشد به طور مساوی تقسیم می گردد.
شرایط افتتاح سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی برای اشخاص حقوقی:
1- رعایت شرایط کامل افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی درمورد اشخاص حقیقی .
2- ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده ازاساسنامه شرکت (درمورد شرکتهای غیرسهامی اخذ فتوکپی گواهی شده شرکت نامه )
3- ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکتها و یک نسخه از آخرین آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور که موارد ذیل درآن درج شده باشد :
الف- نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و یا هیئت عامل شرکت
ب- مشخصات دارندگان حق امضاء شرکت با تصریح به اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونگی امضاء اسناد و اوراق را انجام می دهند.
پ- مدت وحدود اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل و یا هیات عامل (مدیران اجرایی)
ت- تغییراتی اگر درموارد اساسنامه پیش آمده باشد.
ث- حق افتتاح حساب در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد.
مدیران و افتتاح کنندگان حساب قرض الحسنه پس انداز باید تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت و یا هرگونه تغییرات در اساسنامه و یا شرکتنامه شرکت را کتباً به بانک اعلام نمایند.
4- افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی بوسیله صاحبان امضاء باید انجام گیرد.
5- تکمیل کارتهای افتتاح حساب (در 2 نسخه) ، ممهور به مهر شرکت و با امضاء صاحبان امضاء مجاز (براساس مفاد آخرین روزنامه رسمی)
نحوه برداشت از حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز
برداشت از این حساب صرفاً با حضور صاحب حساب یا قائم مقام قانونی او اعم از وکیل (ضمن تصریح به حق برداشت از حساب مزبور در وکالتنامه رسمی) ولی، وصی یا قیم با همراه داشتن دفترچه حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز، در هریک از شعب امکان پذیر می باشد. واریز به حساب فوق علاوه بر دفترچه از طریق اسناد داخلی بانک امکان پذیر می باشد.
حساب پس اندازهای راکد :
اگر مانده حساب پس انداز قرض الحسنه 5 سال تمام فاقد عملیات بوده و موجودی آنها,کمتر از 10000 ریال باشد در پایان هر سال به حساب پس اندازهای راکد انتقال داده می شود. هنگام مراجعه مشتری نیز از همین حساب موجودی مربوطه پرداخت می گردد. اگر مشتری بخواهد موجودی قبلی را افزایش دهد بانک حساب جدیدی به نام متقاضی افتتاح و موجودی حساب پس انداز راکد مربوطه را به حساب جدید انتقال می دهد.
بستن حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز:
چنانچه مشتری بخواهد حساب خود را بسته و باقیمانده وجه را دریافت نماید دفترچه مربوطه را ارائه و آخرین مانده موجود  پس از کنترل توسط شعبه و تکمیل یک برگه دفترچه او پرداخت و دفترچه پس از ابطال در شعبه بایگانی می گردد.
فوت مشتری :
فوت اشخاص حقیقی موجب ختم حساب می شود. به محض اطلاع از فوت انجام عملیات بانکی در حساب متوفی متوقف می گردد.
پس از فوت مشتری، قائم مقام قانونی وی یعنی وراث، وصی یا موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده و در گواهی حصر وراثت یا دادنامه دیگری وصیتنامه مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد) پس از ارائه مدارک قانونی مربوطه می توانند نسبت به دریافت وجه سپرده پس انداز قرض الحسنه یا جایزه متعلقه به آن، اقدام نمایند.
بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسلیم کنند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر عدم شمول مالیات یا واریز مالیات بر ارث ارائه گردد.
به موجب بخشنامه صادره از وزارت امور اقتصادی و دارائی بانکها مجازند تا مبلغ مصوب در هر سال از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول وی بدون ارائه دادنامه حصر وراثت جهت هزینه های دفن و مراسم سوگواری پرداخت نمایند. مشروط بر آنکه پس از پرداخت، مراتب را به اداره دارائی محل اطلاع دهند. بقیه موجودی متوفی در بانک ، در صورتی به وراث به نسبت سهم الارث ایشان پرداخت می گردد که مدارک ذیل را ارائه دهند :
1- گواهی حصر وراثت
2- مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی در آن درج شده باشد.
3- ارائه شناسنامه عکس دار وراث
در هر صورت بانک به محض اطلاع از فوت مشتری باید موارد ذیل را انجام دهد :
درصورت عدم مراجعه وراث ، موجودی حسابهای متوفی را مسدود و به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان انتقال دهند.
درخصوص حساب مشترک بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء سهم متوفی را به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان منتقل و تا تعیین تکلیف نهایی در همان حساب نگهداری نماید.
فقدان دفترچه قرض الحسنه پس انداز:
در صورت مفقود شدن دفترچه پس انداز صاحب آن مکلف است مراتب را بلادرنگ به بانک اطلاع دهد و بانک نیز حساب مذکور را بسته و پس از اخذ تعهد نامه  حساب دیگری برای صاحب حساب افتتاح و دفترچه جدیدی را با دریافت هزینه مربوطه به صاحب حساب تحویل می دهد . در صورت قصور صاحب حساب در اعلام فقدان دفترچه پس انداز ، بانک هیچگونه مسئولیتی نسبت به خسارات ناشی از آن نخواهد داشت.
اعطاء جوایز به حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادی:
سالیانه به میزان 2% حجم سپرده های قرض الحسنه پس انداز عادی بصورت جایزه بین دارندگان این حساب به قید قرعه تقسیم می گردد، مشروط بر اینکه حداقل به مدت سه ماه مبلغ 100.000 ریال در این نوع سپرده ها موجود باشد.توزیع  جوایز می تواند بصورت غیرنقدی باشد و جوایز نقدی مستقیماً به حساب برندگان واریز می گردد.

سپرده جاری شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی
-        متقاضی 18 سال تمام و دارای اهلیت (اشخاص بالغ، عاقل، رشید) قانونی باشد.
-        سواد خواندن و نوشتن باشد.
-        معرف داشته باشد (حداقل یک نفر از مشتریان که نزد شعبه یا بانک تجارت حساب جاری دارد)
-        متقاضی جزء صادر کنندگان چکهای بلامحل نباشد (بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاص را که بیش از یکبار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدورکیفر خواست شده باشد، بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند) و استعلام از بانک مرکزی توسط مسئول افتتاح حساب جاری شعبه.
-        ارائه یکی از مدارک شناسایی معتبر عکس دار( شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی)  و یک برگ رونوشت از صفحه اول شناسنامه و کارت ملی الزامی است (در صورت توضیحات کپی از صفحه مربوطه )
-        ارائه مدارک کسب و یک برگ فتوکپی از آن
-        تکمیل کارت افتتاح حساب جاری (در یک نسخه) و فرم اسکن نمونه امضاء توسط مشتری و امضای آن در حضور متصدی افتتاح حساب با درج کامل مشخصات شناسنامه، شماره سریال شناسنامه،کد ملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن (تاییدیه مبنی بر صحت آدرس ارائه شده از طرف معرف مطالبه گردد)
-   مطالعه و قبول مقررات و شرایط عمومی حساب جاری و امضای برگ مربوطه
شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی خارجی
اشخاص حقیقی خارجی چنانچه متقاضی افتتاح حساب جاری باشند، ضمن رعایت شرایط مربوط به اشخاص حقیقی ایرانی شرایط ذیل را نیز بایستی دارا باشند.
-        داشتن پروانه اقامت معتبر
-        ارائه گذرنامه معتبر (جایگزین اصل شناسنامه)
-        معرفی یک نفر از مشتریان بانک یا فردی که برای رئیس شعبه شناخته شده باشد و یا معرفی یکی از سازمانهای دولتی و سفارتخانه های خارجی که دال بر شناسایی و تایید متقاضی افتتاح حساب باشد.
در خصوص اشخاص حقیقی خارجی که تحت مقررات خاص به عنوان پناهنده در ایران سکونت دارند و کارت آبی رنگ صادره وزارت کشور را نیز دارند مجاز به افتتاح حسابجاری در بانکهای ایران نمی باشند. افتتاح حسابجاری به نام آن عده از اتباع خارجی که با روادید (توریستی یا جهانگردی و یا موقت سه ماهه) وارد کشور شده و فاقد پروانه اقامت معتبر باشند امکان پذیر نمی باشد.
تبصره : افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک به نام اشخاص حقیقی خارجی مقیم خارج در صورتیکه وجوه حواله شده برای افتتاح حساب دارای منشاء ارزی خارج از کشور باشد و پس از تسعیر به ریال به نرخ اعلام شده به حساب مورد نظر منظور گردد با تایید مشتری امکان پذیر می باشد. استفاده از حساب فقط در ایران و به ریال مستقیماً و یا به صورت دستور پرداخت از طریق کارگزار از داخل یا خارج کشور خواهد بود. ضمناً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهدی برای تبدیل مجدد ریال این قبیل حسابها به ارز نخواهد داشت، استفاده از مانده حسابهای ریالی گشایش یافته قبلی و واریز وجه به حسابهای مربوطه به ترتیب مذکور در فوق خواهد بود.
شرایط افتتاح حساب برای ایرانیان مقیم کشورهای خارجی
جهت افتتاح حساب علاوه بر اینکه تمام شرایط و مقرراتی که برای اشخاص حقیقی ایرانی در نظر گرفته شد باید مدنظر قرار گیرد لازم است صحت امضاء صاحب حساب روی برگ درخواست و کارت نمونه امضاء از طرف سفارت یا کنسولگری دولت ایران مقیم شهری که درخواست کننده در آنجا اقامت دارد تصدیق و گواهی گردد.
نحوه افتتاح حساب شرکتهای داخلی      
شرایط افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی
1-      رعایت کامل شرایط افتتاح حساب جاری در مورد اشخاص حقیقی
2-      ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت در خصوص شرکتهای غیر سهامی اخذ و یک نسخه فتوکپی یا رونوشت گواهی شده از شرکتنامه که به ثبت رسیده باشد ضروری است
3-      ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت و همچنین یک نسخه از آخرین آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور که مبین اطلاعات ذیل باشد :
الف ـ نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت .
ب ـ مشخصات دارندگان حق امضای شرکت با تصریح اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونه امضای اسناد و اوراق تعهدآور را انجام می دهند.
ج ـ مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و هیات عامل (مدیران اجرایی).
د ـ در اساسنامه حق افتتاح حساب جاری برای شرکت پیش بینی شده باشد.
ه ـ مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.
 ارائه کپی اظهارنامه تسلیم شده به اداره ثبت شرکتها.
4-   ارائه شناسنامه عکسدار مدیران شرکت و کپی کارت ملی ایشان.
توضیح : مدیران می توانند کلیه مدارک فوق الذکر را ضمیمه نامه نموده و به شعبه ارسال نمایند و طی آن تقاضای افتتاح حساب نمایند تا پس از استعلام، با حضورشان نسبت به افتتاح حساب اقدام گردد.
5-  بررسی لیست سیاه و استعلام از بانک مرکزی با نام شرکت (با درج مشخصات حقوقی) و با نام هر یک از مدیران (مدیرعامل و اعضای هیات مدیره با ذکر مشخصات فردی) توسط مسئول مربوطه.
6- تکمیل کارتهای مخصوص افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی (در دو نسخه)، ممهور به مهر شرکت و امضای مدیران اجرایی.
7- مطالعه وقبول مقررات و شرایط عمومی حساب مزبور توسط مدیران، امضاء آن و ممهور به مهر شرکت نمودن.
هر یک از صاحبان مجاز شرکت در صورتی می توانند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به دیگری تفویض نمایند که در اساسنامه تصریح و حق توکیل به غیر قید شده باشد، مادامی که شرکت تغییرات حاصله در هیات مدیره و یا هر گونه تغییر را به اطلاع بانک نرسانیده باشد و همچنین اختیارات هیات مدیره نیز منقضی نگردیده باشد چکها و اسناد صادره شرکت با امضاهای مجاز قبلی از نظر بانک معتبر و نافذ و قابل اجرای است و به مجرد اطلاع از تغییرات مذکور باید کارتهای نمونه امضا تجدید شود و اسناد مدارک ثبتی نیز اخذ گردد.
تبصره : مدیران و بازکنندگان حساب جاری باید کتباً تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت و هرگونه تغییر آدرس را در اختیار بانک قرار داده اند و متعهد شوند که هر نوع تغییری که در اساسنامه و یا شرکتنامه و یا تصمیمات هیات مدیره، سمت، اختیارات، مدت ماموریت مدیران و صاحبان امضا به عمل آید بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند.
نحوه افتتاح حساب شرکتهای در شرف تاسيس      
افتتاح حسابجاری به نام شرکت در شرف تاسیس مانعی ندارد ولی حق انجام عملیات بانکی به خصوص برداشت از حساب را ندارند مگر اینکه شرکت به ثبت برسد و یا از تشکیل آن رسماً انصراف حاصل شود.
هیات موسس شرکت پس از ارائه مدارک لازم به نام شرکت در شرف تاسیس به اداره ثبت شرکتها ، در صورتیکه نام شرکت و مدارک ارائه شده مورد تایید قرار گیرد به منظور واریز نقدی سرمایه نسبت به افتتاح حسابجاری شرکت در شرف تاسیس جهت واریز کل سرمایه و یا حداقل بخشی از سرمایه بر اساس درصد تعیین شده در قانون تجارت، اخذ تاییدیه اقدام و به اداره ثبت شرکتها ارائه می دهند.
به اینگونه شرکتها، قبل از به ثبت رسیدن و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور دسته چک تسلیم نمی گردد و در صورت عدم ثبت شرکت (تا 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه)، واریز کنندگان می توانند با ارائه رسید بانک و گواهینامه ای از عدم ثبت شرکت، وجه واریز شده را دریافت نمایند.
شرکتهای با مسئولیت محدود می توانند سرمایه را به بانک واریز ننموده و مدیر عامل و یا رئیس هیئت مدیره گواهی نماید که کلیه سرمایه تحویل گردیده است و این گواهی جهت اداره ثبت شرکتها کافی می باشد.
  نحوه افتتاح حساب انجمنهای ثبت شده      
برای افتتاح حسابجاری جهت انجمنهای ثبت شده صرفنظر از هدف تاسیس این موسسات که ممکن است علمی فرهنگی، ادبی و ... باشد اخذ مدارک زیر ضروری است.
الف ) رونوشت مصدق اسناسنامه و مرامنامه ثبت شده انجمن.
ب ) یک نسخه روزنامه رسمی کشور مبنی بر انتشار آگهی تاسیس انجمن .
در اساسنامه ثبت شده انجمنها باید اجازه افتتاح حسابجاری به هیات مدیره و مسئولین انجمن داده شده باشد، سمت کسانی که حق امضا دارند و صلاحیت آنان نیز محرز و مشخص شده باشد، سایر شرایط افتتاح حسابجاری جهت انجمنهای ثبت شده، مثل شرایط افتتاح حسابجاری برای شرکتها می باشد. لازم است قبل از انقضای مدت اختیارات مدیران انجمن مراتب را کتباً به انجمن مربوطه اعلام تا اگر تغییر در اختیارات یا مدیران ایجاد شده باشد مراتب را در روزنامه رسمی کشور آگهی نموده و کارتهای نمونه امضای جدید هم اخذ و ارائه گردد
نحوه افتتاح حساب انجمنهای ثبت نشده      
انجمنهای ثبت نشده مانند انجمنهای اولیاء و مربیان مدارس و ... افتتاح حسابجاری برای این انجمنها شبیه افتتاح حسابجاری برای اشخاص حقیقی مشترک می باشد.
موارد قابل توجه :
در کارت نمونه امضای حسابجاری تصریح گردد هر وقت و یا هر چند بار رئیس انجمن کتباً اشخاصی را به عنوان عضو جدید و امضا کننده معرفی نمایند صاحبان امضای قبلی حق مداخله و یا استفاده از حساب را به هیچ وجه ندارند و ادعائی هم نداشته باشند.
مدارک مورد نیاز برای افتتاح این حساب مشابه افتتاح حسابجاری مشترک برای اشخاص حقیقی است.
 نحوه افتتاح حساب بانکهای داخلی      
افتتاح حسابجاری برای بانکهای محلی بر حسب تقاضای اداره مرکزی آنها (امور مالی) صورت می گیرد و نام استفاده کنندگان از حساب بوسیله شعبه ذیربط در مرکز و شهرستانها به بانک معرفی می شوند. نمونه امضای دارندگان امضاهای مجاز بانکها از طریق اداره مرکزی بانک به بانک محال علیه (بانک افتتاح کننده حساب)ابلاغ می گردد.
شرایط افتتاح حسابجاری برای بانکها عیناً مشابه مقرراتی است که برای اشخاص حقوقی باشد. گشایش حسابجاری بانکها نزد بانک مرکزی براساس ارائه اساسنامه و حکم مدیرعامل که از طرف شورای عالی بانکها صادر شده امکان پذیر است.
شرایط افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای شرکتها و موسسات خارجی
افتتاح حسابجاری برای دفاتر نمایندگی بانکها و شرکتهای خارجی که در اداره ثبت شرکتهای ایران به ثبت رسیده باشند عیناً مانند شرکتهای ایرانی عمل می گردد. شرایط و مدارکی را که جهت افتتاح حسابجاری شرکتهای ایرانی در نظر گرفته شده اخذ و انجام می گردد.
معمولاً این شرکتها نماینده یا نمایندگانی را در ایران جهت گشایش حسابجاری مامور می نمایند و به آنان وکالت می دهند. چنین وکالتنامه ای باید توسط مراجع صلاحیتدار قانونی با انجام تشریفات کامل در محل صدور تنظیم و با گواهی کنسولگری یا سفارت ایران تکمیل گردد و از طرف وزارت امور خارجه نیز گواهی گردد تا بعداً مورد اشکال واقع نگردد. چون ممکن است مبالغ قابل توجهی به استناد وکالتنامه توسط وکیل یا وکلای مربوطه دریافت و پرداخت گردد، وکالتنامه تنظیمی بایستی از هر لحاظ جامع و کامل باشد و کلیه شرایط و مقررات لازم را داشته باشد، مثلاً حق افتتاح حسابجاری در خارج از کشور (ایران) در اسناسنامه پیش بینی شده باشد و صاحبان امضاء مجاز و مدیران حق توکیل داشته باشند و در وکالتنامه باید حق هر گونه عملیات بانکی (دریافت و پرداخت، صدور چک، اخذ دسته چک، اخذ صورتحساب و احتمالاً قبول تعهد) پیش بینی شده باشد.
ممکن است تقاضای شرکت خارجی از طریق کارگزاران خارجی رسیدگی و ارسال شود. اگر صاحبان امضای مجاز شرکت شخصاً و راساً از حسابجاری استفاده ننمایند و قرار باشد به وسیله نماینده یا وکیل ایشان اقدام گردد در این صورت نیز باید شرکت با تایید نظر کارگزاران وکالتنامه جداگانه طبق شرحی که گذشت تهیه و ارسال نماید.
در هر صورت به محض گشایش حسابجاری مراتب باید کتباً به شرکت اصلی اطلاع داده شود و خواسته شود که هر گونه تغییری را کتباً به بانک اعلام نمایند.
حسابجاری مزبور بدون سود بوده و تسهیلاتی نظیر اضافه برداشت را شامل نمی گردد، افتتاح حسابجاری برای شرکتهای خارجی که در ایران به ثبت نرسیده باشند موکول به کسب اجازه از مدیریت بین الملل می باشد.
تبصره : افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری بدون تحویل دسته چک به نام اشخاص حقوقی خارجی مقیم خارج در صورتیکه وجوه حواله شده برای افتتاح حساب، دارای منشاء ارزی خارج از کشور باشند و پس از تسعیر به ریال به نرخ اعلام شده به حساب مورد نظر منظور گردد بلامانع می باشد، استفاده از این حساب فقط در ایران و به ریال مستقیماً و یا به صورت دستور پرداخت از طریق کارگزار از داخل یا خارج کشور خواهد بود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهدی برای تبدیل مجدد ریال این قبیل حسابها به ارز را نخواهد داشت. حسابهای جاری افتتاح شده قبلی نیز بر همین منوال خواهد بود. اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران که طرف قرارداد موسسات داخلی هستند. افتتاح هر گونه حساب ریالی به نام چنین اشخاصی، چنانچه وجوه واریزی به آن دارای منشاء ارزی خارج از کشور نباشد با رعایت شرایط زیر بلامانع است.
قرارداد مربوطه دارای سهم ریالی بوده و مراتب توسط کارفرما تایید شده باشد.
حداکثر وجوه قابل واریز به حساب معادل سهم ریالی قرارداد مربوطه خواهد بود.
واریز وجوه به حساب در مقابل تایید ذیحسابی یا مدیر امور مالی سازمان یا موسسه طرف قرارداد مبنی بر پرداخت وجه ریالی قرارداد صورت گیرد.
تبصره : سقف ریالی قرارداد با توجه به میزان وجوه واریزی به چنین حسابهایی باید کاملاً رعایت و مورد کنترل قرار گرفته و مسئولیت نظارت بر حسن جریان چنین کنترلی به عهده مسئول شعبه خواهد بود.

حساب جاری مشترک شرایط افتتاح حساب جاری مشترک
افتتاح حساب جاری برای دو نفر یا بیشتر با رعایت سایر شرایط افتتاح حساب مزبور برای اشخاص حقیقی بلامانع بوده و لازم است در موقع افتتاح حساب، متقاضیان کتباً موارد ذیل را مشخص نمایند :
برداشت از حساب جاری منفرداً یا متفقاً خواهد بود
سهم هر یک از شرکاء باید در کارت حسابجاری مشخص و معین گردد که در صورت فوت یا حجر و یا ورشکستگی و یا بروز هر گونه مشکلی برای صاحبان حساب و اطلاع بانک، حساب مشترک مسدود و موجودی حساب به نسبت سهم الشرکه بین آنها تقسیم گردد (در صورتیکه سهم هریک  تعیین نشده باشد بالسویه تقسیم خواهد شد).
نحوه بستن این حساب نیز باید از طریق شرکاء مشخص گردد، اینکه به تقاضای یک یا چند نفر می تواند حساب را مسدود و سهم هر یک را پرداخت نمود. تمامی موارد تعیین تکلیف موجودی حساب در مواقع خاص باید در قسمت توضیحات کارتهای افتتاح حسابجاری قید و به امضای مجدد شرکاء رسیده باشد.
بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء یا ورشکسته شدن (با تایید اداره ورشکستگی) و یا حجر و یا مسدودی موجودی هر یک بنابر تقاضای مراجع قضایی، حساب مشترک را بسته، سهم متوفی را به ورثه قانونی طبق ارائه دادنامه حصر وراثت و گواهینامه واریز مالیات بر ارث و یا مبلغ مسدود توسط اداره ورشکستگی را به آن اداره و یا هر نوع مسدودی قانونی را به نسبت سهم تعیین شده در صورت مطالبه پرداخت و بقیه سهم شرکاء را درحساب بستانکاران موقت نگهداری و مراتب را به مابقی شرکاء اطلاع و سهم هر یک را پرداخت  نمایند.

حساب جاری سحر طرح حساب جاری سحر یکی از مهمترین و موثرترین برنامه های بانک در جهت ارتقاء کیفیت ، سرعت عملیات بانکی و ارائه خدمات جدید می باشد و با اجرای آن امکان انجام عملیات بانکی برای حسابهای تحت پوشش بصورت لحظه ای فراهم می گردد.
سیستم حساب جاری سحر سامانه ای است با قابلیت های پردازش لحظه ای اطلاعات که امکان دسترسی آنی شعب تحت پوشش را به حسابهای قرض الحسنه جاری سحر در سراسر کشور مهیا می سازد.
شرایط و ضوابط حساب جاری سحر
افتتاح حساب جاری سحر :
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که حائز شرایط افتتاح حساب قرض الحسنه جاری عادی می باشند، می توانند از طریق شعب دارای این سامانه طبق روال موجود نسبت به افتتاح حساب جاری عادی اقدام نموده و شعب می توانند براساس موارد مندرج در بند ب نسبت به تبدیل حساب مذکور به سحر اقدام نمایند.
تبدیل حساب جاری به حساب جاری سحر :
با درنظر گرفتن محدودیت های موجود در هر سیستم ، و با توجه به حساسیت سیستم های Online ، و از آنجائیکه سیستم حساب جاری سحر امکانی است که بانک برای مشتریان فعال و ارزنده خود فراهم نموده است ، شعب بانک بمنظور تبدیل حساب جاری عادی مشتری به حساب جاری سحر ، با بررسی وضعیت حساب مشتری از نظر گردش حساب ، نحوه تعامل مشتری با بانک و نیاز مشتری و ... ، از ضرورت تبدیل حساب جاری عادی مشتری به جاری سحر اطمینان حاصل و سپس نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
توجه : با توجه به شرایط خاص برخی از حسابها از جمله حسابهای دولتی که پرداخت چکهای آنها منوط به ارائه تائیدیه از سوی سازمان ذیربط می باشد و یا حسابهای مشتریان خاص که وجوه واریزی به حساب آنها طی شرایط و فرمی خاص از مشتری دریافت می گردد. شعب به هنگام بررسی درخواست مشتریان جهت تبدیل حساب جاری عادی مشتری به حساب جاری سحر با درنظر گرفتن شرایط حساب ، از فراگیر نمودن اینگونه حسابها و همچنین حسابهایی که دارای گردشهای زیاد با ارقام پائین می باشند خودداری نماید.
نحوه واریز به حساب
-    واریز وجه به حسابهای سحر در شعبی که دارای سیستم سحر است همانند روال حسابجاری عادی بوده که به محض واریز مبلغی به حسابهای سحر ، امکان برداشت آن توسط سایر شعب فراهم می باشد.
-   انجام عملیات واریز وجه به حسابهای جاری سحر در شعبی که دارای سامانه سحر نمی باشند در روز بعد بحساب مورد نظر منظور می گردد. ضمناً‌در صورت قطع ارتباط شعب سحر با مرکز ، واریز وجوه چکهای واگذار شده و اسناد واریزی مشتری با 24 ساعت تاخیر انجام می پذیرد.
توجه : از آنجائیکه در سیستم حساب جاری سحر امکان بدهکار نمودن مانده حساب وجود ندارد ، لذا شعب فاقد سیستم سحر ، مجاز به اخذ اعلام وصول برای حسابهای سحر نبوده و می باید مشتری را از این موضوع آگاه نمایند و در صورت نیاز مشتری به استفاده از مبلغ واریزی به حساب خود در همان روز واریز( اعلام وصول ) ، نامبرده را به نزدیکترین شعبه دارای سامانه سحر راهنمایی تا مبلغ واریزی خود را از طریق شبکه شعب دارای سیستم سحر واریز نمایند.
نحوه برداشت از حساب
-        برداشت وجه از حسابهای جاری سحر در کلیه شعب دارای سامانه، به صورت نقدی و انتقالی امکان پذیر می باشد.
-        استفاده از چک عمومی برای حسابهای سحر تنها در شعب دارنده حساب مقدور می باشد.
-        بابت برداشت وجه از هر برگ چک ، مبلغی جهت کارمزد مطابق تعرفه سالیانه بانک از دارنده چک اخذ خواهد شد.
سایر موارد
-        امکان صدور صورتحساب برای دارندگان حساب جاری سحر توسط کلیه شعب دارای سامانه سحر، ایجاد گردیده است . بدین منظور شعب براساس درخواست کتبی صاحبان حساب که حضوراً ارائه می گردد و پس از کنترل امضاء نسبت به تهیه صورتحساب اقدام می نمایند.
-         دریافت دسته چک جدید صرفاً از طریق شعبه دارنده حساب امکان پذیر می باشد.
-        صدور گواهی عدم پرداخت چک سحر به هر علت برعهده شعبه دارنده حساب بوده و در صورت تقاضای صدور گواهی عدم پرداخت توسط مشتری ، شعب از طریق دورنگار و طبق روال موجود نسبت به درخواست مشتری اقدام می نمایند.
-        درصورتی که مشتری دارای حساب جاری سحر درخواست غیر فراگیر نمودن حساب جاری خود را بنماید شعب ابتدا از بازگشت چکهای صادره مشتری اطمینان کامل حاصل نموده و با جمع آوری چک های استفاده نشده مشتری نسبت به صفر نمودن مانده و بستن حساب مشتری در سیستم اقدام می نمایند و با افتتاح حساب دیگری در سیستم عادی شعبه امکان ادامه فعالیت مشتری را فراهم می کنند.

سرمایه گذاری کوتاه مدت شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص عادی
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به آن دسته از سپرده ها اطلاق می شود که بقصد انتفاع (سود) به بانک سپرده و بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده سرمایه گذاری پس از تودیع سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی بقیه وجوه مربوطه را در عملیات مجاز بانکی بکار میگیرد . ضمنا بانک استرداد اصل سپرده سرمایه گذاری را طبق قرارداد منعقده تعهد و یا به هزینه خود بیمه می نماید.
بانک منافع حاصله را پس از وضع حق الوکاله خود در پایان هر دوره به نسبت مدت ومبلغ سپرده طبق آئین نامه ودستورالعملهای بانکی بین سپرده گذاران تقسیم می نماید.
1- متقاضی دارای اهلیت و 18 سال تمام باشد.
2- ارائه شناسنامه عکسدارو یا یکی از مدارک معتبر کارت ملی، گواهینامه رانندگی،گذرنامه و یکبرگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه (در صورت تغییرات کپی از صفحه توضیحات) .
3- تکمیل و امضاء کارت افتتاح حساب ( روی کارت و ظهر کارت) وفرم اسکن نمونه امضاء با درج کامل مشخصات شناسنامه، کدملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن، شغل.
4- پرداخت 100,000 ریال به عنوان حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب.
5-پرداخت هزینه تمبر جهت الصاق برروی قرارداد (کارت افتتاح حساب) طبق تعرفه سالیانه.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای افراد صغیر
- افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت توسط پدر یا جد پدری (ولی قهری) ، وصی و یا قیم قانونی
هریک از پدر و جد پدری با ارائه شناسنامه ولی و صغیر و قیم نامه می توانند برای اولاد صغیر خود و وصی و یا قیم قانونی برای مولی علیه و اشخاصی که نسبت به آنها قیومیت دارند، حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نمایند.
تبصره: نظرباینکه  هر یک از پدر و جد پدری میتوانند برای مولی علیه  حساب سرمایه گذاری افتتاح نمایندو درزمان افتتاح حساب چنانچه قید نمایند  ” حق برداشت از حساب ، منحصراً با خود اوست طرف دیگر حق برداشت از  حساب مزبور را نخواهد داشت . درغیراینصورت باتوجه بسمت ولایت که  قانونگذاربرای پدروجدپدری قائل گردیده است هریک ازایشان تارسیدن صغیربه سن کبرحق برداشت ازحساب مزبورراخواهندداشت .
    - افتتاح حساب توسط مادران یا افراد غیر از ولی، وصی و قیم به منظور هبه نمودن به اطفال صغیر با رعایت موارد ذیل امکان پذیر میباشد:
 -     به بانک وکالت داده شود  که پس از  رسیدن طفل معرفی شده به سن 18 سال تمام و یا ارائه حکم رشد از محاکم صالحه، کلیه وجوه موجود و منافع متعلق به حساب افتتاح شده (اعم از اصل و منافع)را به وی هبه نماید.
 -    حق برداشت از حساب مفتوحه تا رسیدن طفل به سن 18 سال تمام، منحصراً با افتتاح کننده حساب خواهد بود.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای افراد بیسواد
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص بیسواد با مهر و اثرانگشت آنها امکانپذیر است مشروط بر اینکه روی دفترچه و کارت نمونه امضاء عکس متقاضی الصاق گردد. درصورت مفقود شدن مهر افتتاح کننده کارت نمونه امضاء قبلی از درجه اعتبار ساقط و باید کارت جدید با نقش مهر جدید برای او تنظیم نمود.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای افراد سفیه یا محجور
قیم قانونی محجورین (سفها و مجانین) می توانند با ارائه قیم نامه حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای محجورین افتتاح نمایند . بدیهی است پس از رفع حجر وارائه مستندات خودشان می توانند از حساب مزبور استفاده و برداشت نمایند.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای افراد حقیقی خارجی
 افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اتباع خارجی مقیم ایران در قبال دریافت گذرنامه معتبر واحرازهویت کامل مانند سایرین و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است تا زمانیکه در ایران هستند می توانند طبق مقررات مربوطه از این حساب استفاده نمایند.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت مشترک
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بصورت مشترک منع قانونی نداردو شعب بانکها می توانند با رعایت ضوابط و دستورالعملهای خاص ناظر بر امور موصوف نسبت به افتتاح اینگونه حسابها اقدام نمایند.
لازم است در موقع افتتاح حساب، متقاضیان بهٌ موارد ذیل توجه نمایند:
1- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
2- تکمیل و امضاء کارت افتتاح حساب و اسکن نمونه امضاء با درج کامل مشخصات شناسنامه،کدملی، آدرس کامل محل سکونت همراه با کد پستی، شماره تلفن و درج موارد ذیل :
- نحوه برداشت از حساب مشخص شود(منفرداً خواهد بود و یا متفقاً).
- نحوه ابطال حساب توسط افتتاح کنندگان.
- تعیین اینکه در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضایی، فوت و یا حجر هر یک از صاحبان حساب، موجودی به چه نسبت بین صاحبان امضاء تقسیم خواهد شد(در صورت عدم اعلام به نسبت مساوی خواهد بود).
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص حقوقی
1- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
2- ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت یا شرکتنامه (در مورد شرکتهای غیر سهامی) و تطبیق با اصل آن.
3- ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت ویک نسخه از آخرین تغییرات منتشرشده در روزنامه رسمی کشور که مبنی بر اطلاعات ذیل باشد:
الف) نام و نام خانوادگی و کدملی وسایرمشخصات اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و یا هیأت عامل شرکت.
ب) مشخصات دارندگان حق امضاء شرکت با تصریح به اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونه امضاء اسناد و اوراق تعهدآور را انجام می دهند.
ج) مدت و حدود اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل و یا هیأت عامل(مدیران اجرایی).
د) در اساسنامه حق افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای شرکت پیش بینی یا بطور کلی افتتاح حسابهای بانکی قید شده باشد.
ه) مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.
تبصره : مدیران و افتتاح کنندگان حساب باید کتباً تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در اختیار بانک قرار داده اند و متعهد شوند که هر نوع تغییری را که در اساسنامه و یا شرکتنامه و یا تصمیمات هیأت مدیره در رابطه با سمت ، اختیارات، مدت مأموریت مدیران و صاحبان امضاء به عمل آید بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند.
4- ارائه شناسنامه عکسدارو یا یکی از مدارک معتبر کارت ملی، گواهینامه رانندگی،گذرنامه مدیران شرکت و یکبرگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه آنها (طبق آخرین آگهی رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی).
5- تکمیل و امضاء کارت افتتاح حساب وفرم اسکن نمونه امضاء، ممهور به مهر شرکت و با امضاء صاحبان امضاء مجاز (براساس مفاد آخرین روزنامه رسمی).
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت به نام اشخاص حقوقی خارجی (که در ایران به ثبت رسیده باشند) مقیم ایران با رعایت شرایط افتتاح حساب مزبور برای اشخاص حقوقی بلامانع می باشد.
منافع پرداختی به حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
 - حداقل مدت سپرده های کوتاه مدت جهت اختصاص سود، گذشت 30 روز از تاریخ افتتاح (برای بار اول) می باشد.پس از مدت مذکور، سود متعلقه به نسبت کمترین مانده در هر روز محاسبه و در پایان ماه پرداخت می گردد.
 - سود به صورت روز شمار محاسبه و مـاهـانه واریز می گردد و سپرده هایی مشمول دریافت سود می باشند که حداقل 30 روز، دارای حداقل مانده تعیین شده باشند.
 - شعب می توانند حسب درخواست سپرده گذار, نسبت به چاپ و ارائه اعلامیه واریز سود, در محدوده تاریخی مورد نظر اقدام نمایند.
نحوه برداشت از حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
برداشت از این حساب صرفاً با حضور صاحب حساب یا قائم مقام قانونی او اعم از وکیل (ضمن تصریح به حق برداشت از حساب مزبور در وکالتنامه رسمی) ولی، وصی یا قیم با همراه داشتن دفترچه حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت در شعبه افتتاح کننده حساب امکان پذیر می باشد. واریز به حساب فوق علاوه بر دفترچه از طریق اسناد داخلی بانک امکان پذیر می باشد.
بستن حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
چنانچه مشتری بخواهد حساب خود را بسته و باقیمانده وجه را دریافت نماید دفترچه مربوطه را ارائه و آخرین مانده موجود پس از کنترل توسط شعبه و تکمیل یک برگه دفترچه به او پرداخت و دفترچه پس از ابطال در شعبه بایگانی می گردد.
فقدان دفترچه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
  در صورت مفقود شدن دفترچه این نوع حساب، صاحب آن مکلف است مراتب را بلادرنگ به بانک اطلاع دهد و بانک نیزپس از دریافت تعهدات لازم، حساب مذکور را بسته و حساب دیگری برای صاحب حساب افتتاح و دفترچه جدیدی را با دریافت هزینه مربوطه به صاحب حساب تحویل می دهد. در صورت قصور صاحب حساب در اعلام فقدان دفترچه ، بانک هیچگونه مسئولیتی نسبت به خسارات ناشی از آن نخواهد داشت.
حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت راکد
اگر مانده حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یک سال تمام راکد و عملکرد نداشته باشد و موجودی آنها کمتر از 10000 ریال باشد در پایان هر سال به حساب پس اندازهای راکد انتقال داده می شود. هنگام مراجعه مشتری نیز از همین حساب موجودی مربوطه پرداخت می گردد. اگر مشتری بخواهد موجودی قبلی را افزایش دهد بانک حساب جدیدی به نام متقاضی افتتاح و موجودی حساب سپرده راکد مربوطه را به حساب جدید انتقال می دهد.
فوت صاحب حساب
فوت اشخاص حقیقی موجب ختم حساب می شود. به محض اطلاع از فوت انجام عملیات بانکی در حساب متوفی متوقف می گردد.
پس از فوت مشتری، قائم مقام قانونی وی یعنی وراث، وصی یا موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده و در گواهی حصر وراثت یا دادنامه دیگری وصیتنامه مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد) پس از ارائه مدارک قانونی مربوطه می توانند نسبت به دریافت وجه سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت و منافع آن، اقدام نمایند.
بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسلیم کنند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر عدم شمول مالیات یا واریز مالیات بر ارث ارائه گردد.
به موجب بخشنامه صادره از وزارت امور اقتصادی و دارائی بانکها مجازند تا مبلغ مصوب در هر سال از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول وی بدون ارائه دادنامه حصر وراثت جهت هزینه های دفن و مراسم سوگواری پرداخت نمایند. مشروط بر آنکه پس از پرداخت، مراتب را به اداره دارائی محل اطلاع دهند. بقیه موجودی متوفی در بانک ، در صورتی به وراث به نسبت سهم الارث ایشان پرداخت می گردد که مدارک ذیل را ارائه دهند :
-گواهی حصر وراثت
- مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی در آن درج شده باشد.
- ارائه شناسنامه عکس دار وراث
در هر صورت بانک به محض اطلاع از فوت مشتری باید موارد ذیل را انجام دهد :
درصورت عدم مراجعه وراث ، موجودی حسابهای متوفی را مسدود و به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان انتقال دهند.
در خصوص حساب مشترک بانک موظف است در صورت اطلاع از فوت هر یک از شرکاء سهم متوفی را به حساب بستانکاران موقت فوت شدگان منتقل و تا تعیین تکلیف نهایی در همان حساب نگهداری نماید.
انجام امور بانکی توسط وکیل
اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند انجام کارهای بانکی خود را به وکیل محول نمایند مشروط بر اینکه:
الف) وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و انجام کارهای بانکی در بانک تجارت یا کلیه بانکها، به طور کامل با تصریح هر یک از اقدامات و اختیارات لازم جهت افتتاح حساب، برداشت وجه، بستن حساب و امثالهم در وکالتنامه قید گردیده و نسخه ای از آنرا به بانک تسلیم و مشخصات و نمونه امضاء وکیل نیز در کارتهای نمونه امضاء درج گردد.
ب) در مورد اشخاص حقوقی انجام کار بانکی شرکت یا اختیارات هر یک از مدیران در صورتی توسط وکیل قابل انجام است که اولاً اعطای وکالت در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد ثانیاً وکالتنامه رسمی در دفاتر رسمی ثبت و نسخه ای به بانک ارائه و طبق بند الف انجام پذیرد.

سرمایه گذاری مدت دار سپرده سرمایه گذاری مدت دار به آن دسته از سپرده ها اطلاق می شود که بقصد انتفاع (سود) به بانک سپرده و بانک با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده سرمایه گذاری پس از تودیع سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی بقیه وجوه مربوطه را در عملیات مجاز بانکی بکار میگیرد . ضمنا بانک استرداد اصل سپرده سرمایه گذاری را طبق قرارداد منعقده تعهد و یا به هزینه خود بیمه می نماید.
بانک منافع حاصله را پس از وضع حق الوکاله خود در پایان هر دوره به نسبت مدت ومبلغ سپرده طبق آئین نامه ودستورالعملهای بانکی بین سپرده گذاران تقسیم می نماید.
 شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص عادی
1- متقاضی دارای اهلیت و 18 سال تمام باشد.
2- ارائه شناسنامه عکسدارو یا یکی از مدارک معتبر کارت ملی، گواهینامه رانندگی،گذرنامه و یکبرگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه (در صورت تغییرات کپی از صفحه توضیحات) .
3- تکمیل و امضاء فرم شرایط سپرده با درج کامل مشخصات شناسنامه، کدملی، آدرس کامل محل سکونت و محل کار همراه با کد پستی و شماره تلفن، شغل.
4- پرداخت حداقل مبلغ مجاز جهت افتتاح حساب.
5- پرداخت هزینه تمبر جهت الصاق برروی قرارداد طبق تعرفه سالیانه.
6- معرفی یک حساب دربانک تجارت جهت واریز سود ماهیانه.(اعم از جاری،قرض الحسنه ویا کوتاه مدت)
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای افراد صغیر
- افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار توسط پدر یا جد پدری (ولی قهری) ، وصی و یا قیم قانونی
هریک از پدر و جد پدری با ارائه شناسنامه ولی و صغیر و قیم نامه می توانند برای اولاد صغیر خود و وصی و یا قیم قانونی برای مولی علیه و اشخاصی که نسبت به آنها قیومیت دارند، حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نمایند.
تبصره: نظرباینکه هر یک از پدر و جد پدری میتوانند برای مولی علیه حساب سرمایه گذاری افتتاح نمایندو درزمان افتتاح حساب چنانچه قیدنمایند ”حق برداشت از حساب، منحصراً با خود اوست طرف دیگر حق برداشت از حساب مزبور را نخواهد داشت.درغیراینصورت باتوجه بسمت ولایت که قانون گزار برای پدروجدپدری قائل گردیده است هریک ازایشان تارسیدن صغیربه سن کبرحق برداشت ازحساب مزبورراخواهندداشت .
افتتاح حساب توسط مادران یا افراد غیر از ولی، وصی و قیم به منظور هبه نمودن به اطفال صغیر با رعایت موارد ذیل امکان پذیر میباشد:
- به بانک وکالت داده شود که پس از رسیدن طفل معرفی شده به سن 18 سال تمام و یا ارائه حکم رشد از محاکم صالحه، کلیه وجوه موجود و منافع متعلق به حساب افتتاح شده (اعم از اصل و منافع)را به وی هبه نماید.
- حق برداشت از حساب مفتوحه تا رسیدن طفل به سن 18 سال تمام، منحصراً با افتتاح کننده حساب خواهد بود.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای افراد بیسواد
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص بیسواد با مهر و اثرانگشت آنها امکانپذیر است مشروط بر اینکه روی فرم قرارداد عکس متقاضی الصاق گردد. درصورت مفقود شدن مهر افتتاح کننده باید فرم قرارداد جدید با نقش مهر جدید برای او تنظیم نمود.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای افراد سفیه یا محجور
قیم قانونی محجورین (سفها و مجانین) می توانند با ارائه قیم نامه حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای محجورین افتتاح نمایند . بدیهی است پس از رفع حجر وارائه مستندات خودشان می توانند از حساب مزبور استفاده و برداشت نمایند.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای افراد حقیقی خارجی
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اتباع خارجی مقیم ایران در قبال دریافت گذرنامه معتبر واحرازهویت کامل مانند سایرین و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است تا زمانیکه در ایران هستند می توانند طبق مقررات مربوطه از این حساب استفاده نمایند.
تبصره: افتتاح حساب برای رانده شدگان عراقی با کارت شناسائی سبز رنگ در شهرستان محل صدور بلامانع است.
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار مشترک :
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار بصورت مشترک منع قانونی نداردو شعب بانکها می توانند با رعایت ضوابط و دستورالعملهای خاص ناظر بر امور موصوف نسبت به افتتاح اینگونه حسابها اقدام نمایند.
لازم است در موقع افتتاح حساب، متقاضیان بهٌ موارد ذیل توجه نمایند:
1- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
2- تکمیل و امضاء فرم قرارداد با درج کامل مشخصات شناسنامه،کدملی، آدرس کامل محل سکونت همراه با کد پستی، شماره تلفن و درج موارد ذیل :
- نحوه برداشت از حساب مشخص شود(منفرداً خواهد بود و یا متفقاً).
- نحوه ابطال حساب توسط افتتاح کنندگان.
- تعیین اینکه در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضایی، فوت و یا حجر هر یک از صاحبان حساب، موجودی به چه نسبت بین صاحبان امضاء تقسیم خواهد شد(در صورت عدم اعلام به نسبت مساوی خواهد بود).
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص حقوقی
1- رعایت کامل شرایط افتتاح حساب در مورد اشخاص حقیقی.
2- ارائه یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت یا شرکتنامه (در مورد شرکتهای غیر سهامی) و تطبیق با اصل آن.
3- ارائه یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت ویک نسخه از آخرین تغییرات منتشرشده در روزنامه رسمی کشور که مبنی بر اطلاعات ذیل باشد:
الف) نام و نام خانوادگی و کدملی وسایرمشخصات اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل و یا هیأت عامل شرکت.
ب) مشخصات دارندگان حق امضاء شرکت با تصریح به اینکه چه کسانی حق برداشت از حسابهای شرکت را دارند و چگونه امضاء اسناد و اوراق تعهدآور را انجام می دهند.
ج) مدت و حدود اختیارات هیأت مدیره و مدیر عامل و یا هیأت عامل(مدیران اجرایی).
د) در اساسنامه حق افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای شرکت پیش بینی یا بطور کلی افتتاح حسابهای بانکی قید شده باشد.
ه) مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.
تبصره : مدیران و افتتاح کنندگان حساب باید کتباً تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در اختیار بانک قرار داده اند و متعهد شوند که هر نوع تغییری را که در اساسنامه و یا شرکتنامه و یا تصمیمات هیأت مدیره در رابطه با سمت ، اختیارات، مدت مأموریت مدیران و صاحبان امضاء به عمل آید بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند.
4- ارائه شناسنامه عکسدارو یا یکی از مدارک معتبر کارت ملی، گواهینامه رانندگی،گذرنامه مدیران شرکت و یکبرگ فتوکپی صفحه اول شناسنامه آنها (طبق آخرین آگهی رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی).
5- تکمیل و امضاء فرم قرارداد شرایط سپرده، ممهور به مهر شرکت و با امضاء صاحبان امضاء مجاز (براساس مفاد آخرین روزنامه رسمی).
6- معرفی یک حساب در بانک تجارت جهت واریز سود ماهیانه. (اعم از جاری،قرض الحسنه ویا کوتاه مدت)
شرایط افتتاح سپرده سرمایه گذاری مدت دار برای اشخاص حقوقی خارجی مقیم ایران
افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار به نام اشخاص حقوقی خارجی (که در ایران به ثبت رسیده باشند) مقیم ایران با رعایت شرایط افتتاح حساب مزبور برای اشخاص حقوقی بلامانع می باشد.
مدت سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
مدت سپرده سرمایه گذاری مدت دارشش ماهه، یکساله، دو ساله، سه ساله، چهار ساله و پنج ساله می باشد.
تمدید سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
کلیه سپرده ها در سررسید متناوباً برای دوره های بعدی با همان مدت قبلی و مشخصات موجود، در چارچوب و ضوابط و مقررات بانک تمدید می گردد مگر آنکه سپرده گذار بصورت مکتوب دستور دیگری به بانک اعلام نموده باشد. بدیهی است از تاریخ تمدید، مشمول شرایط سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت ویژه جدید خواهد بود.
قدان برگ گواهینامه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
در صورت مفقود شدن برگ گواهینامه سپرده، صدور المثنی منوط به اخذ تعهد نامه محضری خواهد بود.
ابطال سپرده های سرمایه گذاری مدت دار:
سپرده گذار گواهینامه تودیع سپرده خود را به شعبه تحویل می دهد و کتباً تقاضای استرداد وجه سپرده و منافع متعلقه خود را می نماید.مسئول مربوطه با توجه به سررسید و اطمینان از صحت امضاء مشتری بر روی تقاضا و پس از کنترلهای لازم، منافع متعلقه از طریق سیستم و به شرح ذیل محاسبه می نماید:
1- چنانچه سپرده شش ماهه بعد از 30 روز وقبل از سررسید مسترد گردد سودی معادل نیم درصد کمتر از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت به صورت روز شمار و به تعداد کل روزهای سپرده گذاری به وی پرداخت می گردد و چنانچه قبل از 30 روز مسترد گردد سودی به آن تعلق نخواهد گرفت.
2-  در صورتی که سپرده یکساله قبل از سال اول و قبل از 6 ماه ابطال گردد سپرده کوتاه مدت تلقی شده و سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های کوتاه مدت به صورت روزشمار به سپرده گذار پرداخت خواهدشد.
3-  در صورتی که سپرده یکساله پس از گذشت 6 ماه و قبل از پایان سال اول ابطال گردد سپرده شش ماهه تلقی شده و سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های شش ماهه به صورت روزشمار به سپرده گذار پرداخت خواهدشد.
4-  در صورتی که سپرده دو ساله پس از گذشت یکسال و قبل از پایان سال دوم ابطال گردد سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های یکساله به سپرده گذار تعلق می گیرد.
5-  در صورتی که سپرده های سه ساله از سال دوم به بعد و قبل از پایان سال سوم ابطال شود سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های دو ساله به سپرده گذار تعلق خواهد گرفت.
6-  در صورتی که سپرده های چهار ساله، بعد از سال سوم ابطال گردد سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های سه ساله به سپرده گذار تعلق خواهد گرفت.
7-  در صورتی که سپرده های پنج ساله، بعد از سال چهارم ابطال گردد سودی معادل نیم درصد در سال کمتر از سود سپرده های چهارساله به سپرده گذار تعلق خواهد گرفت.
8-  در محاسبه مدت برای تعیین سود انواع سپرده ها که قبل از سررسید باطل می گردندکل تعداد روزهای سپرده گذاری منظور خواهد شد.
منافع پرداختی به حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار
 - سود علی الحساب انواع سپرده های سرمایه گذاری اشخاص بر اساس ضوابط و مقررات شورای پول و اعتبار در هر سال بوده که بصورت روز شمار محاسبه و همه ماهه در اول ماه پرداخت می گردد.
 - سپرده گذار می تواند در صورت تغییر مکان جهت سهولت در دریافت سود ماهانه خود و عدم ابطال سپرده ، حسابی در هر یک از شعب بانک تجارت معرفی و از واریز سود به آن بدون تاخیر در واریز بهره مند گردد.
 - پرداخت سود مذکور به طور علی الحساب بوده و تسویه حساب نهایی با سپرده گذار در هنگام ابطال سپرده یا پس از سررسید به عمل خواهد آمد.
 - شعب می توانند حسب درخواست سپرده گذار, نسبت به چاپ و ارائه اعلامیه واریز سود, در محدوده تاریخی مورد نظر اقدام نمایند.
تقسیم سپرده ها به اجزاء کوچکتر
تقسیم انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار به اجزاء کوچکتر، با رعایت حداقل مجاز جهت افتتاح اینگونه حسابها و با مبالغ مساوی صورت می پذیرد تا ابطال قسمتی از سپرد ه ها، موجب ابطال بقیه سپرده ها و در نتیجه برگشت سود متعلقه نشود. 
انتقال سپرده به اشخاص دیگر با حفظ شرایط سود
 سپرده گذار با استفاده از این ویژگی می تواند در صورت نیاز به وجه نقد سپرده خـود، با مراجعه به شعبه و تکمیل قسمت مربوطه(در ظهر برگ گواهی سپرده خود) آن را بدون تغییر در شرایط سود به اشخاص دیگر انتقال دهد.
فوت صاحب حساب
پس از فوت صاحب حساب، به منظور حفظ منافع مشتریان این نوع حسابها ابطال نمی شود و تا زمان تسویه امکان واریز سود بحساب معرفی شده وجود خواهد داشت.
پس از فوت مشتری، قائم مقام قانونی وی یعنی وراث، وصی یا موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده و در گواهی حصر وراثت یا دادنامه دیگری وصیتنامه مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد) پس از ارائه مدارک قانونی مربوطه می توانند نسبت به دریافت وجه سپرده سرمایه گذاری مدت دار و منافع آن، اقدام نمایند.
بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آنرا به وراث تسلیم کنند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بر عدم شمول مالیات یا واریز مالیات بر ارث ارائه گردد.
به موجب بخشنامه صادره از وزارت امور اقتصادی و دارائی بانکها مجازند تا مبلغ مصوب در هر سال از موجودی حساب متوفی به وراث درجه اول وی بدون ارائه دادنامه حصر وراثت جهت هزینه های دفن و مراسم سوگواری پرداخت نمایند. مشروط بر آنکه پس از پرداخت، مراتب را به اداره دارائی محل اطلاع دهند. بقیه موجودی متوفی در بانک ، در صورتی به وراث به نسبت سهم الارث ایشان پرداخت می گردد که مدارک ذیل را ارائه دهند :
-گواهی حصر وراثت
- مفاصا حساب مالیات بر ارث که موجودی حساب متوفی در آن درج شده باشد.
- ارائه شناسنامه عکس دار وراث
انجام امور بانکی توسط وکیل
اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند انجام کارهای بانکی خود را به وکیل محول نمایند مشروط بر اینکه:
 الف) وکالتنامه رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد و انجام کارهای بانکی در بانک تجارت یا کلیه بانکها، به طور کامل با تصریح هر یک از اقدامات و اختیارات لازم جهت افتتاح حساب، برداشت وجه، بستن حساب و امثالهم در وکالتنامه قید گردیده و نسخه ای از آنرا به بانک تسلیم و مشخصات و نمونه امضاء وکیل نیز در کارتهای نمونه امضاء درج گردد.
 ب) در مورد اشخاص حقوقی انجام کار بانکی شرکت یا اختیارات هر یک از مدیران در صورتی توسط وکیل قابل انجام است که اولاً اعطای وکالت در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد ثانیاً وکالتنامه رسمی در دفاتر رسمی ثبت و نسخه ای به بانک ارائه و طبق بند الف انجام پذیرد.

بانک پاسارگاد

alt

سپرده اندوخته فردا با حداقل پانصد هزار ریال می توان سپرده اندوخته فردا را نزد هر یک از شعبه های بانک افتتاح نمود.
مدت سپرده اندوخته فردا ۵ سال یا معادل ۶۰ ماه می باشد.
هر ماهه می توان مبلغی حداقل معادل یکصد هزار ریال به عنوان اقساط به صورت نقد و یا انتقال از حساب دیگر به حساب سپرده اندوخته فردا اضافه نمود.
مبلغ اولیه سپرده اندوخته فردا با حداقل پانصد هزار ریال افتتاح و در پایان همان روز به سپرده بلند مدت پنج ساله تبدیل خواهد شد و نرخ سود پنج ساله بانک تا سررسید سپرده به آن تعلق خواهد گرفت.
هر ماهه سود سپرده اولیه به انضمام مبلغ اقساط واریزی و سود آنها تجمیع و تبدیل به سپرده های بلند مدت ۴،۳،۲،۱ساله و کوتاه مدت ۱۱ ماهه بر اساس زمان واریز تا تاریخ سررسید سپرده ۵ ساله اولیه می گردد.
واریز هر مبلغی مازاد بر اقساط تعیین شده به حساب سپرده اندوخته تا سررسید آن مقدور می باشد و مبالغ واریزی هر ماهه به علاوه سود سپرده های قبلی و قسط همان ماه در مقاطع یک ماهه از زمان افتتاح به سپرده بلند مدت تبدیل می شود.
استرداد قسمتی از سپرده به صورت فقراتی با ضریبی از یکصد هزار ریال یا تمام وجه سپرده قبل از سررسید با احتساب نیم درصد جریمه نسبت به نرخ سود سپرده های متناظر بانک امکان پذیر است.
سپرده مذکور با هدف ترغیب و تشویق آحاد مردم به خصوص جوانان به پس انداز طراحی گردیده و این امکان را برای آنان فراهم می آورد تا بعد از پنج سال اندوخته و دستمایه قابل توجهی را داشته باشند.
سپرده یاد شده برای کسانی که در حال حاضر اندوخته قابل توجهی ندارند ولی توان پس انداز ماهیانه دارند این امکان را فراهم می آورد تا از تجمیع مبالغ خرد بتوانند بعد از پنج سال نسبت به تامین مایحتاج ضروری مانند اثاثیه منزل ، جهیزیه و ازدواج اقدام نمایند.
مزایایی که سپرده اندوخته فردا نسبت به سایر سپرده های بانک دارد را می توان به شرح زیر برشمرد:
    ● در سپرده اندوخته فردا مدیریت وجوه مشتریان بدون نیاز به مراجعه آنان توسط بانک صورت می گیرد. در صورتیکه در سایر سپرده گذاری ها سود سپرده ها به صورت ماهانه پرداخت می گردد و مشتری برای سپرده گذاری جدید ناچار به مراجعه حضوری می باشد که این امر خود صرفه جویی در وقت مشتریان را در بردارد.
    ● در پرداخت اقساط سپرده اندوخته فردا نیازی به حضور مشتری نخواهد بود و مبلغ قسط از حساب کوتاه مدت معرفی شده قابل برداشت است.
    ● در سپرده اندوخته فردا امکان افتتاح سپرده مدت دار برای مبالغی که در حالت عادی امکان افتتاح آنها وجود ندارد فراهم گردیده است و مشتری قادر خواهد بود به هر میزان مبلغ قسط را افزایش دهد و به حساب سپرده اندوخته فردا واریز نماید.
    ● فراهم گردیدن امکان افتتاح ۴۹ سپرده بلند مدت و یک سپرده کوتاه مدت به صورت خودکار ماحصل افتتاح حساب سپرده اندوخته فردا می باشد که انجام این امر به صورت عادی مستلزم صرف ملزومات و وقت زیاد بوده و مهم تر از آن چگونگی محاسبه سودها می باشد که با استفاده از نرم افزاری مخصوص این امر مقدور گردیده است.

سپرده شناور سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ۳ یا ۶ ماهه با نرخ سود شناور
"سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه با نرخ سود شناور ، سپرده ای است که برای مدت معین ۳ یا ۶ ماه افتتاح و سود آن به صورت ماهانه پرداخت می گردد و پس از گذشت یک ماه از سر رسید در صورت حفظ موجودی ، سود سپرده مذکور تغییر یافته و معادل نرخ سود سپرده بعدی در زمان افتتاح افزایش یافته و ماهانه پرداخت می گردد و ما به التفاوت سود از تاریخ افتتاح تا سر رسید قبلی سپرده ، در سر رسید بعدی محاسبه و قابل پرداخت است."
(حداکثر سپرده شناور ۳ و ۶ ماهه یک سال می باشد.)
شرایط استرداد موجودی سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه به قرار زیر است:
در صورتی که تمام یا قسمتی از وجه سپرده ۳ و ۶ ماهه شناور قبل از یک ماه از تاریخ افتتاح سپرده و یا کمتر از یک ماه بعد از سر رسید اولیه سپرده (۳ و یا ۶ ماه) استرداد گردد به غیر از سود مقطع مربوطه سودی به آن تعلق نخواهد گرفت. به عبارتی چنانجه مشتری تا ۲۹ روز بعد از تاریخ افتتاح و یا سر رسید اولیه سپرده حسب مورد ۳ و یا ۶ ماه اقدام به بستن سپرده نماید سودی به وی تعلق نخواهد گرفت.
در صورت استرداد تمام یا قسمتی از وجه سپرده ۳ ماهه شناور قبل از سر رسید اولیه (۳ ماه) و بعد از یک ماه ، سود معادل نرخ سود سپرده کوتاه مدت حسب مدت محاسبه و پرداخت خواهد شد.
در صورت استرداد تمام یا قسمتی از وجه سپرده ۶ ماهه شناور قبل از سر رسید اولیه (۶ ماه) و بعد از ۳ ماه سود معادل نرخ سود سپرده ۳ ماهه با نیم درصد جریمه حسب مدت پرداخت خواهد شد و چنانچه قبل از ۳ ماه و بعد از یک ماه وجه سپرده دریافت شود نرخ سود سپرده کوتاه مدت حسب مدت محاسبه و پرداخت می گردد.

حساب سپرده قرض الحسنه پس‌انداز سپرده قرض الحسنه پس انداز به مشتريان گرامي اين امكان را مي‌دهد وجوه مازاد بر نياز خود را به منظور برخورداري از اجر معنوي وپاداش اخروی نزد شعبه های بانك پاسارگاد توديع نموده و هر زمان كه بخواهند مبلغ مورد نياز خود را ازشعبه های بانك در سراسر كشور برداشت نمايند.لازم به ذکر است که به این نوع حساب، سودی تعلق نمی گیرد.
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادي:
به حسابي اطلاق مي گردد كه صاحب آن به قصد تعاون عمومي و كمك به نيازمندان و برخورداري از پاداش و اجر معنوي نزد بانك افتتاح و وجوه خود را بعنوان قرض الحسنه در آن متمركز مي نمايد.
حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز۵۰۰۰۰ ریال است .
      حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادي اشخاص حقيقي:
      هر شخصي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده و يا حكم رشد وي از دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند بنام خود يا كساني كه تحت ولايت و يا قيوميت او باشند در بانك پاسارگاد حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايد كه حق برداشت از حساب با صاحب حساب يا نماينده قانوني او خواهد بود.
      حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازبراي اشخاص صغير:
      هر شخص مي تواند براي اشخاص صغير حساب سپرده قرض الحسنه پس اندازافتتاح نمايد و حق برداشت از اين حساب تا رسيدن صاحب حساب (صغير) به سن قانوني ویا با ارائه حكم رشدصادره از طرف دادگاه صالحه با ولی قهری ودر صورت نداشتن ولی قهری با قیم ویا وصی او می باشد.
      افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز با وكالت، قيوميت يا وصايت:
      ممكن است حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بوسيله وكيل يا قيم و يا وصي شخص افتتاح گرددكه تفاوت آن با افتتاح حساب براي شخص صغير به شرح ذيل مي باشد:
           الف) در صورت افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز براي شخص صغير توسط خويشاوندان سببي و نسبي ويا اشخاص ديگر برداشت كننده قانوني در هرصورت ولي قهري و در صورت نبودن ولي قهري، قيم يا وصي با ارائه قيم نامه ويا وکالت نامه خواهد بود.
            ب) در صورتي كه وكيل و قيم هم باز كننده و هم برداشت كننده از حساب باشند وكيل بايستي وكالت رسمي از طرف صاحب حساب را داشته و هنگام برداشت از حساب ارائه دهد.
      افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز عادي مشترك:
      چنانچه دو نفر يا بيشتر تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايند، با رعايت شرايط و تكميل كارت افتتاح حساب بايستي نحوه برداشت ومیزان سهم هر يك مشخص گردد و ازطرف صاحبان حساب امضاء گردد. ساير شرايط  حساب فوق الذكرهمانند قرض الحسنه پس انداز عادی مي باشد.
      افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط اطفالي كه به سن ۱۲ سال تمام رسيده اند:
      اطفالي كه به سن ۱۲ سال تمام رسيده باشند مي توانند بدون ارائه حكم رشد منحصرا به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايد. حق استفاده از موجودي اين حساب با دارنده حساب، پس از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام خواهد بود.
      اطفالي كه به سن ۱۵ سال تمام رسيده باشند مي توانند منحصرا به نام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح و از موجودي حساب شخصا استفاده نمايند.
      افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز توسط مادر براي فرزند صغير:
      مادر قانوناً مي تواند به نام فرزند صغير خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايد. حق استفاده از موجودي اين حساب تا رسيدن طفل صغير به سن ۱۸ سالگي تمام فقط بامادر است.
حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ويژه:
به حسابي اطلاق مي شود كه شعبه ها وجوه سپرده شده به اين حساب توسط اشخاص حقيقي وحقوقي تحت اين عنوان را طبق نظر سپرده گذار به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقيقي و موسسات خيريه و عام المنفعه اعطاء نمايد.
      افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز ويژه:
      هر شخصي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده باشد مي توانند نسبت افتتاح اين حساب اقدام نمايد و در خصوص افتتاح حساب مشترك بايستي نحوه میزان سهم عمل و چگونگي استفاده ازحساب که متفق یا منفرد خواهد بود مشخص شود.افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه براي اشخاص حقوقي بلامانع است. در اين صورت اخذ مدارك ثبتي و قانوني دال بر احراز شخصيت حقوقي شركت عبارتست از اساسنامه، شركتنامه و روزنامه رسمي آخرين تغييرات و حدود اختيارات مدیران الزامی است..
      اعطاي تسهيلات از محل سپرده قرض الحسنه پس انداز ويژه:
      پرداخت قرض الحسنه از محل سپرده قرض الحسنه ويژه بر اساس شرايطي كه به موجب قرار داد عامليت منعقده فيمابين سپرده گذار و شعبه معين ميشودصورت مي گيرد.
      قرض الحسنه اعطايي از محل حساب سپرده گذار پرداخت مي شود و حساب سپرده گذار به ميزان مبلغ قرض الحسنه اعطايي بدهكار شده و باقي ماندن مانده درصورت مطالبه سپرده گذار به وي قابل پرداخت مي باشد كه در صورت باقي ماندن نظير ساير حسابهاي قرض الحسنه پس انداز در صورت واجد شرايط بودن مشمول شركت درقرعه كشي جوايز مي باشد.
      مبلغ قرض الحسنه اعطايي از محل اين حسابها جزء تسهيلات اعطايي محسوب نمي گردد.
      حداقل مبلغ  براي افتتاح حساب سپرده هاي قرض الحسنه پس اندازویژه  ۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰ ريال وحداقل تسهیلات اعطائی ازمحل قرض الحسنه پس انداز ويژه ۰۰۰ر۰۰۰ر۵ ريال  مي باشد.
تعریف
قرض‏ الحسنه عـقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين(قرض‏دهنده)، مقدار معيني از مال خود رابه طرف ديگر (قرض‏گيرنده) تمليك مي‏كندكه قرض‏گيرنده مثل و يا در صورت عــدم امكان، قيمت آن را به قرض‏دهنده رد نمايد.
بانك‏ها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي: (۲) و (۹) اصل (۴۳) قانون اساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص، با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي كه به تصويب شوراي پول و اعتبار و تأييد رياست محترم جمهوري خواهد رسيد، در مواردذيل مبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه مي‏نمايند:
    ● تأمين وسائل و ابزارو ساير امكانات، براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اين‏گونه امكانات مي‏باشند، در شكل تعاوني.
    ● كمك به امر افزايش توليد، با تاكيد بر توليدات كشاورزي ـ دامي ـ صنعتي.
    ● رفع احتياجات ضروري اشخاص کارمزد قرض الحسنه اعطائی در هر مورد بر اساس دستوالعمل های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد.

حساب سپرده قرض الحسنه جاري سپرده قرض الحسنه جاري يكي از ابزارهاي مهم در مبادلات پولي و بازرگاني شناخته شده مي‌باشد. از مزاياي چك‌هاي صادره مشتريان عهده بانك پاسارگاد قابليت وصول آن‌ها در كليه شعبه هاي بانك بدون اخذ كارمزد مي‌باشد.
شرایط
    ● افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري نياز به معرف دارد.معرف بايد داراي حساب سپرده قرض الحسنه جاري نزد يكي از بانكها باشد و امضائ وي مورد تائيد بانك مربوطه باشد.
    ● افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري پس از اخذ استعلام از بانك مرکزی جمهوری اسلامی ایران براي صاحب حساب و وكيل وي (اعم از اشخاص حقيقي وحقوقي ) انجام مي پذيرد. مدت اعتبار استعلام ها ۱ ماه مي باشد.
    ● با توجه به قابليت ارائه دسته چك به متقاضي در اين حساب كليه مقررات قانون چك بر آن نافذ و معتبر مي باشد.
حساب سپرده قرض الحسنه جاري مشترك
افتتاح اين نوع حساب بارعايت موازين حساب قرض الحسنه جاري و موارد زير صورت مي پذيرد
    ● نحوه عمل و چگونگي استفاده از حساب با تعيين نسبت سهم هريك ازشركاء و ترتيب استفاده از حساب متفقا يا منفردا بايد مشخص گردد.
    ● چنانچه حق استفاده از حساب منفردا تعيين شده باشد، بايستي هريك از مشتركين حساب براي حفظ منافع خود و بانك وكالتنامه اي را به نام يكديگر تنظيم و امضاء نموده تا امكان برداشت از حساب را دارا باشند.
    ● شرايط عمومي و مقررات افتتاح حساب از جانب كليه شركاء بايستي امضاء گردد.
حساب سپرده قرض الحسنه جاري اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري براي اتباع بيگانه علاوه بر رعايت مقررات و ضوابطي كه براي افتتاح اين گونه حسابها براي اشخاص حقيقي بر شمرده شد مستلزم رعايت موارد زير مي باشد.
    ● معرفي يكي از مشتريان بانك يا ارائه معرفي نامه كتبي از جانب يكي از ارگانها ي دولتي ويا سفارتخانه هاي خارجي مبني بر شناسايي و تاييد متقاضي افتتاح حساب.
    ● دارا بودن پروانه اقامت معتبر نظيرگذرنامه يا ديگر مدارك رسمي عكس دار.
    ● يك برگ تصويراز گذرنامه و پروانه اقامت .
مدارك لازم
   1. شناسنامه عكس دار
   2. كارت ملي
   3. تائيد و ظهر نويسي شناسنامه
   4. اخذ استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عدم وجود چك برگشتي و براي حساب مشترك اخذ استعلام براي هر كدام از مشتركين.
   5. تكميل فرم هاي مربوطه

حساب هاي سرمايه گذاري

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت
مشتريان گرامي مي‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واريز و به سهولت برداشت نمايند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بصورت روزشمار بهره‌مند گردند.
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه (۳ ماهه):
سپرده مذکور برای مدت ۳ ماه تمام نزد تمام نزد بانک تودیع می گردد. نرخ سود این حساب بیشتر از نرخ سود سپرده کوتاه مدت می باشد و حسب نظر مشتریان گرامی به صورت ماهانه و یا در پایان دوره (سود در سررسید) با نرخ های تعیین شده قابل پرداخت است. ضمنا اصل سپرده در سررسید در صورت جاری بودن سپرده و دستور مشتری با شرایط جدید قابل تمدید خواهد بود.
سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه (۶ ماهه):
سپرده مذکور برای مدت ۶ ماه تمام نزد تمام نزد بانک تودیع می گردد. نرخ سود این حساب، حسب نظر مشتریان گرامی به صورت ماهانه ، سه ماهه و یا در سر رسید با نرخ های تعیین شده قابل پرداخت و اصل سپرده نیز در سررسید در صورت جاری بودن سپرده و دستور مشتری با شرایط جدید قابل تمدید خواهد بود.
سپرده سرمايه گذاري بلند مدت يك، دو، سه، چهار و پنج ساله
حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت به سپرده‌اي اطلاق مي شود كه متقاضي براي مدت معين (يك، دو، سه، چهار و پنج سال) وجوه خود را نزد بانك سپرده گذاري مي نمايد و از سود روز شمار كه بصورتماهانه سه ماهه و شش ماهه و سالانه پرداخت مي گردد بهره مند مي شود.
حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت مشتريان گرامي مي‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واريزو به سهولت برداشت نمايند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت بصورت روزشمار بهره‌مند گردند.
    ● حداقل مبلغ مورد نياز براي افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت ۱۰۰.۰۰۰ ريال مي‌باشد، لذا چنانچه مانده آن از حداقل تعيين شده كمتر گردد به حساب مذكور سودتعلق نخواهد گرفت.
    ● سود سپرده هاي كوتاه مدت به صورت علي الحساب و برمبناي كمترين مانده در روز قابل پرداخت مي باشد.
    ● شرط تعلق سود به سپرده هاي سرمايه‌گذاري كوتاه مدت تداوم وجود سپرده به مدت ۳۰ روز مي‌باشد. بديهي است سود سپرده هاي مفتوحه در طي ماه محاسبه و در ماه بعد به حساب واریز مي گردد.
نرخ سود: ۶%
نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت:
شما مشتری گرامی برای بازکردن حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت، با در دست داشتن شناسنامه عکس دار خود و با تکمیل نمونه های لازم،می توانید نسبت به افتتاح حساب مورد نظر اقدام نمایید.
    ● هر شخص حقيقي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده باشد ويا حكم رشد وي از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند به نام خود در بانك سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايد.
    ● افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت با حق برداشت از حساب توسط مادر به نام فرزند صغير خود در صورتی مجاز است كه مادر وصی و يا قيم فرزند صغير خود باشد.
افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت مشترك:
ممكن است چند نفر (دو يا بيشتر) تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت افتتاح نمايند كه در اين صورت رعايت نكات زير الزامي است.
    ● نحوه و تر تيب استفاده از حساب قيد و ميزان سهم هر يك مشخص و چگونگي برداشت از حساب صريحا تعيين واعلام شود.
    ● امضاء يا امضاها تا زمانی كه مخالفت كتبی از طرف هيچ يك از صاحبان به بانك اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود.
افتتاح حساب از طريق وكالت:
    ● براي اينكه وكيل حق استفاده ازحساب را داشته باشد بايد وكالت نامه رسمي (ثبتي) كه از جانب صاحب حساب به وي داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نمايد در غير اينصورت صاحب حساب و وكيل وي مي توانند با مراجعه به شعبه و تنظيم وكالت نامه داخلي بانك در حضور مسئول مربوطه اقدام نمايند.
افتتاح حساب توسط قيم:
      قيم مي تواند به نام صغير حساب سپرده سرمايه گذاری كوتاه مدت افتتاح نمايد و ليكن حق برداشت از حساب مذكور مستلزم كسب اجازه كتبي از طرف اداره امور سرپرستي دادگستري مي باشد.
افتتاح حساب توسط وصی:
      در صورت ارائه وصيتنامه كه توسط دادگاه تأييد شده باشد و احراز هويت شخص وصي مي‌توان به نام صغير حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمود.
افتتاح حساب برای اتباع خارجی: افتتاح حساب براي اتباع خارجه با ارائه گذرنامه و اجازه اقامت معتبر كه به تاييد وزارت كشور رسيده ميسر می باشد.
صدور دفترچه يا كارت حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت:
      پس از تكميل نمونه مشخصات مشتريان حقيقي با تنظيم نمونه درخواست افتتاح حساب و نمونه درخواست صدوركارت براي متقاضيان كارت وهمچنين نمونه مقررات حساب مشترك، به منظور استفاده ازحساب به صورت مشترك وامضاء آنها از جانب صاحب يا صاحبان حساب، وكيل، وصي، قيم و يا افتتاح كننده ونیز پرداخت وجه، يك جلد دفترچه سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت(نمونه دفترچه بالا) و يا كارت از جانب شعبه با درج شماره حساب صادر و تحويل مي گردد.
مفقود و سرقت شدن دفترچه:
 هنگام مفقود و يا سرقت شدن فترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت مشتري مي بايستي مراتب را به شعبه بازكننده حساب اطلاع داده و با تكميل و تحويل يك برگ اقرارنامه به شعبه و الصاق و ابطال يك فقره تمبر ۱۰.۰۰۰ ريالي بر روي آن اقدام نمايد. شعبه پس ازدريافت اقرارنامه و تکمیل برگ افتتاح حساب توسط مشتری حساب قبلی را بسته ويك جلد دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت با همان مشخصات و شماره حساب جدید صادر وبا اخذ رسيد به مشتري تحويل مي نمايد.
● حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت پشتیبان
● مشتريان گرامي مي‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت آن را به عنوان حساب پشتيبان و به منظور تاييد چكهاي حساب جاري خود قرار داده و علاوه بر آن از سود آن نيز بصورت روزشمار بهره مند گردند.
● نرخ سود کوتاه مدت پشتیبان ۶% می باشد.
حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت حساب سپردهسرمايه‌گذاري بلند مدت به سپرده‌اي اطلاق مي شود كه متقاضي براي مدت معين (يك، دو، سه، چهار و پنج سال) وجوه خود را نزد بانك سپرده گذاري مي نمايد.
    ● حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت مي‌تواند براي اشخاص حقيقي بصورت انفرادي، مشترك ، اشخاص حقوقي و شركتهاي دولتي صادر شود.
    ● حداقل مبلغ مورد نيازبراي افتتاح حسابهاي سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت ۵۰۰.۰۰۰ ريال مي‌باشد،ضمنا به منظور جلوگيري از ابطال كل سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت قبل از سررسيد، هنگام افتتاح مبلغ سپرده به ضرايب ۵۰۰.۰۰۰ ريالي تقسيم مي‌گردد.
    ● چنانچه سپرده‌گذار بخواهد قسمتي از سپرده خود را قبل از سررسيد پرداخت نمايد مي تواند يك قسمت از سپرده خود را بر اساس ضرايبي از پانصد هزار ريال برداشت نمايد. مبلغ برداشتي مشمول سود تعديلي ولي باقيمانده مبلغ با همان سود و مشخصات قبلي ادامه خواهد يافت. در اين صورت براي باقيمانده برگ سپرده جدیدی با همان شرايط قبلي صادر مي‌گردد.(به شرط آنكه مبلغ سپرده با احتساب كسر جريمه واضافه سود پرداختي از ۵۰۰.۰۰۰ ريال كمتر نشود.)
    ● سود سپرده‌هاي بلند مدت روزانه محاسبه و ماهانه ء سه ماهه ء شش ماهه و يا سالانه به صورت علي الحساب قابل پرداخت مي‌باشد تسويه حساب نهايي با سپرده‌گذار پس ازسررسيد به عمل خواهدآمد.بانک در سررسید انواع سپرده ها را متناوباً برای دوره های بعدی به مدت قبلی و با مشخصات موجود تجدید می نماید مگراینکه ذینفع کتباً دستور دیگری داده باشد.در صورت اجازه تمديد و تمايل سپرده گذار ، مي توان سودمتعلقه دريافت نشده را هنگام تمديد سپرده به مبلغ سپرده اوليه اضافه نمود .
      ضمناً سپرده مذكور از تاريخ تمديد مشمول شرايط سپرده هاي سرمايه‌گذاري بلند مدت جديد خواهد بود.
    ● نقل و انتقال وجوه سپردههاي سرمايه گذاري بلند مدت قبل از سررسيد از يك شعبه به شعبه ديگر بانك بدون تغيير در نرخ سود امكان پذير نمي باشد.
نرخ سود و طريقه پرداخت آن:
یکساله ۱۴%
دو ساله     ۱۴.۵%
سه ساله     ۱۵%
چهار ساله ۱۶%
پنج ساله     ۱۷%
سود سپرده هاي بلند مدت روزانه محاسبه و دراول هر ماه يا مطابق روز افتتاح در هر ماه و يا سه ماهه ء شش ماهه و سالانه به حساب مورد درخواست مشتري واريز مي گردد.چنانچه سپرده گذار زودتر از سررسيد سپرده نسبت به برداشت از حساب اقدام نمايد، سود سپرده به نسبت مدتي كه سپرده مفتوح بوده بر اساس نيم درصد كمتر از سپرده هاي مشابه در سال پايه (سال افتتاح سپرده) محاسبه و مازاد سودهاي پرداخت شده قبلي از اصل سپرده و يا سود پرداختي كسر ميگردد.
نحوه افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت:
افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت با پرداخت وحه و پس از تكميل امضاء و الصاق تمبر مالياتي به نمونه هاي  مربوطه انجام و يك برگ گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت با ذكر مشخصات كامل شخصي سپرده‌گذار و مبلغ و مدت سپرده توسط شعبه صادر و تحويل سپرده گذاري مي گردد.
    ● هر شخص حقيقي كه به سن ۱۸ سال تمام رسيده باشد ويا حكم رشد وي از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد مي تواند به نام خود در بانك سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايد.
افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت مشترك:
ممكن است چند نفر (دو نفر يا بيشتر)تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سرمايه گذاري بلندمدت افتتاح نمايند كه در اين صورت رعايت نكات زير الزامي است.
    ● نحوه و تر تيب استفاده از حساب قيد و ميزان سهم هر يك مشخص و چگونگي برداشت از حساب صريحا تعيين واعلام شود.
    ● امضا يا امضاها تا زمانی كه مخالفت كتبی از طرف هيچ يك از صاحبان به بانك اعلام نشده باشد معتبر خواهد بود.
افتتاح حساب از طريق وكالت:
    ● اگر وكيل حق استفاده از حساب را داشته باشد بايد وكالت نامه رسمي (ثبتي) كه از جانب صاحب حساب به وي داده شده است را هنگام افتتاح حساب ارائه نمايد.
    ● اگر وكالتنامه قبلا تنظيم نشده باشد، براي افتتاح و استفاده از حساب بايد صاحب حساب و وكيل وكالتنامه داخلي بانك را در حضور مسئول مربوطه تكميل نمايند.
افتتاح حساب توسط قيم:
      قيم ميتواند به نام صغير حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت افتتاح نمايد . ليكن برداشت از حساب مستلزم كسب اجازه كتبي از اداره امور سرپرستي دادگستري مي باشد. در اين صورت قيم پس از مطالعه قرارداد و شرايط برگ افتتاح حساب و امضاي آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام مي نمايد.
افتتاح حساب توسط وصی:
      وصي مي تواند براي صغير حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت افتتاح نمايد مشروط بر اين كه صحت وصيتنامه و احراز شخص وصي توسط دادگاه گواهي شده باشد، در اين صورت بايستي وصي همانند قيم پس از مطالعه قرارداد و شرايط برگ افتتاح حساب و امضاء آنها نسبت به افتتاح حساب اقدام نمايد.
صدور گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت:
      پس از تكميل نمونه مشخصات مشتري و نمونه درخواست افتتاح حساب و قرارداد سپرده سرمايه گذاري بلند مدت و امضاء آنها از جانب صاحب حساب، وكيل، قيم، وصي، ولي و يا افتتاح كننده ، برگ گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت توسط شعبه صادر و تحويل سپرده گذار ميگردد
مفقودي، سرقت و يا معدوم شدن گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت:
      در صورتيكه صاحب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت برگ گواهي سپرده خود را مفقود و يا از وي سرقت شده باشد با مراجعه به شعبه بازكننده و پس از تنظيم  اقرار نامه شعبه يك برگ گواهي سپرده سرمايه گذاري بلند مدت با همان شماره حساب و مشخصات قبلي صادر و پس از مهمور نمودن به مهر المثني به مشتري تحويل مي نمايد. پس از صدور گواهي سپرده المثني بر روي برگ درخواست افتتاح حساب جمله " براي اين حساب گواهي سپرده المثني صادر شده است " درج مي گردد.
گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري عام گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) به سپرده اي اطلاق مي شود كه نزد بانك با سررسيد مشخص افتتاح مي شود و بانك در ازاي آن اقدام به صدور گواهي به همين نام مي نمايد.
    ● گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) با نام يا بي نام بوده و شرايط عمده قرارداد سپرده‌گذاري درآن ذكر مي گردد.
    ● گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) قابل انتقال به غير بوده و سپرده گذاران مي توانند اين گواهي را بدون فسخ عقد وكالت در سازمان بورس اوراق بهادار، بانكها و يا مؤسسات اعتباري معامله وحقوق خود را صلح نمايند.
      در اين حالت رابطه وكالت بين بانك و خريداران بعدي اوراق برقرار خواهد شد.
    ● تازماني كه اين اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار قابل پذيرش و معامله نيستند بانك ميتواند نسبت به قبول سفارش از طرف متقاضيان حقيقي يا حقوقي براي خريد گواهي سپرده ويژه سرمايه‌گذاري (عام) اعم از آن كه خود ناشر آن باشد يا نباشد اقدام نمايد.
    ● مدت و سود علي الحساب اين گونه سپرده ها متناسب با ساير سپرده ها تعيين مي شود.
    ● بازخريد گواهي سپرده مدت دارويژه سرمايه گذاري (عام) قبل ازسررسيد توسط بانك صادركننده مشروط بر آن كه بازخريد در بازار دست دوم (درصورت ايجاد) صورت پذيرد بلا مانع است.
    ● نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) همانند نسبت سپرده هاي قانوني سپرده هاي متناظر در سيستم بانكي مي باشد. همچنين نسبت سپرده قانوني سپرده هاي مدت دار ويژه سرمايه گذاري (عام) با سررسيد بيش از ۵ سال نيز همانند نسبت سپرده قانوني سپرده هاي ۵ ساله نزد سيستم بانكي مي باشد.
گواهی سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري خاص گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) به سپرده اي اطلاق ميشود كه بانك به منظور تجهيز منابع براي تامين مالي طرحهاي مشخص جديد سود آور توليدي و ساختماني و خدماتي و نيز توسعه وتكميل طرحهاي سودآور موجود با سررسيد مشخص افتتاح مي نمايد و در ازاي افتتاح سپرده گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) صادر مي نمايد.
   1. اشخاص حقوقي جهت تامين منابع مالي مورد نياز طرح يا طرحهاي مشخص خود مي توانند درخواست ايجاد سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) بنمايند.
   2. گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) صادره توسط بانك با نام يابي نام بوده و شرايط مهم قرارداد سپرده گذاري در آن قيد مي گردد.
   3. گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري(خاص) قابل انتقال به غير بوده و سپرده گذاران مي‌توانند اين گواهي را بدون فسخ عقد وكالت و تحمل جريمه در سازمان بورس اوراق بهادار، بانكها يا مؤسسات اعتباري معامله و حقوق خود را صلح نمايند.
   4. بانك مي تواند نسبت به قبول سفارش از طرف متقاضيان حقيقي يا حقوقي براي خريد گواهي سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري خاص اعم از اين كه خود ناشر باشد يا نباشد تا زماني كه اين اوراق در سازمان بورس اوراق بهادار براي معامله پذيرش نشده اند اقدام نمايد.
   5. متقاضي ايجاد سپرده مدت دار ويژه سرمايه گذاري (خاص) بايستي طرح توجيهي فني، اقتصادي و مالي موضوع سپرده را به همراه ميزان و شرايط پيشنهادي ارائه وبانك آن را بررسي و تائيد نمايد.
   6. پيشنهاد سود علي الحساب سپرده مدت دارويژه سرمايه گذاري (خاص) بايستي بر اساس پيش‌بيني سود آوري طرح توسط متقاضي مطرح و بانك آن را بررسي و تائيد نمايد.
   7. بانك سود علي الحساب اين سپرده ها را در مقاطع تعيين شده و نيز مابه التفاوت سود قطعي و علي‌الحساب و همچنين اصـــل سپــرده ها را در سررسيد بر اساس شرايط ايجاد شده مذكور در بندهاي قبل پرداخت مي نمايد.
سپرده اندوخته حج     ●      سپرده اندوخته حج برای اشخاص حقیقی به منظور تامین وجه مورد نیاز خود یا افراد مورد نظر آنان جهت سفر زیارتی حج افتتاح می شود و هیچ گونه تعهدی برای بانک جهت اعزام صاحبان حساب به سفر حج ایجاد نمی نماید .
    ●      حداقل مبلغ برای افتتاح این حساب : دو میلیون ريال
    ●      حداقل مدت سپرده ۵ سال (۶۰ ماه ) و امکان افتتاح برای مدت بیش از آن ۶، ۷ ، ۸ تا ۱۵ سال با احتساب سالهای مورد نظر به صورت ماهانه ( ۷۲،۸۴،۹۶ تا ۱۸۰) فراهم می باشد .
    ●      حداقل اقساط ماهانه ۰۰۰/۲۰۰ ريال در نظر گرفته شده است که به صورت پرداخت نقدی یا انتقال از یک حساب دیگر امکان پذیر است .
    ●      واریز وجه مازاد امکان پذیر است .
    ●      هر ماهه در روز افتتاح سپرده سود سپرده های ایجاد شده به انضمام مبلغ اقساط و همچنین هر مبلغ واریزی دیگر با سپرده مذکور تجمیع و تبدیل به سپرده بلند مدت جدید متناسب با باقیمانده سپرده خواهد شد .
    ●      دریافت فقراتی سپرده در هر زمان قبل از سررسید آن ، با مضربی از ۲۰۰۰۰۰ريال با احتساب نیم درصد جریمه حسب مدت متناظر با نرخ سود سپرده های بانک با حفظ حداقل مبلغ دو میلیون ريال امکان پذیر است .
    ●      چنان چه سپرده اندوخته حج برای مدت بیش از پنج سال افتتاح شود نرخ سود متعلقه به سپرده اولیه و سپرده هایی که در ماههای بعد تشکیل می شود معادل نرخ سود سپرده های بلند مدت ۵ ساله در زمان افتتاح آن سپرده می باشد .

سپرده نوید پنج ساله سپرده سرمایه گذاری نوید ۵ ساله بانک پاسارگاد :
سپرده سرمایه گذاری نوید ۵ ساله بانک پاسارگاد یک سپرده ۵ ساله است که نزد بانک افتتاح و سودهای آن تجمیع و در سر رسید پرداخت خواهد شد. امکان استرداد وجه سپرده به صورت فقراتی یا کلی در هر زمان وجود دارد ، با این ویژگی که سود مبلغ استردادی با توجه به مدت توقف ، متناظر با نرخ سود مقاطع زمانی ۵ ماهه تعیین شده قبلی ، به صورت روز شمار بدون کسر جریمه محاسبه و پرداخت می گردد.
 شرایط سپرده سرمایه گذاری نوید ۵ ساله بانک پاسارگاد:
اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند نسبت به افتتاح این حساب به صورت فقراتی (ضریبی از ۵۰۰،۰۰۰ ریال) اقدام نمایند. سپرده مزبور این شرایط را برای سپرده گذار فراهم می آورد که در صورت بستن سپرده در مقاطع ۵ ماه به بیشترین سود ممکن دست یابد. به این ترتیب که سپرده گذار در هر مقطعی از زمان می تواند نسبت به استرداد وجه سپرده خود به صورت کلی یا فقراتی با احتساب نرخ سود متناظر با مقاطع ۵ ماهه بدون کسر جریمه اقدام نماید.
حداقل زمانی که به سپرده مورد نظر سود تعلق می گیرد یک ماه می باشد. چنانچه سپرده گذار بعد از گذشت یک ماه و قبل از ۳ ماه اقدام به استرداد قسمتی از وجه سپرده و یا بستن حساب نماید ، سود سپرده مزبور حسب مدت بر اساس نرخ سود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت محاسبه و قابل پرداخت می باشد.
در صورتی که سپرده گذار در مقطع بین ۳ تا ۵ ماه اقدام به استرداد قسمتی از وجه سپرده یا بستن سپرده نماید سود سپرده مزبور حسب مدت و به صورت روز شمار ، متناظر با سود سپرده سرمایه گذاری ۳ ماهه در زمان افتتاح محاسبه و قابل پرداخت می باشد. شایان ذکر است ، چنانچه مشتری در پایان یکی از مقاطع ۵ ماهه اقدام به دریافت قسمتی از وجه سپرده یا بستن سپرده نماید، سود متناسب با نرخ سود همان مقطع بدون کسر جریمه محاسبه و پرداخت می گردد. لیکن چنانچه سپرده گذار در فاصله بین دو مقطع زمانی اقدام به بستن سپرده خود نماید ، در این صورت برای مدت بیش از مقطع سپری شده ، سود متناظر با مقطع قبلی محاسبه و پرداخت می گردد.

دوره سپرده (به ماه)   نرخ سود سالانه  درصد سود در سررسید 
۵ ماه  ۸/۱۰ ۳/۳۷ 
۱۰ماهه  ۱۱/۴۲ ۹/۵۱
۱۵ ماهه ۱۵ ۱۸/۷۵
 ۲۰ماهه  ۱۵/۵۱ ۲۵/۸۵
 ۲۵ماهه ۱۶/۶۰ ۳۴/۵۹
 ۳۰ماهه ۱۷/۱۸  ۴۲/۹۵
۳۵ ماهه ۱۷/۷۷ ۵۱/۸۲
 ۴۰ماهه  ۱۹/۰۴ ۶۳/۴۸
۴۵ ماهه ۱۹/۷۴ ۷۴/۰۱
۵۰ ماهه ۲۱/۸۶ ۹۱/۱۰
۵۵ ماهه  ۲۲/۷۷ ۱۰۴/۳۸
 ۶۰ماهه  ۲۵/۱۹  ۱۲۵/۹۵

بانک پارسيان

alt

سپرده قرض الحسنه پس انداز

با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز در بانک پارسيان مي توانيد با پس انداز وجوه خود در اين حساب علاوه بر برخورداري از اجر معنوي و پاداش اخروي از جوايز ارزنده اي نيز بهره مند گرديد. همانند کليه حساب هاي بانک پارسيان شما مي توانيد از تمامي شعب به حساب سپرده قرض الحسنه خود دسترسي داشته باشيد. براي اينکه در قرعه کشي حساب هاي سپرده قرض الحسنه پس انداز شرکت داده شويد علاوه بر مفتوح بودن حساب، موجودي حساب شما مي بايست حداقل ۵۰۰۰۰۰ (پانصد هزار) ريال باشد.
شرايط و چگونگي افتتاح حساب
شرايط افتتاح حساب قرض الحسنه اشخاص حقيقي:
حداقل سن افراد جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز بايد 12 سال و حداقل سن افراد جهت برداشت از اين حساب مي بايست 15 سال باشد. (افتتاح حساب خارج از شرايط سني فوق توسط ولي يا قيم انجام مي پذيرد.)
 مدارک:
 تکميل فرم افتتاح حساب
 اصل و تصوير شناسنامه
 اصل و تصوير کارت ملي
شرايط افتتاح حساب قرض الحسنه اشخاص حقوقي:
 پيش بيني اختيار افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز در اساسنامه
 مدارک:
  اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
 اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
 اصل و تصوير کارت ملي مديران شرکت
مزاياي اين حساب
    امکان دريافت کارت نقدي متصل به حساب (اشخاص حقيقي)، شما همچنين مي توانيد از گستره وسيع خدمات الکترونيکي پارسيان از قبيل کارت نقدي متصل به حساب، تلفن بانک، اينترنت بانک، موبايل بانک و SMS استفاده کنيد.

سپرده قرض الحسنه جاري

با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري در بانک پارسيان مي توانيد با پس انداز وجوه خود در اين حساب همانند کليه حساب هاي بانک پارسيان از تمامي شعب به حساب سپرده قرض الحسنه جاري خود دسترسي داشته باشيد.

شرايط و چگونگي افتتاح حساب
 اشخاص حقيقي:
 داشتن حداقل سن 18 سال
 خوش حسابي در سيستم بانکي کشور
 مدارک:
 تکميل فرم افتتاح حساب
 اصل و تصوير شناسنامه
 اصل و تصوير کارت ملي

اشخاص حقوقي:
  پيش بيني اختيار افتتاح حساب قرض الحسنه جاري در اساسنامه
 خوش حسابي در سيستم بانکي کشور
 مدارک:
  اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
 اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
 اصل و تصوير کارت ملي مديران شرکت
مزاياي اين حساب
    شما مي توانيد از گستره وسيع خدمات الکترونيکي پارسيان از قبيل کارت نقدي متصل به حساب (حساب قرض الحسنه جاري حقيقي)، تلفن بانک، اينترنت بانک، موبايل بانک و SMS استفاده کنيد.
با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري در بانک پارسيان، مي توانيد از خدمات زير بهره مند شويد:
استفاده از دسته چک و کارت نقدي متصل به حساب: ما در بانک پارسيان تمامي تلاش خود را به کار بسته ايم تا دسترسي شما به حساب هايتان را ساده و سريع کنيم. با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري شما علاوه بر امکان استفاده از دسته چک مي توانيد کارت الکترونيکي نقدي متصل به اين حساب را نيز در زمان افتتاح حساب و بدون نياز به مراجعه مجدد به شعبه دريافت کنيد.
سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي حسابهاي سپرده سرمايه گذاري پارسيان براي حفظ و افزايش ميزان اندوخته هاي شما با امکان دسترسي از طريق تمامي شعب در سراسر کشور، طراحي شده اند. بانک پارسيان با ارائه يکي از بالاترين نرخ هاي سود علي الحساب در شبکه بانکي، که به صورت روزانه محاسبه و در پايان هر ماه به حساب شما واريز مي شود، افزايش سرمايه شما را از طريق سرمايه گذاري در فعاليتهاي اقتصادي تامين مي نمايد. نرخ سود علي الحساب ساليانه سپرده کوتاه مدت 6 درصد مي باشد . حداقل وجه جهت افتتاح سپرده کوتاه مدت 500،000 ريال مي باشد . حداقل وجه جهت تعلق سود به سپرده کوتاه مدت 500،000 مي باشد .
شرايط و چگونگي افتتاح حساب
شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي اشخاص حقيقي :
  شرايط
 حداقل سن افراد جهت افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي، 18 سال (افتتاح حساب خارج از شرايط سني فوق توسط ولي يا قيم بلامانع است.)
 مدارک:
 تکميل فرم افتتاح حساب
 اصل و تصوير شناسنامه
 اصل و تصوير کارت ملي
شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت عادي اشخاص حقوقي :
  شرايط
  پيش بيني اختيار افتتاح حساب کوتاه مدت عادي در اساسنامه
 مدارک:
  اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
 اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
 اصل و تصوير کارت ملي مديران شرکت
مزاياي اين حساب
    اين حساب را هم حساب سپرده خود بدانيد و هم کيف پول الکترونيکي. شما همزمان با افتتاح اين حساب علاوه بر امکان واريز و برداشت از تمامي شعبه هاي بانک پارسيان در سراسر کشور، مي توانيد با دريافت کارت الکترونيکي نقدي از آن به عنوان يک کيف پول الکترونيکي استفاده کنيد. با داشتن اين کيف پول الکترونيکي و ايمن هم کل موجودي حسابتان در هر لحظه و در تمامي نقاط کشور در دسترس شماست و هم به مانده آن (به شرط رعايت حداقل موجودي)، به صورت روزانه سود علي الحساب تعلق مي گيرد.
شايان ذکر است شما ضمن بهره مندي از سود علي الحساب از طيف گسترده و گوناگوني از خدمات بانکي و بانکداري الکترونيک نيز برخوردار خواهيد شد. .
سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت سه ماهه اگر تصميم داريد که مبلغ ثابتي از اندوخته تان را براي مدت زمان مشخص حدود 3 ماه سرمايه گذاري کنيد اين نوع از حساب هاي سپرده  سرمايه گذاري بانک پارسيان پاسخگوي نياز شما است. ممکن است شما بخواهيد در طول مدت سپرده گذاري از حسابتان برداشت کنيد. به همين خاطر هريک از اين سپرده ها، با توجه به ميزان موجودي، به تعدادي فقره کوچکتر تقسيم مي شود تا چنانچه قبل از فرارسيدن سررسيد نهايي، نياز به برداشت بخشي از وجه داشته باشيد بتوانيد برخي از فقرات سپرده را باطل کنيد و از سود فقرات باقيمانده کماکان مطابق نرخ قبلي بهره مند شويد.
شرايط و چگونگي افتتاح حساب
    شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري 3 ماهه اشخاص حقيقي:
  شرايط
 حداقل سن افراد جهت افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار، 18 سال (افتتاح حساب خارج از شرايط سني فوق توسط ولي يا قيم بلامانع است.)
 مدارک:
 تکميل فرم افتتاح حساب
 اصل و تصوير شناسنامه
 اصل و تصوير کارت ملي
شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري3 ماهه اشخاص حقوقي :
  شرايط
  پيش بيني اختيار افتتاح سپرده بلندمدت در اساسنامه
 مدارک:
  اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
 اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
 اصل و تصوير کارت ملي مديران شرکت
مزاياي اين حساب
    امکان برخورداري از نرخ سود بيشتر
سپرده سرمايه گذاري بلندمدت 1 تا 5 ساله اگر تصميم داريد که مبلغ ثابتي از اندوخته تان را براي مدت زماني مشخص سرمايه گذاري کنيد اين گروه از حساب هاي سپرده سرمايه گذاري بانک پارسيان پاسخگوي نياز شما هستند. نرخ سود اين سپرده ها، تابع مدت سپرده بوده و هرچه اين دوره طولاني تر باشد، ما قادر به پرداخت سود بيشتري به شما هستيم. ممکن است شما بخواهيد در طول مدت سپرده گذاري از حسابتان برداشت کنيد. به همين خاطر هريک از اين سپرده ها، با توجه به ميزان موجودي، به تعدادي فقره کوچکتر تقسيم مي شود تا چنانچه قبل از فرارسيدن سررسيد نهايي، نياز به برداشت بخشي از وجه داشته باشيد بتوانيد برخي از فقرات سپرده را باطل کنيد و از سود فقرات باقيمانده کماکان مطابق نرخ قبلي بهره مند شويد.
شرايط و چگونگي افتتاح حساب
شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار 1 تا 5 ساله اشخاص حقيقي :
  شرايط
 حداقل سن افراد جهت افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار، 18 سال (افتتاح حساب خارج از شرايط سني فوق توسط ولي يا قيم بلامانع است.)
 مدارک:
 تکميل فرم افتتاح حساب
 اصل و تصوير شناسنامه
 اصل و تصوير کارت ملي
شرايط افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار 1 تا 5 ساله اشخاص حقوقي :
  شرايط
  پيش بيني اختيار افتتاح  سپرده بلندمدت در اساسنامه
 مدارک:
  اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت، شرکت نامه
 اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
 اصل و تصوير کارت ملي مديران شرکت

بانک انصار

alt

انواع سپرده های انصار

سپرده هاي سرمايه گذاري :
بانک انصار در راستای تحقق بانکداری بدون ربا ، با هدف رشد و تقويت اقتصاد و کمک به امر توليد و همچنين ايجاد اشتغال در سطح کشور اقدام به جذب سپرده های سرمايه گذاری نموده و با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده ، وجوه مربوطه را بکار گيری می نمايد و از سود حاصله به نسبت سرمايه و مدت توقف سپرده ها و همچنين ميزان درآمد کسب شده سود علی الحساب و تسهيلات عقود اسلامی پرداخت می نمايد.
انواع سپرده های سرمايه گذاری عبارتند از:
1. سپرده سرمايه گذاری کوتاه مدت (پشتيبان و روز شمار)
2. سپرده سرمايه گذاری کوتاه مدت (4 و 9 ماهه)
3. سپرده سرمايه گذاری بلند مدت 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ساله
ضمناً با توجه به بکارگيری سيستم يکپارچه انصار (سيما) امکان واريز و برداشت از سپرده های کوتاه مدت در کليه شعب بانک انصار وجود خواهد داشت .
قرض الحسنه پس انداز:
به منظور ترویج سنت زیبای قرض الحسنه با هدف الهی و نشات گرفته از آیات شریفه قرآن کریم و تحقق بانکداری بدون ربا و ایجاد روحیه تعاون و همکاری ، همچنین رونق و شکوفایی اقتصادی ، با افتتاح سپرده قرض الحسنه بانک انصار را در این امر خیر یاری فرمایید .
سپرده قرض الحسنه پس انداز شامل:
الف) پس انداز حق عضویت
ب ) پس انداز عادی – پرداخت حقوق
ج ) پس انداز اختیاری
دارندگان حسابهای قرض الحسنه ، علاوه بر اجر معنوی از میلیاردها ریال جوایز قرعه کشی ، بهره مند می گردند.
وجوه اداره شده (مسدودي):
بانک انصار به جهت توسعه فرهنگ قرض الحسنه و مشارکت در ارایه خدمات مالی اقدام به افتتاح اين سپرده می نمايد . کليه سازمانها ، ادارت ، نهادها و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی می توانند با انعقاد قرارداد و افتتاح اين حساب و بهره مندی از اعتبارات بانک به شرح زير افراد مورد نظر خود را جهت دريافت تسهيلات قرض الحسنه به بانک معرفی نمايند :
1. معادل : در اين نوع قرار داد ، بانک به ميزان موجودی سپرده مشتری و بدون محدوديت زمانی، به معرفی شدگان از سوی سپرده گذار تسهيلات قرض الحسنه پرداخت می نمايد.
2. اعتباری : در اين نوع قرارداد ، بانک علاوه بر موجودی سپرده مشتری ، نسبت به اختصاص اعتبار ، به ميزان 100 درصد به معرفی شدگان از سوی سپرده گذار تسهيلات قرض الحسنه پرداخت می نمايد.
قابل توجه : سپرده گذاری در يک شعبه و اعطای تسهيلات قرض الحسنه در ساير شعب سراسر کشور امکان پذير می باشد.
سپرده باقيات و الصالحات :
در اين نوع سپرده ، فرد در زمان حيات خويش مبلغی را که در هر زمان نيز قابل افزايش می باشد، در بانک سپرده گذاری نموده و با بانک صلح می نمايد که مبلغ پس انداز شده از حساب دارايي شخصی وی خارج گرديده و در امر پرداخت قرض الحسنه به نيازمندان به کار گرفته شود.بديهی است وجوه اين حساب پس از رحلت صاحب آن در تملک بانک بوده و بانک ملزم خواهد بود آن را در امور عام المنفعه مورد نظر سپرده گذار به کار گيرد.
سپرده حق عضويت :
صاحب این سپرده به منظور عضویت در بانک مبلغی را به دلخواه واریز می نماید و بانک نیز بدون تعهد نسبت به صاحب سپرده ، بلکه از باب اصطناع المعروف ( تشکر و تشویق از سپرده گذار ) به صاحبان این سپرده وام قرض الحسنه پرداخت می نماید .
سپرده اندوخته :
بانک انصار به افرادی که به حفظ و افزایش ارزش سرمایه های خود می اندیشند ، سپرده اندوخته را با مزایا و توضیحات زیر پیشنهاد می نماید :
این نوع سپرده ، ماهیت سرمایه گذاری کوتاه مدت دارد و سپرده گذار می تواند با واریز و برداشت متناوب وجوه ، از مزایای توام سپرده سرمایه گذاری ( بلند مدت و کوتاه مدت) و انباشت سود به صورت علی الحساب بر حسب مدت قرارداد بهره مند گردد .
واریز یکجا ، تدریجی به صورت دستی یا توسط سیستم ، به سپرده اندوخته امکان پذیر می باشد.
محاسبه سود علی الحساب سپرده های مرتبط به سپرده اندوخته ، به صورت روز شمار صورت گرفته و ماهیانه به صورت خودکار به سپرده اصلی (اندوخته ) واریز می شود .
افتتاح سپرده بلند مدت مرتبط با سپرده اندوخته از محل وجوه واریزی به سپرده مذکور و سود انباشته شده ، ، به صورت متناوب و خودکار توسط سیستم انجام می پذیرد .

بانک اقتصاد نوين

alt

حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت عادي نرخ سود اين حساب 6 % مي باشد.
سود كليه حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري به صورت ماهانه به حساب مشتري واريز مي‌شود. لازم به ذكر است كه در قراردادها و گواهى‌هاى سپرده بلندمدت نرخ سود على‌الحساب براى همان سال و تا آخر اسفندماه تعيين مى‌شود و اين نرخ هرساله با توجه به شرايط روز مورد تمديد يا تجديدنظر قرار مى‌گيرد.
شرايط افتتاح حساب
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير مي‌توانند از امتيازات و مزاياي اين حساب برخوردار شوند. براي اشخاص حقيقي داشتن حداقل سن 18 سال تمام الزامي مي‌باشد.
● حداقل مبلغ براي افتتاح انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
● يكساله و دو ساله، مبلغ 000/500 ريال
● سه‌ ساله و چهار ساله، مبلغ 000/750 ريال
● پنج ساله 000/000/1 ريال
● كوتاه‌مدت و ويژه 000/500 ريال
مدارك لازم براي افتتاح حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
الف - اشخاص حقيقي
- تكميل كارت نمونه امضا در شعبه
- اصل و كپي شناسنامه و يا هر نوع مدرك معتبر قابل قبول كه معرف هويت واقعي و كامل اشخاص باشد.
ب - اشخاص حقوقي
- تكميل كارت نمونه امضاء در شعبه
- اصل و كپي از اساسنامه شركت يا موسسه
- اصل و كپي از آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور
- ارائه معرفي‌نامه از شركت يا موسسه ذي‌ربط
نحوه استفاده از حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت
● حضور دارنده حساب در شعبه
● افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
● همراه داشتن دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
ويژگي‌هاي عمومي انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
● تضمين استرداد اصل سپرده (مانده) به صورت عندالمطالبه (به محض درخواست مشتري)
● اعطاي سود روزشمار به سپرده‌گذاران
● عدم دريافت هزينه بابت نگهداري حساب

كوتاه‌مدت ويژه سه ماهه نرخ سود اين حساب 8 % مي باشد.
سود كليه حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري به صورت ماهانه به حساب مشتري واريز مي‌شود. لازم به ذكر است كه در قراردادها و گواهى‌هاى سپرده بلندمدت نرخ سود على‌الحساب براى همان سال و تا آخر اسفندماه تعيين مى‌شود و اين نرخ هرساله با توجه به شرايط روز مورد تمديد يا تجديدنظر قرار مى‌گيرد.
شرايط افتتاح حساب
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير مي‌توانند از امتيازات و مزاياي اين حساب برخوردار شوند. براي اشخاص حقيقي داشتن حداقل سن 18 سال تمام الزامي مي‌باشد.
● حداقل مبلغ براي افتتاح انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
● يكساله و دو ساله، مبلغ 000/500 ريال
● سه‌ ساله و چهار ساله، مبلغ 000/750 ريال
● پنج ساله 000/000/1 ريال
● كوتاه‌مدت و ويژه 000/500 ريال
مدارك لازم براي افتتاح حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
الف - اشخاص حقيقي
- تكميل كارت نمونه امضا در شعبه
- اصل و كپي شناسنامه و يا هر نوع مدرك معتبر قابل قبول كه معرف هويت واقعي و كامل اشخاص باشد.
ب - اشخاص حقوقي
- تكميل كارت نمونه امضاء در شعبه
- اصل و كپي از اساسنامه شركت يا موسسه
- اصل و كپي از آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور
- ارائه معرفي‌نامه از شركت يا موسسه ذي‌ربط
نحوه استفاده از حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت
● حضور دارنده حساب در شعبه
● افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
● همراه داشتن دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
ويژگي‌هاي عمومي انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
● تضمين استرداد اصل سپرده (مانده) به صورت عندالمطالبه (به محض درخواست مشتري)
● اعطاي سود روزشمار به سپرده‌گذاران
● عدم دريافت هزينه بابت نگهداري حساب

كوتاه‌مدت ويژه شش ماهه نرخ سود اين حساب 11 % مي باشد.
سود كليه حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري به صورت ماهانه به حساب مشتري واريز مي‌شود. لازم به ذكر است كه در قراردادها و گواهى‌هاى سپرده بلندمدت نرخ سود على‌الحساب براى همان سال و تا آخر اسفندماه تعيين مى‌شود و اين نرخ هرساله با توجه به شرايط روز مورد تمديد يا تجديدنظر قرار مى‌گيرد.
شرايط افتتاح حساب
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير مي‌توانند از امتيازات و مزاياي اين حساب برخوردار شوند. براي اشخاص حقيقي داشتن حداقل سن 18 سال تمام الزامي مي‌باشد.
● حداقل مبلغ براي افتتاح انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
● يكساله و دو ساله، مبلغ 000/500 ريال
● سه‌ ساله و چهار ساله، مبلغ 000/750 ريال
● پنج ساله 000/000/1 ريال
● كوتاه‌مدت و ويژه 000/500 ريال
مدارك لازم براي افتتاح حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
الف - اشخاص حقيقي
- تكميل كارت نمونه امضا در شعبه
- اصل و كپي شناسنامه و يا هر نوع مدرك معتبر قابل قبول كه معرف هويت واقعي و كامل اشخاص باشد.
ب - اشخاص حقوقي
- تكميل كارت نمونه امضاء در شعبه
- اصل و كپي از اساسنامه شركت يا موسسه
- اصل و كپي از آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور
- ارائه معرفي‌نامه از شركت يا موسسه ذي‌ربط
نحوه استفاده از حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت
● حضور دارنده حساب در شعبه
● افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
● همراه داشتن دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
ويژگي‌هاي عمومي انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
● تضمين استرداد اصل سپرده (مانده) به صورت عندالمطالبه (به محض درخواست مشتري)
● اعطاي سود روزشمار به سپرده‌گذاران
● عدم دريافت هزينه بابت نگهداري حساب

ساب سپرده سرمايه‌گذاري (بلندمدت) يكساله حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده‌گذاري 1 سال و نرخ سود علي‌الحساب آن در حال حاضر 14 درصد است.
سود كليه حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري به صورت ماهانه به حساب مشتري واريز مي‌شود. لازم به ذكر است كه در قراردادها و گواهى‌هاى سپرده بلندمدت نرخ سود على‌الحساب براى همان سال و تا آخر اسفندماه تعيين مى‌شود و اين نرخ هرساله با توجه به شرايط روز مورد تمديد يا تجديدنظر قرار مى‌گيرد.
شرايط افتتاح حساب
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير مي‌توانند از امتيازات و مزاياي اين حساب برخوردار شوند. براي اشخاص حقيقي داشتن حداقل سن 18 سال تمام الزامي مي‌باشد.

● حداقل مبلغ براي افتتاح انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
● يكساله و دو ساله، مبلغ 000/500 ريال
● سه‌ ساله و چهار ساله، مبلغ 000/750 ريال
● پنج ساله 000/000/1 ريال
● كوتاه‌مدت و ويژه 000/500 ريال
مدارك لازم براي افتتاح حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
الف - اشخاص حقيقي
- تكميل كارت نمونه امضا در شعبه
- اصل و كپي شناسنامه و يا هر نوع مدرك معتبر قابل قبول كه معرف هويت واقعي و كامل اشخاص باشد.
ب - اشخاص حقوقي
- تكميل كارت نمونه امضاء در شعبه
- اصل و كپي از اساسنامه شركت يا موسسه
- اصل و كپي از آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور
- ارائه معرفي‌نامه از شركت يا موسسه ذي‌ربط
نحوه استفاده از حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت
● حضور دارنده حساب در شعبه
● افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
● همراه داشتن دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
ويژگي‌هاي عمومي انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
● تضمين استرداد اصل سپرده (مانده) به صورت عندالمطالبه (به محض درخواست مشتري)
● اعطاي سود روزشمار به سپرده‌گذاران
● عدم دريافت هزينه بابت نگهداري حساب

حساب سپرده سرمايه‌گذاري (بلندمدت) دو ساله داقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده‌گذاري 2 سال و نرخ سود علي‌الحساب آن در حال حاضر 14.5 درصد است.
سود كليه حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري به صورت ماهانه به حساب مشتري واريز مي‌شود. لازم به ذكر است كه در قراردادها و گواهى‌هاى سپرده بلندمدت نرخ سود على‌الحساب براى همان سال و تا آخر اسفندماه تعيين مى‌شود و اين نرخ هرساله با توجه به شرايط روز مورد تمديد يا تجديدنظر قرار مى‌گيرد.
شرايط افتتاح حساب
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير مي‌توانند از امتيازات و مزاياي اين حساب برخوردار شوند. براي اشخاص حقيقي داشتن حداقل سن 18 سال تمام الزامي مي‌باشد.
● حداقل مبلغ براي افتتاح انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
● يكساله و دو ساله، مبلغ 000/500 ريال
● سه‌ ساله و چهار ساله، مبلغ 000/750 ريال
● پنج ساله 000/000/1 ريال
● كوتاه‌مدت و ويژه 000/500 ريال
مدارك لازم براي افتتاح حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
الف - اشخاص حقيقي
- تكميل كارت نمونه امضا در شعبه
- اصل و كپي شناسنامه و يا هر نوع مدرك معتبر قابل قبول كه معرف هويت واقعي و كامل اشخاص باشد.
ب - اشخاص حقوقي
- تكميل كارت نمونه امضاء در شعبه
- اصل و كپي از اساسنامه شركت يا موسسه
- اصل و كپي از آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور
- ارائه معرفي‌نامه از شركت يا موسسه ذي‌ربط
نحوه استفاده از حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت
● حضور دارنده حساب در شعبه
● افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
● همراه داشتن دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
ويژگي‌هاي عمومي انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
● تضمين استرداد اصل سپرده (مانده) به صورت عندالمطالبه (به محض درخواست مشتري)
● اعطاي سود روزشمار به سپرده‌گذاران
● عدم دريافت هزينه بابت نگهداري حساب

حساب سپرده سرمايه‌گذاري (بلندمدت) سه ساله حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده‌گذاري 3 سال و نرخ سود علي‌الحساب آن در حال حاضر 15 درصد است.
سود كليه حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري به صورت ماهانه به حساب مشتري واريز مي‌شود. لازم به ذكر است كه در قراردادها و گواهى‌هاى سپرده بلندمدت نرخ سود على‌الحساب براى همان سال و تا آخر اسفندماه تعيين مى‌شود و اين نرخ هرساله با توجه به شرايط روز مورد تمديد يا تجديدنظر قرار مى‌گيرد.
شرايط افتتاح حساب
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير مي‌توانند از امتيازات و مزاياي اين حساب برخوردار شوند. براي اشخاص حقيقي داشتن حداقل سن 18 سال تمام الزامي مي‌باشد.
● حداقل مبلغ براي افتتاح انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
● يكساله و دو ساله، مبلغ 000/500 ريال
● سه‌ ساله و چهار ساله، مبلغ 000/750 ريال
● پنج ساله 000/000/1 ريال
● كوتاه‌مدت و ويژه 000/500 ريال
مدارك لازم براي افتتاح حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
الف - اشخاص حقيقي
- تكميل كارت نمونه امضا در شعبه
- اصل و كپي شناسنامه و يا هر نوع مدرك معتبر قابل قبول كه معرف هويت واقعي و كامل اشخاص باشد.
ب - اشخاص حقوقي
- تكميل كارت نمونه امضاء در شعبه
- اصل و كپي از اساسنامه شركت يا موسسه
- اصل و كپي از آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور
- ارائه معرفي‌نامه از شركت يا موسسه ذي‌ربط
نحوه استفاده از حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت
● حضور دارنده حساب در شعبه
● افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
● همراه داشتن دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
ويژگي‌هاي عمومي انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
● تضمين استرداد اصل سپرده (مانده) به صورت عندالمطالبه (به محض درخواست مشتري)
● اعطاي سود روزشمار به سپرده‌گذاران
● عدم دريافت هزينه بابت نگهداري حساب

حساب سپرده سرمايه‌گذاري (بلندمدت) چهار ساله حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده‌گذاري 4 سال و نرخ سود علي‌الحساب آن در حال حاضر 16 درصد است.
سود كليه حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري به صورت ماهانه به حساب مشتري واريز مي‌شود. لازم به ذكر است كه در قراردادها و گواهى‌هاى سپرده بلندمدت نرخ سود على‌الحساب براى همان سال و تا آخر اسفندماه تعيين مى‌شود و اين نرخ هرساله با توجه به شرايط روز مورد تمديد يا تجديدنظر قرار مى‌گيرد.
شرايط افتتاح حساب
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير مي‌توانند از امتيازات و مزاياي اين حساب برخوردار شوند. براي اشخاص حقيقي داشتن حداقل سن 18 سال تمام الزامي مي‌باشد.
● حداقل مبلغ براي افتتاح انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
● يكساله و دو ساله، مبلغ 000/500 ريال
● سه‌ ساله و چهار ساله، مبلغ 000/750 ريال
● پنج ساله 000/000/1 ريال
● كوتاه‌مدت و ويژه 000/500 ريال
مدارك لازم براي افتتاح حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
الف - اشخاص حقيقي
- تكميل كارت نمونه امضا در شعبه
- اصل و كپي شناسنامه و يا هر نوع مدرك معتبر قابل قبول كه معرف هويت واقعي و كامل اشخاص باشد.
ب - اشخاص حقوقي
- تكميل كارت نمونه امضاء در شعبه
- اصل و كپي از اساسنامه شركت يا موسسه
- اصل و كپي از آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور
- ارائه معرفي‌نامه از شركت يا موسسه ذي‌ربط
نحوه استفاده از حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت
● حضور دارنده حساب در شعبه
● افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
● همراه داشتن دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
ويژگي‌هاي عمومي انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
● تضمين استرداد اصل سپرده (مانده) به صورت عندالمطالبه (به محض درخواست مشتري)
● اعطاي سود روزشمار به سپرده‌گذاران
● عدم دريافت هزينه بابت نگهداري حساب

حساب سپرده سرمايه‌گذاري (بلندمدت) پنج ساله حداقل مدت براي برخورداري از سود اين نوع سپرده‌گذاري 5 سال و نرخ سود علي‌الحساب آن در حال حاضر 17 درصد است.
سود كليه حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري به صورت ماهانه به حساب مشتري واريز مي‌شود. لازم به ذكر است كه در قراردادها و گواهى‌هاى سپرده بلندمدت نرخ سود على‌الحساب براى همان سال و تا آخر اسفندماه تعيين مى‌شود و اين نرخ هرساله با توجه به شرايط روز مورد تمديد يا تجديدنظر قرار مى‌گيرد.
شرايط افتتاح حساب
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي با داشتن شرايط زير مي‌توانند از امتيازات و مزاياي اين حساب برخوردار شوند. براي اشخاص حقيقي داشتن حداقل سن 18 سال تمام الزامي مي‌باشد.
● حداقل مبلغ براي افتتاح انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
● يكساله و دو ساله، مبلغ 000/500 ريال
● سه‌ ساله و چهار ساله، مبلغ 000/750 ريال
● پنج ساله 000/000/1 ريال
● كوتاه‌مدت و ويژه 000/500 ريال
مدارك لازم براي افتتاح حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
الف - اشخاص حقيقي
- تكميل كارت نمونه امضا در شعبه
- اصل و كپي شناسنامه و يا هر نوع مدرك معتبر قابل قبول كه معرف هويت واقعي و كامل اشخاص باشد.
ب - اشخاص حقوقي
- تكميل كارت نمونه امضاء در شعبه
- اصل و كپي از اساسنامه شركت يا موسسه
- اصل و كپي از آخرين آگهي روزنامه رسمي كشور
- ارائه معرفي‌نامه از شركت يا موسسه ذي‌ربط
نحوه استفاده از حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت
● حضور دارنده حساب در شعبه
● افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
● همراه داشتن دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت
ويژگي‌هاي عمومي انواع حساب‌هاي سپرده سرمايه‌گذاري
● تضمين استرداد اصل سپرده (مانده) به صورت عندالمطالبه (به محض درخواست مشتري)
● اعطاي سود روزشمار به سپرده‌گذاران
● عدم دريافت هزينه بابت نگهداري حساب

بانک سپه

alt

سپرده سرمایه گذاری بلند مدت مقدمه :
 سپرده سرمایه گذاری بلندمدت به سپرده های مدت داری (1 و 2 و 3 و 4 و 5 ساله ) اطلاق می شود که به نام اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت انفرادی یا مشترک افتتاح می شوند. حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح سپرده سرمایه گذاری بلندمدت به ترتیب عبارتست از 000 100 ، 000 200، 000 300، 000 400 و
 000 500 ریال میباشد.
شرایط و ضوابط :
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد ازطرف دادگاه صالحه ( اعم از باسواد و بیسواد ).
2- برای صغار توسط ولی و وصی و یا قیم حساب افتتاح می شود، لازم به ذکر است اشخاص غیر از ولی، وصی و قیم می توانند بنام خود و به نفع صغیر سپرده سرمایه گذاری بلندمدت افتتاح کنند و تا رسیدن صغیر به سن قانونی حق برداشت از سپرده با افتتاح کننده خواهد بود.
3- انسداد حساب قبل ازسررسید مشمول قسمتی از سود متعلقه خواهد بود.
4- معرفی شماره حساب جاری یا کوتاه مدت یا پس انداز برای دریافت سود، الزامی می باشد.
5- درصورت درخواست صاحب حساب کل سپرده به بستگان درجه یک انتقال می یابد بدون اینکه کاهش یا تغییری در میزان سود مشتری به وجود آید.
برای انتقال کل سپرده به بستگان درجه یک درج و امضاء عبارت مورد نظر بانک در ظهر قبض سپرده توسط انتقال دهنده و انتقال گیرنده درمحل شعبه الزامی است.
6- چنانچه سپرده گذار پس از گذشت مدتی از افتتاح حساب سپرده تقاضای دریافت قسمتی از مبلغ کل سپرده را نماید، مبلغ سپرده های بلندمدت به ضرایبی از حداقل مبلغ افتتاح حساب تقسیم می گردد. در صورت برداشت هرمبلغ از این حساب، به میزان مضربی از ضرایب تعیین شده از حساب سپرده قابل تقسیم کسر و باقیمانده آن به عنوان مستند حساب باقی می ماند تا از مزایای سپرده مدت دار بهره مند گردد. استرداد قسمتی از مبلغ سپرده قبل از سررسید با برگشت مابه التفاوت سود پرداختی به آن بخش از سپرده مورد مطالبه، امکان پذیر می باشد.
مدارک مورد نیاز :
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
 4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
 (آگهی تغییرات).

سپرده سرمایه گذاری کوتاه‌مدت مقدمه :
     به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که سپرده گذار می تواند بدون در نظر گرفتن مدت ، وجوه خود را به حسـاب واریــز و از آن برداشــت نموده، همچنین از سود علی الحساب (بر اساس نرخهای تعیین شده)
بهره‌مند گردد.
شرایط و ضوابط :
1-داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد ازطرف دادگاه صالحه (اعم از باسواد و بی‌سواد). برای صغار، ولی قهری یا قیم آنها می تواند مبادرت به افتتاح حساب نماید.
2-پرداخت سود سپرده های کوتاه مدت برای بار اول منوط به توقف مدت 30 روز متوالی سپرده می باشد، مشروط به اینکه حداقل مانده سپرده از مبلغ 50،000 کمتر نباشد و برای بیش از یک ماه تابعی ازضرایب یک‌ماه، خواهد بود.
3-اشخاص غیر از ولی، وصی، قیم ازجمله مادران می توانند بنام خود و به نفع فرزندان صغیر خود سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت افتتاح نمایند و تا رسیدن صغیر به سن قانونی حق برداشت از حساب را داشته باشند.
مدارک مورد نیاز :
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی‌سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت در اساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عابربانک مقدمه :
 در ردیف سپرده های متمرکز است که که سپرده گذار می تواند بدون در نظر گرفتن مدت ، وجوه خود را به حسـاب واریــز و از آن برداشــت نموده، همچنین از سود علی الحساب (بر اساس نرخهای تعیین شده) بهره‌مند گردد.
به منظور تسریع در انجام امور متقاضیان، امکان صدور کارت فوری عابر بانک و تحویل کارت، همزمان با افتتاح حساب در شعب متصل به شبکه پاس فراهم گردیده است. با استفاده از این حساب، دریافت خدمات بانکی از قبیل واریز به حساب، دریافت وجه نقد، اعلام آخرین وضعیت موجودی، انتقال وجوه و پرداخت قبوض آب و برق و تلفن و گاز از طریق مراجعه به شعب، دستگاههایATM  و یا اینترنت، امکان پذیر
بوده و حداقل مبلغ برای افتتاح حساب 000،50 ریال می باشد.
شرایط و ضوابط :
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت).
2- افتتاح حساب عابربانک برای افراد بی سواد به لحاظ وجود امکان سوء استفاده احتمالی امکان ندارد و برای ایشان حساب پس انداز قرض الحسنه طلایی افتتاح میگردد.
مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد)
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه مقدمه :
 در ردیف سپرده های مدت‌داری است که سپرده گذار وجوه خود را به مدت شش ماه در اختیار بانک قرار داده و در مدت مذکور دخل و تصرفی در موجودی حساب نمی کند.
شرایط و ضوابط :
همانند مقررات سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت بوده با این تفاوت که سپرده گذار بمدت شش ماه
دخل و تصرفی در سپرده خود ندارد و در انعقاد سررسید، قابل تمدید به مدت مشابه سپرده اولیه (شش ماه) خواهد بود. چنانچه سپرده گذار قبل از اتمام شش ماه نسبت به دریافت وجه سپرده اقدام نماید، سپرده وی از نظر مدت و نرخ سود مشمول ضوابط و شرایط سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت خواهد بود.
مدارک مورد نیاز :
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح این نوع حساب در اساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

حساب قرض الحسنه پس انداز عادی مقدمه :
 وجوهی که مشتریان به بانک واگذار می کنند تا علاوه بر اجر معنوی از مزایای مادی (اهداء جوایز قرعه‌کشی) نیز برخوردار گردند. بدیهی است سپرده گذاران هر زمان که بخواهند می توانند با مراجعه به بانک تمام یا قسمتی از سپرده خود را دریافت نمایند.
شرایط و ضوابط :
1- برای افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز اشخاص حقیقی، داشتن 12 سال تمام کافی است. برداشت از این حساب بعد از اتمام 15 سالگی افراد امکان‌پذیر می‌باشد.
2- مادران می توانند برای فرزندان صغیرخود سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمایند و تا زمان رسیدن فرزند صغیر به سن قانونی، از آن برداشت نمایند.
3- حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب و شرکت در قرعه کشی درحال حاضر پانصد هزار ریال می باشد.
مدارک مورد نیاز :
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
 4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت (آگهی تغییرات).

حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه مصرف نشده مقدمه :
حساب سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده به حسابی اطلاق می شود که وجوه سپرده شده در این حساب توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، طبق نظر سپرده گذار به صورت وام قرض الحسنه از طریق بانک به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می شود.
شرایط و ضوابط :
1- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه ویژه مصرف نشده می تواند به صورت انفرادی، مشترک، توسط اشخاص حقوقی و یا توسط وکیل آنان صورت گیرد.
2- انعقاد قرارداد عاملیت بین سپرده گذار و شعبه.
3- حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح حساب سیصد هزار ریال می باشد.
4- حداقل مبلغ قرض الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضی از محل هر حساب قرض الحسنه ویژه یکصدهزار ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5 سال می باشد.
5- سایرشرایط همانند قرض الحسنه عادی می باشد.
مدارک مورد نیاز :
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

حساب قرض الحسنه پس انداز طلایی

مقدمه :

حساب قرض الحسنه پس انداز طلایی در ردیف حسابهای سپرده قرض الحسنه پس انداز بوده که به صورت متمرکز در اداره عابر بانک و خدمات ویژه نگهداری می شود. این حساب صرفاً برای اشخاص حقیقی قابل افتتاح می باشد. حساب مذکور تمامی خصوصیات و قابلیتهای حساب جاری طلایی ( به غیر از دریافت
دسته‌چک ) را دارا بوده و مشتریان بانک با دریافت دفترچه حساب از طریق شعب متصل به شبکه پاس، از تمامی مزایای حساب سپرده قرض الحسنه جاری طلایی برخوردار خواهند شد. همچنین افرادی که به دلایلی از مزایای حساب جاری طلایی محروم هستند می‌توانند برای انجام عملیات بانکی خویش از این حساب استفاده نمایند.

شرایط و ضوابط :

1- کلیه اشخاص حقیقی که دارای12 سال تمام باشند می‌توانند بنام خود حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز ‌طلائی ‌افتتاح ‌نمایند. برداشت از این حساب بعد از اتمام 15 سالگی افراد امکان‌پذیر می‌باشد.

2- حداقل مبلغ مورد‌نیاز برای افتتاح حساب و شرکت در قرعه کشی درحال حاضر یکصد ‌هزار ریال می‌باشد.

3- افتتاح این حساب به منظور واریز حقوق نیروهای مسلح ج.ا.ا. با مبلغ صفر انجام می پذیرد.

4- برای استفاده از خدمات اینترنتی این حساب داشتن تلفن همراه الزامی است.

مدارک مورد نیاز :

1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.

2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی

حساب قرض الحسنه پس انداز عابربانک مقدمه :
  حساب قرض الحسنه پس انداز عابربانک در ردیف حساب‌های ATM بوده که علاوه بر داشتن قابلیت‌های
 نقل و انتقالات الکترونیکی، از مزیت شرکت در قرعه کشی حساب‌های قرض الحسنه پس انداز نیز برخوردار است.
شرایط و ضوابط :
حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب و شرکت در قرعه کشی درحال حاضر پانصد هزار ریال می باشد.
مدارک مورد نیاز:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.

حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقوقی مقدمه :

در ردیف حسابهای دیداری است که با افتتاح آن اشخاص حقوقی می توانند وجوه خود را بوسیله چک کلاً یا بعضاٌ مسترد یا به دیگری واگذار نمایند.
شرایط و ضوابط :
1- عدم انقضاء مدت اختیارات هیات مدیره.
2- نداشتن چک برگشتی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
3- داشتن معرف که در یکی ازشعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد.
مدارک مورد نیاز :
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب جاری دراساسنامه قید شده باشد)
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
 4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

حساب قرض الحسنه جاری اشخاص حقیقی مقدمه :
در ردیف حسابهای دیداری است که با افتتاح آن اشخاص حقیقی می توانند وجوه خود را به وسیله چک کلاٌ یا بعضاٌ مسترد یا به دیگری واگذار نمایند.
شرایط و ضوابط :
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت).
2- داشتن معرف که در یکی از شعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد. پزشکان با ارائه کارت نظام پزشکی نیازی به معرف ندارند.
3- نداشتن چک برگشتی.
مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.

حساب قرض الحسنه جاری اشخاص خارجی مقدمه :
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای اتباع بیگانه مقیم ایران و مقیم خارج از کشور با رعایت مقررات مربوطه و با شرایط زیر امکان پذیر می باشد.
شرایط و ضوابط :
1- داشتن حداقل 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت) برای اشخاص حقیقی.
2- در مورد اشخاص حقوقی خارجی، ثبت شرکت در ایران الزامی است و می‌بایست اجازه افتتاح حساب در اساسنامه پیش بینی شده باشد و مدت اختیارات هیات مدیره منقضی نشده باشد.
 3- معرفی دو نفر از مشتریان بانک و یا ارائه معرفی نامه کتبی از جانب یکی از ارگانهای دولتی و یا کنسولگری های سفارتخانه‌های خارجی یا بانکها و موسسات مالی معتبر خارجی مبنی بر شناسایی و تائید متقاضی.
4- معرفی از جانب یکی از ارگانهای دولتی و یا سفارتخانه‌های خارجی در ایران مبنی بر شناسائی و تائید متقاضی.
5- دارابودن گذرنامه و پروانه اقامت معتبر.
6- اخذ نشانی محل اقامت دائم بر اساس مدارک مثبته.
7 – اخذ اقرارنامه و تعهد مبنی بر نداشتن تخلف مالی در سایر کشورها.
8- نداشتن چک برگشتی.
مدارک مورد نیاز :
برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب جاری دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
 4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

حساب قرض الحسنه جاری دستگاه‌های دولتی

مقدمه :
 بانکها می توانند بر اساس دستور وزارت اموراقتصادی و دارائی و مقررات ماده 76 قانون محاسبات عمومی کشور برای دستگاههای دولتی شامل وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و یا شهرداری ها باشد، افتتاح حساب نمایند.
شرایط و ضوابط :
1- تقاضای ذیحسابی دستگاههای دولتی با معرفی وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل) یا نمایندگی خزانه در استانها
2- اخذ مجوز از بانک مرکزی ج.ا.ا.
مدارک مورد نیاز :
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
 4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).

حساب سپرده قرض الحسنه جاری شرکت‌های در‌شرف تأسیس

مقدمه :
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری به نام شرکتهای سهامی عام یا خاص درشرف تأسیس (هنوز به ثبت نرسیده باشند) بلامانع می باشد. حساب به نام"شرکت ...... درشرف تأسیس" افتتاح و وجوه دریافتی به حساب مذکور منظور می گردد. بدیهی است تا انجام تشریفات ثبت شرکت، هیأت مؤسس حق انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب را نخواهد داشت و تا قبل از به ثبت رسیدن آن و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور دسته چک تسلیم نمی گردد. بر اساس ماده 19 قانون تجارت در صورت عدم ثبت شرکت، استرداد وجوه واریز شده به حساب شرکت در شرف تأسیس، به مؤسسین و پذیره‌نویسان منوط به ارائه گواهینامه عدم ثبت شرکت از طرف اداره ثبت شرکت‌ها است.
شرایط و ضوابط :
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت).
2- نداشتن چک برگشتی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
3- داشتن معرف که در یکی از شعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد.
مدارک مورد نیاز :
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قید شده باشد).
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
3- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).
حساب قرض الحسنه جاری شرکتهای دولتی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ، ملی و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد آن متعلق به دولت باشد. افتتاح حساب برای منظور نمودن درآمد وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی نزد بانک ممنوع می باشد، مگر در مواردی که موضوع به تائید وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه ) برسد.
شرایط و ضوابط :
1- اخذ تائیدیه از بانک مرکزی ج .ا.ا.
2- رعایت تمام الزامات قانونی برای افتتاح حساب جهت شرکت ها.
مدارک مورد نیاز :
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).
حساب قرض الحسنه جاری طلائی مقدمه :
حساب جاری طلائی در ردیف حسابهای سپرده قرض الحسنه جاری است و به صورت متمرکز در اداره عابربانک وخدمات ویژه نگهداری شده و به عنوان حساب دوم کارت عابربانک تعیین گردیده است. این حساب برای اشخاص حقیقی و حقوقی قابل افتتاح می باشد. همچنین اشخاص می توانند به صورت مشترک حساب افتتاح نمایند و کلیه عملیات دریافت و پرداخت وجوه، واگذاری بروات، صدور حواله، دریافت دسته چک و غیره را در شعب متصل به شبکه جاری طلائی انجام دهند .
شرایط و ضوابط :
1- داشتن 18 سال تمام یا حکم رشد از دادگاه صالحه (داشتن اهلیت) برای اشخاص حقیقی.
2- نداشتن چک برگشتی متقاضی و اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز برای اشخاص حقوقی.
3- داشتن معرف که در یکی از شعب بانک سپه حساب جاری داشته باشد. پزشکان با ارائه کارت نظام پزشکی نیازی به معرف ندارند.
3- دارا بودن حساب عابربانک و یا افتتاح همزمان حساب عابربانک و حساب جاری طلایی.
4- حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب، یکصد هزار ریال می باشد.
مدارک مورد نیاز :
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد) درصورت مشترک بودن حساب، باید میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب، مشخص شده باشد.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی:
1- تصویر و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه (امکان افتتاح حساب کوتاه مدت دراساسنامه قید شده باشد).
2- تصویر شرکت نامه و آخرین آگهی تغییرات.
3- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا شناسنامه به همراه شماره ملی اعضا هیأت مدیره و امضاداران مجاز.
 4- تعهدنامه مدیران و صاحبان امضا شرکت برای تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت
(آگهی تغییرات).
حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک مقدمه :
بازکردن حساب قرض الحسنه جاری مشترک (دو نفر و بیشتر) با رعایت مقررات افتتاح حساب جاری اشخاص حقیقی و با شرایط زیر بلامانع است.
شرایط و ضوابط :
1- مشخص بودن سهم هریک از شرکاء.
2- چنانچه حق استفاده از حساب قرض الحسنه جاری مشترک طبق مندرجات کارت نمونه امضاء منفردا" تعیین شده باشد بایستی هریک از مشترکین حساب، برای حفظ منافع بانک فرم (وکالتنامه) را به نام یکدیگر تنظیم و امضاء نمایند.
3- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری مشترک برای اشخاص حقوقی نیز در صورت پیش بینی در اساسنامه بلامانع خواهد بود.
مدارک مورد نیاز :
1- تکمیل فرم درخواست افتتاح حساب (اخذ دو قطعه عکس، مهر و اثر انگشت از افراد بی سواد).
2- تعیین میزان سهم، نحوه استفاده از سود و برداشت از حساب.
2- ارائه اصل و کپی کارت ملی و یا اصل شناسنامه به همراه شماره ملی.

بانک سینا

alt

حساب جاري
1-اطلاعات عمومي و كلي درباره حساب جاري  و چك
1-1- تعريف چك
چك نوشته اي است كه به موجب آن صادر كننده، وجوهي را كه نزد محال عليه ( بانك) دارد كلا" يا بعضا" مسترد و يا به ديگري واگذار مي نمايد. چك سندي لازم الاجرا است.
2-1- مشخصات چك
معمولا" دسته چكها25،10 و 50 برگي صادر مي شوند. هنگام  صدور چك بايد به موارد زير توجه شود:
الف : تاريخ در متن چك درج شود.
ب : مبلغ چك در دو محل با عدد و حروف با ذكر واحد پول قيد شود.
ج : نام گيرنده وجه يا حواله كرد، مشخص شده باشد.
د : نام صاحب حساب و شماره حساب قيد شده باشد.
ه : امضاي چك منطبق با نمونه امضاي صاحب حساب باشد.
3-1- انواع چك از نظر بانك:
الف-چك عادي : چك هايي است كه در موقع گشايش حساب جاري با تقاضاي كتبي مشتري در اختيار وي قرار مي گيرد.
ب-چك بانكي : چكي است كه به وسيله يك بانك عهده شعب همان بانك يا عهده حساب آن بانك در بانك ديگر به تقاضاي مشتري صادر مي شود.
ج-چك بسته : هنگامي كه دارنده حساب (صادر كننده چك ) بخواهد گردش يا انتقال چك را محدود نمايد بر روي چك صادره به نام شخص معين دو خط موازي مورب رسم كرده و به ذينفع مي دهد.
پرداخت وجه چك بسته به صورت نقد امكان پذير نمي باشد و ذينفع بايد وجه آن را به حساب خود نزد بانكي كه در آن حساب دارد منظور نمايد. اين نوع چك رابسته عام مي گويند.
در صورتي كه صادر كننده چك در بين دو خط موازي مورب نام بانكي را قيد كرده باشد وجه چك بايد توسط همان بانك وصول و پس از وصول به حساب ذينفع منظور شود كه به آن چك بسته خاص مي گويند.
د-چك عمومي امنيبوس : اگر دارنده حساب، دسته چك خود را همراه نداشته باشد مي تواند از بانك تقاضا كند يك برگ چك عمومي آزاد ( امنيبوس) در اختيار او بگذارند. اين چك مانند چك عادي به جريان گذاشته مي شود ولي به هيچ عنوان ظهر نويسي و يا انتقال نمي پذيرد.
2- نحوه گشايش حساب جاري
1-2- دريافت يك برگ كپي از صفحه اول شناسنامه مشتري و كارت ملي وي پس از تطبيق با اصل مدارك براي اخذ استعلام و نگهداري در سوابق حساب جاري.
2-2- اخذ استعلام افتتاح حساب جاري براي مشتري از بانك مركزي ج.ا.ا
3-2- افتتاح حساب جاري پس از استعلام از بانك مركزي ج.ا.ا براي صاحب حساب انجام مي پذيرد.
4-2- مشتري مي بايست نزد بانك سينا تسهيلات سررسيد گذشته و معوق نداشته باشد.
5-2- با توجه به استفاده از سيستم متمركز، پرداخت وجه چك در كليه شعب بانك سينا امكان پذير است.
3- شرايط و نحوه افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقيقي
1-3- درخواست كنندگان گشايش حساب جاري در بانك بايد طبق ضوابط قانوني 18 سال تمام داشته و بالغ و عاقل باشند.
2-3- دارا بودن اهليت قانوني ( اهليت تمتع و اهليت استيفاء )
3-3- متقاضي داراي سواد خواندن و نوشتن باشد.
4-3-دارا بودن شغل معتبر و آدرس مشخص
5-3- معرفي يك نفر مشتري داراي حساب جاري يا مورد اعتماد بانك به عنوان معرف
4- شرايط و نحوه افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقوقي
1-4- حساب جاري به نام شركتهاي رسمي به ثبت رسيده :
هر نوع شركت كه رسما" به ثبت رسيده باشد، مي تواند در نوع شركت كه رسما" به ثبت رسيده باشد، مي تواند در بانك اشخاص حقيقي به نام شركت، حساب جاري افتتاح نمايد مشروط بر اينكه دارندگان امضا براي صدور اسناد تعهد آور بانكي تعيين شده باشند و اختيارات آنها برطبق مقررات اساسنامه شركت باشد.
افتتاح حساب جاري به نام اشخاص حقوقي، علاوه بر توجه به كليه دستورهاي مربوط به گشايش حساب جاري براي اشخاص حقيقي، مستلزم رعايت نكات مشروح ذيل نيز مي باشد:
 ارائه مدارك ثبتي و قانوني دال بر احراز هويت شخصيت حقوقي شركت كه عبارت است از:

 الف- اساسنامه و شركت نامه ( براي شركتهايي كه شركت نامه دارند) گواهي شده اداره ثبت شركتها.
ب- روزنامه رسمي كشور حاكي از ثبت شركت و تغييرات حاصله در هيئت مديره يا اساسنامه شركت
ج- در اساسنامه شركت، حق افتتاح حساب جاري در بانك يا بانكها پيش بيني شده باشد.
د- مديران و بازكنندگان حساب جاري بايد كتبا" تعهد نمايند كه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را در اختياربانك قرار داده و متعهد شوند كه هر نوع تغييري كه در اساسنامه و يا شركت نامه و يا تصميمات هيئت مديره، سمت، اختيارات، مدت ماموريت مديران و صاحبان امضا به عمل آيد، بلافاصله بانك را كتبا" مطلع سازند.
ه- نام و نام خانوادگي و مشخصات اعضاي هيئت مديره و هيئت عامل شركت.
و- مشخصات دارندگان حق امضاي شركت با تصريح اينكه چه كساني حق برداشت از حساب هاي شركت را دارند.
2-4- حساب جاري به نام شركتهاي رسمي در شرف تاسيس :
افتتاح حساب جاري براي شركتهاي سهامي در شرف تاسيس ( هنوز به ثبت نرسيده باشند) بلامانع بوده و تا انجام تشريفات ثبت شركت، هيئت موسس حق انجام عمليات بانكي و حق برداشت از حساب را نخواد داشت.
5-ضوابط افتتاح حساب جاري مشترك:
1-5- حساب جاري مشترك به حسابي گفته مي شود كه صاحب حساب بيش از يك نفر باشد و فقط اختصاص به اشخاص حقيقي دارد.
2-5- نحوه عمل و چگونگي استفاده از حساب مشترك با تعيين قدر السهم هر يك از شركاء و ترتيب استفاده از حساب متفقا" يا منفردا" بايد در  فرم درخواست افتتاح حساب جاري مشخص گردد.
3-5- هر گاه هر يك از صاحبان امضا بخواهد براي استفاده از تمام موجودي حساب به شخص ثالثي وكالت بدهد قبول آن از طرف بانك مستلزم اين است كه بقيه صاحبان امضا كتبا" موافقت خود را به بانك اطلاع داده باشند.
4-5- شرايط عمومي و مقررات افتتاح حساب جاري از جانب كليه شركا بايستي امضا گردد.
6- افتتاح حساب جاري براي اشخاص روشندل، معلول و بي سواد مطابق مقررات و ضوابط مربوط
"بانك سينا آماده افتتاح حساب جاري براي كليه مشتريان است."

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز شرايط عمومي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز :
اشخاص حقيقي: هر شخص عاقل وبالغي که به سن 18 سال تمام رسيده باشد وداراي اهليت قانوني باشد،  مي تواند اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز نمايد.
 اشخاص حقوقي: افتتاح حساب براي اشخاص حقوقي  با توجه به رعايت کليه قوانين امکان پذير مي باشد.
 * افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز بصورت مشترک براي 2 يا چند نفر امکان پذير مي باشد مشروط براينکه صاحبان حساب در زمان افتتاح حساب کتباً نحوه برداشت، انسداد و قدرالسهم هريک را تعيين نمايند.
* نحوه دريافت و پرداخت توسط حساب پس انداز قرض الحسنه در کليه شعب بانک سينا بصورت Online امکان پذير مي باشد.
مدارک لازم :
    * کپي شناسنامه و کارت ملي همراه با اصل
    * اساسنامه، شرکت نامه، آخرين روزنامه رسمي، نامه تعهد مديران مبني بر اعلام هرگونه تغييرات در شرکت، آگهي تأسيس و کپي شناسنامه و کارت ملي اسامي صاحبان امضاء مجاز همراه با اصل آنها (اشخاص حقوقي)

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روز شمار:
اشخاص حقيقي:  افتتاح حساب جهت اشخاص حقيقي بدين صورت مي باشد که هر شخص عاقل و بالغي که به سن 18 سال تمام رسيده  باشد و داراي اهليت قانوني باشد مي­ تواند به نام خود يا کساني که تحت  ولايت ، وصايت يا قيوميت وي باشند افتتاح حساب  نمايد.
حداقل مبلغ جهت گشودن حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت 50.000 ريال  مي باشد و به سپرده هايي که موجودي آنها کمتر از مبلغ  50.000 ريال باشد سود تعلق نمي گيرد.
اشخاص حقوقي: افتتاح حساب کوتاه مدت روزشمار براي اشخاص حقوقي بوسيله صاحبان امضاء مجاز با اخذ مدارک و مجوزهاي لازم بلا مانع است.
    *  سود بصورت علي الحساب وبرمبناي کمترين مانده در هر روز مشروط بر اينکه از حداقل مذکورکمتر نباشد محاسبه و درپايان هرماه قابل پرداخت است.
    * حداقل مدت زمان­ لازم جهت تعلق سود براي اولين بار يک ماه بوده  به کسر يک ماه در بار اول سودي تعلق نخواهد گرفت . ضمناً روز افتتاح حساب مشمول شرط توقف يک ماه بوده و براي ماه هاي بعدي سودبه صورت روزشمار بوده و قابل پرداخت مي باشد.
    *  نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت در حال حاضر6درصد مي باشد ، براي­احتساب سهم سود سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت با داشتن گردش عمليات مختلف­کمترين مانده حساب در روز در نظر گرفته مي شود و مجموع سودهاي روزانه سپرده در ماه (با تعداد روز هاي واقعي در ماه) سود متعلقه به آن ماه را مشخص مي نمايد.
    * حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت براي 2 يا چند نفر بصورت مشترک امکان پذير مي باشد ، مشروط بر اينکه صاحبان حساب کتباً نحوه برداشت ، انسداد و قدرالسهم هريک را تعيين نمايند.
    * افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت به دوصورت دفترچه اي ويا از طريق کارت (حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت الکترونيکي)صورت مي پذيرد. همچنين برداشت وجه از حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت روزشمار بوسيله دفترچه پس انداز کوتاه مدت ويا سيناکارت انجام مي گردد.
مدارک لازم :
کپي شناسنامه و کارت ملي همراه با اصل(اشخاص حقيقي)
اساس نامه ، شرکت نامه ، آخرين روزنامه رسمي ،نامه تعهد مديران مبني بر اعلام هرگونه تغييرات در شرکت ، آگهي تأسيس و کپي شناسنامه و کارت ملي اسامي صاحبان امضاء مجاز همراه با اصل آنها(اشخاص حقوقي)

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت ويژه سپرده سرمايه گذاري ويژه 3 ماهه:
  به منظور تکريم و قدرداني از اعتمادمشتريان بانک سينا، نرخ سود سپرده هاي سرمايه گذاري ويژه 3ماهه (ماهيانه 8 درصد و در سررسيد 4/8 درصد) پرداخت مي گردد.
    * سود سپرده هاي مذکور به صورت روزشمار محاسبه شده و ماهيانه قابل پرداخت مي باشد. همچنين مطابق با شرايط عمومي افتتاح سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت چنانچه مشتريان بعد از گذشت يک ماه از تاريخ افتتاح و قبل از 3ماه سپرده خود را ابطال نمايند، سود متعلقه نيم درصد کمتر از سود سپرده هاي کوتاه مدت روزشمار محاسبه و پرداخت خواهد شد.
    *  حساب سپرده سرمايه گذاري ويژه 3 ماهه، براي 2 يا چند نفر بصورت مشترک امکان پذير مي باشد، مشروط بر اينکه صاحبان حساب کتباً نحوه برداشت، انسداد و قدرالسهم هر يک را در هنگام افتتاح حساب  تعيين نمايند.
اشخاص حقيقي: هر شخص عاقل و بالغي كه به سن 18 سال تمام رسيده وداراي اهليت قانوني باشد  مي تواند بنام خود يا هرشخصي که تحت وكالت، ولايت و قيموميت خود حساب­ سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه افتتاح نمايد.
 اشخاص حقوقي: افتتاح حساب کوتاه مدت ويژه براي اشخاص حقوقي بوسيله صاحبان امضاء مجاز با اخذ مدارک ومجوزهاي لازم بلا مانع است.
مدارک لازم:
کپي شناسنامه و کارت ملي همراه با اصل (اشخاص حقيقي)
   * اساس نامه، شرکت نامه، آخرين روزنامه رسمي، نامه تعهد مديران مبني بر اعلام هرگونه تغييرات در شرکت، آگهي تأسيس و کپي شناسنامه و کارت ملي اسامي صاحبان امضاء مجاز همراه با اصل آنها ( اشخاص حقوقي )

سپرده سرمايه گذاري بلند مدت سپرده بلند مدت (يک ساله تا پنج ساله) :
 *سپرده سرمايه گذاري مدت دار 1 ساله : نرخ سود(ماهیانه 14درصد- سالیانه 85/14 درصد در سررسيد85/14درصد)
 *سپرده سرمايه گذاري مدت دار 2 ساله: نرخ سود(ماهيانه5/14درصد- ساليانه5/15درصدو در سررسيد8/32رصد)
  * سپرده سرمايه گذاري مدت دار 3 ساله: نرخ سود (ماهيانه15درصد- ساليانه16درصدودر سررسيد35/55درصد)
   * سپرده سرمايه گذاري مدت دار 4 ساله: نرخ سود(ماهيانه16درصد- ساليانه17درصد و درسررسيد8/84درصد)
  * سپرده سرمايه گذاري مدت دار 5 ساله: نرخ سود(ماهيانه17 درصد- سالیانه18درصد و در سررسيد129 درصد)
شرايط و مقررات عمومي:
  
سهم سود اين سپرده ها براساس ضوابط مربوطه محاسبه و هر ماه بصورت علي الحساب به تناسب نوع ( يكساله تا پنجساله ) و حسب نرخ سود مقرره به حسابي كه سپرده گذار معرفي نموده است واريز خواهد شد .

  حداقل مبلغ هر فقره از انواع سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت يكساله تا پنج ساله500.000 ريال ميباشد .

- درصورت بستن حساب قبل از سررسيد ، سود سپرده يك رده پايين تر با نيم­ درصد تاخير در مضاربي از روز (حسب مورد) منظورو اضافه پرداخت سود از حساب مشتري برداشت خواهد شد .

   * در صورتيكه سپرده سرمايه گذاري بلندمدت 1 الي 5 ساله قبل­ از پايان ماه اول  برداشت گردد سودي به آن تعلق نمي گيرد . ضمناً روز افتتاح حساب مشمول شرط توقف يک ماه مي باشد 
   * سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت قابل پرداخت بصورت بخشي از سپرده بوده و مابقي سپرده مشمول پرداخت سود تا پايان سررسيد خواهد بود .
   * افتتاح دوياچندحساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار بلامانع مي باشد .
  * افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري مدت دار براي 2 يا چند نفر بصورت مشترک امکان پذير مي باشد ، مشروط بر اينکه صاحبان حساب کتباً نحوه برداشت ، انسداد و قدرالسهم هريک را درهنگام افتتاح حساب تعيين نمايند .
  *افتتاح حساب جهت اشخاص بي سواد، روشندل و معلولين بارعايت شرايط و مققرات بانک امکان پذيرمي باشد.
 اشخاص حقيقي: هر شخص عاقل وبالغي كه به سن 18 سال تمام رسيده وداراي اهليت قانوني باشد مي تواند بنام خود يا هرشخصي که تحت وكالت ، ولايت و قيموميت خود حساب­ سپرده سرمايه گذاري بلند مدت افتتاح نمايد
 اشخاص حقوقي : افتتاح حساب بلند مدت براي اشخاص حقوقي بوسيله صاحبان امضاء مجاز با اخذ مدارک ومجوزهاي لازم بلا مانع است .
اشخاص حقوقي منجمله شركتها بموجب مدارك قانوني به شرط پيش بيني در اساسنامه كه مستلزم ارائه شركت نامه ، اساسنامه و آگهي ثبت شركتها در روزنامه رسمي كشور كه نام صاحبان امضاء مجاز شركت يا موسسه درآن درج گرديده باشد ، مي توانند حساب سپرده سرمايه گذاري بلندمدت افتتاح نمايند.
مدارک لازم :
کپي شناسنامه و کارت ملي همراه با اصل
  اساس نامه ، شرکت نامه ، آخرين روزنامه رسمي ، نامه تعهد مديران مبني بر اعلام هرگونه تغييرات در شرکت ،  آگهي تأسيس و کپي شناسنامه و کارت ملي اسامي صاحبان امضاء مجاز همراه با اصل آنها( اشخاص حقوقي )

بانک شهر

alt

سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز با افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، افراد می‌توانند وجوه مازاد بر نياز خود را به منظور برخورداري از اجر معنوي و پاداش اخروی نزد شعبه‌های بانك شهر توديع نموده و هر زمان كه بخواهند مبلغ مورد نياز خود را از شعبه‌های بانك در سراسر كشور برداشت نمايند.
لازم به ذکر است که به این نوع حساب، سودی تعلق نمی‌گیرد.
حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز 50.000 ریال است.
شرایط افتتاح حساب قرض‌الحسنه اشخاص حقیقی:
هر شخصي كه به سن 18سال تمام رسيده و يا حكم رشد وي از دادگاه صالحه صادر شده باشد، مي‌تواند به‌ نام خود يا كساني كه تحت ولايت و يا قيوميت او هستند در بانك شهر حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نمايد كه حق برداشت از حساب با صاحب حساب يا نماينده قانوني او خواهد بود.
مدارک لازم جهت افتتاح حساب:
- تکمیل فرم افتتاح حساب
- اصل و تصویر شناسنامه
- اصل و تصویر کارت ملی
شرايط افتتاح حساب قرض‌الحسنه اشخاص حقوقي:
پيش‌بيني اختيار افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز در اساسنامه
مدارک لازم جهت افتتاح حساب:
- اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت و شرکت نامه
- اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
- اصل و تصوير کارت ملی مديران شرکت
حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز براي اشخاص صغير:
هر شخص مي‌تواند براي اشخاص صغير حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نمايد و حق برداشت از اين حساب تا رسيدن صاحب حساب (صغير) به سن قانوني و یا با ارائه حكم رشد صادره از طرف دادگاه صالحه، با ولی قهری و در صورت نداشتن ولی قهری با قیم و یا وصی او می‌باشد.
افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز با وكالت، قيوميت يا وصايت:
ممكن است حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز به‌وسيله وکیل یا قیم و یا وصی شخص افتتاح گرددكه تفاوت آن با افتتاح حساب براي شخص صغير به شرح ذيل است:
الف) در صورت افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز براي شخص صغير توسط خويشاوندان سببي و نسبي و يا اشخاص ديگر، برداشت‌كننده قانوني در هر صورت ولي قهري و در صورت نبودن ولي قهري، قيم يا وصي با ارائه قيم‌نامه و يا وکالت‌نامه خواهد بود.
ب) در صورتي كه وكيل و قيم هم بازكننده و هم برداشت‌كننده از حساب باشند وكيل بايستي وكالت رسمي از طرف صاحب حساب را داشته و هنگام برداشت از حساب آن‌را ارائه دهد.
افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز توسط مادر براي فرزند صغير:
مادر قانوناً مي‌تواند به نام فرزند صغير خود حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نمايد. حق استفاده از موجودي اين حساب تا رسيدن طفل صغير به سن 18سالگی تمام فقط با مادر است.
افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز توسط اطفالي كه به سن ۱۲سال تمام رسيده‌اند:
اطفالي كه به سن 12سال تمام رسيده باشند مي‌توانند بدون ارائه حكم رشد منحصراً به نام خود حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح نمايند. حق استفاده از موجودي اين حساب با دارنده حساب، پس از رسيدن به سن ۱۵ سال تمام خواهد بود.
اطفالي كه به سن 15سال تمام رسيده باشند مي‌توانند منحصراً به نام خود حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز افتتاح و از موجودي حساب شخصاً استفاده نمايند.

حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت حسابهاي سپرده سرمايه‌گذاري بانک شهر براي حفظ و افزايش ميزان اندوخته‌هاي مشتریان با امکان دسترسي از طريق تمامي شعب در سراسر کشور، طراحي شده‌اند. مشتريان گرامي مي‌توانند با افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت وجوه خود را به حساب مورد نظر واريز و به سهولت برداشت نمايند و علاوه بر آن از سود سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت به‌صورت روزشمار بهره‌مند گردند.
حداقل مبلغ برای افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت 100.000 ریال است.
به مانده‌های کمتر از حداقل موجودی سودی تعلق نمی‌گیرد. شرط تعلق سود به اینگونه حسابها، تداوم وجود سپرده به مدت 30 روز است. سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به صورت علي‌الحساب و برمبناي كمترين مانده در روز قابل پرداخت است.
شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت اشخاص حقیقی:
هر شخص حقيقي كه به سن ۱۸سال تمام رسيده باشد و يا حكم رشد وي از طرف دادگاه صالحه صادر شده باشد، مي‌تواند به نام خود در بانك شهر سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه مدت افتتاح نمايد.
افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاری كوتاه‌مدت با حق برداشت از حساب توسط مادر به نام فرزند صغير خود در صورتی مجاز است كه مادر وصی و يا قيم فرزند صغير خود باشد.
مدارک لازم جهت افتتاح حساب:
- تکمیل فرم افتتاح حساب
- اصل و تصویر شناسنامه
- اصل و تصویر کارت ملی
شرایط افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت اشخاص حقوقی:
پيش‌بيني اختيار افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت در اساسنامه
مدارک لازم جهت افتتاح حساب:
- اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت و شرکت نامه
- اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
- اصل و تصوير کارت ملی مديران شرکت
افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت مشترک:
ممكن است چند نفر (دو یا بیشتر) تصميم بگيرند به صورت مشترك حساب سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت افتتاح نمايند كه در اين صورت رعايت نكات زير الزامي است.
Ø     نحوه و ترتيب استفاده از حساب قيد و میزان سهم هر يك مشخص و چگونگی برداشت از حساب صريحاً تعيين و اعلام شود.
Ø     امضاء يا امضاها تا زمانی كه مخالفت كتبی از طرف هيچ يك از صاحبان سپرده به بانك اعلام نشده باشد، معتبر خواهد بود.
افتتاح حساب از طریق وکالت:
شخص وکیل می‌تواند با ارائه وکالت‌نامه رسمی (ثبتی) که از جانب صاحب حساب به وی داده شده است، در کلیه شعب بانک شهر اقدام به افتتاح حساب و همچنین برداشت از حساب موکل خود نماید.  
افتتاح حساب توسط قیم:
قیم می‌تواند به نام صغیر حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت افتتاح نماید و با ارائه اجازه کتبی از طرف اداره امور سرپرستی دادگستری، حق برداشت از حساب را داراست.
افتتاح حساب توسط وصی:
شخص وصی می‌تواند با ارائه وصیت‌نامه که توسط دادگاه تأیید شده است پس از احراز هویت، نسبت به افتتاح حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت جهت صغیر اقدام نماید.
حساب سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت پشتیبان:
دارندگان سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌توانند، سپرده خویش را به عنوان پشتیبان حساب جاری معرفی نموده و علاوه بر استفاده از سود روز شمار سپرده سرمایه‌گذاری، وجوه چک‌های صادره حساب جاری را تامین نمایند

حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلند مدت بانک شهر شامل سپرده بلندمدت 1ساله، 2ساله، 3ساله، 4ساله و 5ساله می‌باشد. این نوع حساب به نام اشخاص حقیقی و حقوقی به‌صورت انفرادی و یا مشترک افتتاح می­گردد.
حداقل مبلغ برای افتتاح سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت 500.000 ریال است.
سهم سود سپرده سرمایه‌گذاری بر اساس ضوابط مربوطه به طور علی‌الحساب محاسبه و مطابق با درخواست مشتری در مقاطع تعیین شده توسط وی به حساب موردنظر سپرده­گذار منظور خواهد شد، تسویه حساب نهایی در رابطه با سود قطعی بعد از پایان هر سال مالی به‌عمل خواهد آمد.
حداقل مدت برای دریافت سود یک‌ماه کامل است و به سپرده‌هایی که قبل از یک‌ماه به درخواست ذینفع فسخ و وجه سپرده مسترد گردد، سودی تعلق نخواهد گرفت.
بانک در سررسید، انواع سپرده‌ها را به‌طور متناوب برای دوره‌های بعدی به‌مدت قبلی و با توجه به نرخ سود و شرایط موجود تمدید می‌نماید مگر اینکه ذینفع دستور دیگری داده باشد.
انتقال سپرده به غیر:
چنانچه ذینفع سپرده، درخواست انتقال سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت را به خویشاوندان درجه 1 خویش داشته باشد، با همراه داشتن برگ گواهی سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت به اتفاق انتقال‌گیرنده به شعبه مراجعه نموده و انتقال سپرده به شخص موردنظر انجام می‌گیرد، بدون اینکه تغییر و یا کاهشی در مورد سود پرداختی به مشتری به‌وجود آید. پس از انتقال، ذینفع قبلی هیچگونه حقی نسبت به اصل و منافع سپرده مورد انتقال نداشته و انتقال‌گیرنده با پذیرش انتقال سپرده، کلیه شرایط عمومی سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت را قبول می‌نماید.
 برداشت تمام و یا قسمتی از سپرده بلندمدت قبل از سررسید :
صاحبان سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌توانند تمام و یا قسمتی از وجه سپرده خویش را قبل از سررسید سپرده برداشت نمایند. در این‌صورت طبق قوانین و مقررات بانکی سودی با نرخ سود علی‌الحساب مقاطع قبل از سر رسید و نیم درصد کمتر محاسبه و به مشتری پرداخت خواهد شد.
*برای صغار توسط ولی و وصی و یا قیم، حساب افتتاح می‌شود، لازم به ذکر است اشخاص غیر از ولی، وصی و قیم می‌توانند به نام خود و به نفع صغیر سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت افتتاح کنند و تا رسیدن صغیر به سن قانونی حق برداشت از سپرده با افتتاح‌کننده خواهد بود

حساب سپرده قرض‌الحسنه جاری سپرده قرض‌الحسنه جاری يكي از ابزارهاي مهم در تبادلات مالی علی‌الخصوص برای تجار و بازرگانان است. با افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري در بانک شهر مي‌توانيد با پس‌انداز وجوه خود در اين حساب همانند کليه حساب‌هاي بانک شهر از تمامي شعب به حساب سپرده قرض‌الحسنه جاري خود دسترسي داشته باشيد.
شرایط افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری اشخاص حقیقی:
- شخص حقیقی می‌بایست بالغ و رشید بوده، محجور نباشد و دارای سن 18سال تمام شمسی باشد.
- متقاضی باید دارای سواد خواندن و نوشتن باشد.
- داشتن معرف مورد قبول که هویت او نزد بانک محرز باشد.
- در سیستم بانکی کشور خوش‌حساب باشد.
مدارک لازم جهت افتتاح حساب:
- تکمیل فرم‌های مربوطه
- اصل و تصویر شناسنامه
- اصل و تصویر کارت ملی
- اخذ استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عدم وجود چك برگشتي (براي حساب مشترك اخذ استعلام براي هر كدام از مشتركين).
شرايط افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری اشخاص حقوقي:
- پيش‌بيني اختيار افتتاح حساب قرض‌الحسنه جاری در اساسنامه
- خوش حسابی در سیستم بانکی کشور
مدارک لازم جهت افتتاح حساب:
- تکمیل فرم‌های مربوطه
- اخذ استعلام از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص عدم وجود چك برگشتي
- اصل و تصوير مدارک ثبتي شرکت، شامل: آگهي تاسيس، اساسنامه، روزنامه رسمي آخرين تغييرات اعضاي هيئت مديره و صاحبان امضاي مجاز شرکت، اظهارنامه ثبت شرکت و شرکت نامه
- اصل و تصوير شناسنامه مديران شرکت
- اصل و تصوير کارت ملی مديران شرکت
افتتاح حساب جاری مشترک:
افتتاح حساب جاری مشترک برای دو نفر یا بیشتر با رعایت سایر شرایط افتتاح حساب جاری، بلامانع بوده و تنها لازم است در موقع افتتاح حساب جاری متقاضیان کتباً موارد ذیل را مشخص نمایند:
1. برداشت از حساب جاری منفرداً خواهد بود یا متفقاً
2. نحوه بستن حساب جاری توسط افتتاح‌کنندگان
3. در صورت مسدود شدن حساب توسط مراجع قضائی یا فوت یا حجر هر یک از صاحبان حساب، موجودی به چه نسبت بین صاحبان حساب تقسیم خواهد شد.

حساب سپرده قرض‌الحسنه ویژه نیک‌اندیشان شهر حساب قرض‌الحسنه ویژه به حسابی اطلاق می‌شود که بانک تحت این عنوان افتتاح و وجوه تودیع شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به این حساب را طبق نظر تودیع‌کننده وجوه و بر اساس شرایطی که به موجب قرارداد عاملیت منعقده فیمابین تودیع‌کننده و بانک معین می‌شود به صورت قرض‌الحسنه به اشخاص حقیقی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه اعطاء می‌نماید.
حداقل مبلغ سپرده لازم برای افتتاح این حساب 000ر000ر1 ریال است.
حداقل مبلغ قرض‌الحسنه قابل اعطاء به هر متقاضی از محل هر حساب قرض‌الحسنه ویژه 000ر000ر1 ريال و مدت بازپرداخت آن حداکثر 5سال است.
شرایط افتتاح سپرده قرض‌الحسنه ویژه نیک‌اندیشان شهر
حداقل سن جهت افتتاح حساب فوق 18سال تمام بوده و سایر مقررات مربوط به افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه ویژه عیناً مشابه افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه عادی بوده و از دفترچه حساب مزبور نیز استفاده خواهد شد.

بانک صادرات ایران

alt

شرایط عمومی افتتاح حساب

   1. متقاضي افتتاح حساب بايد داراي اهليت قانوني باشد. ((دارا بودن 18 سال تمام))
   2. متقاضي يا قائم مقام قانوني وي با در دست داشتن مدارك هويتي (شناسنامه – گذرنامه – كارت ملي) بايد شخصاً به بانك مراجعه نمايد.
   3. متقاضي بايد كارت (افتتاح حساب) را تكميل و نمونه امضاء خود را به بانك معرفي نمايد.
   4. صاحبان اينگونه حسابها مي توانند چكها و بروات خود را به شعبه واگذار نمايند تا پس از وصول به حساب آنها واريز گردد. ضمناً وجوه مربوط به حواله ها، حقوق كارمندان، جوايز نقدي و سودهاي متعلقه، به حساب مربوطه واريز مي گردد.
   5. واريز حداقل مبلغ (حسب مورد) به حساب افتتاحي الزامي مي باشد.

حساب جاري حساب جاري سپهر به منظور ارايه خدمات بانکي از طريق صدور چک و استفاده از کارت به مشتريان «در سراسر کشور» ايجاد شده است. از آنجا که صورتحساب و نمونه امضاي مشتريان در کليه شعب سپهری توسط شبکه ماهواره اي از کامپيوتر مرکزي بانک به صورت آني قابل دسترسي است، لذا مشتريان مي توانند از خدمات اين حساب در کليه شعب سپهری بهره مند شوند.
توجه :
دارنده حساب جاري سپهر می تواند علاوه بر دسته چک از کارت سپهر که به حساب جاری قابلیت لینک شدن دارد ، بهرمند و در طول شبانه روز از خدمات دستگاههای خود پرداز نیز استفاده نماید.
مزایا :
    * وصول فوري وجه چک جاري سپهر از هر شعب سپهری بدون مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب.
    * امکان واگذاري چک به حساب يک سپهري در تمامي شعب سپهري بانک صادرات .
    * واريز لحظه اي به حساب و دريافت آني از حساب .
    * انتقال لحظه اي از حساب جاري سپهر به ساير حسابهاي ديگر سپهر از هر نقطه به هر نقطه ديگر کشور.
    * صدور دسته چک وکارت بصورت همزمان جهت يک حساب سپهري.
    * اطلاع فوري از مانده حساب و دريافت صورتحساب از طريق اينترنت،SMS، تلفنبانک و دستگاههاي خودپرداز

      همچنين سازمانها مي توانند با هماهنگي نزديکترين شعبه سپهر، حقوق کارکنان خود را به صورت لحظه اي در کليه شعب تحت پوشش سپهر در سراسر کشور در اختيارشان قرار دهند.
    * انتقال وجه از يک حساب سپهري به حساب يا حسابهاي سپهري ديگر متصل به کارت به صورت آني، از طريق دستگاههاي خودپرداز بدون نياز به انجام تشريفات خاص و حضور شخص يا اشخاص ثالث، حتي در ساعات غير اداري.
    * ارائه خدمات به حساب جاري سپهر در شعبي که هنوز تحت پوشش سپهر قرار نگرفته اند نيز ميسر است، اما نحوه اين خدمات مانند خدمات حسابهاي جاري قبلي بانک مي‌باشد.
شرايط عمومي افتتاح حساب قرض الحسنه جاری :
بانك صادرات ايران براساس در خواست اشخاص حقيقي و حقوقي و با رعايت شرايط زير اقدام به افتتاح حساب جاري قرض الحسنه بنام آنان مي نمايد .
    * اشخاص حقيقي ايراني
    * اشخاص حقيقي خارجي
    * حساب جاري مشترك
    * اشخاص حقوقي خارجي
اشخاص حقيقي ايراني
اشخاص حقيقي ايراني متقاضي افتتاح حساب جاري قرض الحسنه بايد شرايط زير را دارا بوده و مدارك مورد نياز را به بانك ارائه نمايند .
   1. آدرس محل سکونت يا فعاليت شغلي متقاضي در محدوده شعبه باشد . در غير اينصورت افتتاح حساب منوط به اخذ مجوز از با لاترين مقام ناظر بر شعب درسرپرستيهاي تهران ويا استانها ميباشد .
   2. متقاضي داراي 18 سال تمام بوده و براي افتتاح حساب " اهليت" داشته باشد .
      تبصره : چنانچه دختري به سن 9 سال تمام قمري و پسري به سن 15 سال تمام قمري رسيده باشد با اخذ حکم رشد از محاکم صالحه و ارائه آن به بانک ، مي تواند راسا" نسبت به انجام هر گونه عمليات بانکي اعم از افتتاح يا برداشت از انواع حسابها و ... اقدام نمايد .
   3. متقاضي داراي سواد خواندن و نوشتن بوده وبتواند كارتهاي افتتاح حساب را تكميل نمايد .
   4. حداقل يكنفر از مشتريان كه در شعبه افتتاح كننده حساب يا ساير شعب بانك صادرات ايران ، داراي حساب جاري ميباشد و يا شخصي كه براي رئيس شعبه شناخته شده باشد متقاضي را جهت افتتاح حساب معرفي نمايد .
         * معرف صاحب حساب ضمن امضاء كارت حساب جاري ، صحت هويت و امضاء و نشاني متقاضي افتتاح حساب (اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ) را تائيد نمايد .
          * در صورتيكه معرف در شعبه فاقد هرگونه حساب باشد ,می بايست از معرف احراز هويت كامل بعمل آيد.
          * نشاني معرف در كارت افتتاح حساب درج گردد .
          * معرف صاحبان حسابهاي جاري نبايد از كاركنان بانك باشد .
   5. متقاضي مشمول " ليست سياه " صادر كنندگان چك بلامحل نبوده و از داشتن حساب جاري قرض الحسنه در بانك منع نشده باشد .
   6. تائيد صلاحيت متقاضي افتتاح حساب از طريق استعلام از بانک مرکزي ج . ا. ا
   7. شناسنامه عكس دار و يك برگ تصوير صفحه اول شناسنامه
   8. متقاضي بايد فرم افتتاح حساب را در حضور متصدي مربوطه تكميل و ضمن مطالعه شرايط عمومي و اختصاصي افتتاح حساب جاري قرض الحسنه ، نمونه امضاء خود را به بانك معرفي نمايد .
اشخاص حقيقي خارجي
اشخاص حقيقي خارجي مقيم ايران در صورت دارا بودن شرايط مندرج در بندهاي 2 ، 3 ، 5 و 8 قسمت ( اشخاص حقيقي ) و ارائه مدارک زير مي توانند اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه جاري در بانك صادرات ايران نمايند .
    * اصل و يك برگ تصويراز كليه صفحات گذرنامه ومطابقت آن با اصل گذر نامه
    * اصل و يك برگ تصوير پروانه اقامت در ايران و مطابقت آن با اصل پروانه اقامت
      تبصره : افتتاح حساب قرض الحسنه جاري براي آندسته از اتباع حقيقي بيگانه که با رواديد جهانگردي ( توريست) ويا موقت سه ماهه به کشور وارد ميشوند مجاز نميباشد.
    * حداقل يكنفر از مشتريان كه نزد شعبه افتتاح كننده حساب و يا ساير شعب بانك صادرات ايران داراي حساب جاري قرض الحسنه ميباشد و يا شخصي كه براي رئيس شعبه شناخته شده باشد ، متقاضي را جهت افتتاح حساب معرفي نمايد .
تبصره : اشخاص حقيقي خارجي در صورت عدم امكان معرفي توسط يكي از مشتريان بانك و يا فردي كه براي رئيس شعبه شناخته شده باشد ، ميتوانند با معرفي يكي از سازمانهاي دولتي ويا سفارت خانه هاي خارجي كه مهر و امضاء آنها توسط وزارت امور خارجه ايران تائيد شده باشد ، اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه جاري نمايند
حساب جاري مشترك
      افتتاح حساب جاري قرض الحسنه جهت اشخاص حقيقي ايراني
      افتتاح حساب جاري قرض الحسنه جهت اشخاص حقوقي ايراني
      فرم تعهد (مخصوص شرکتها)
توجه : به منظور افتتاح حساب جهت سازمانها و شرکتهاي دولتي علاوه بر رعايت ضوابط و مقررات مربوطه لازم است که صورتجلسه هيات مديره که حاوي درخواست افتتاح حساب و معرفي صاحبان حق امضاي مجاز چکها ، اسناد بانکي ،برداشت از حساب با قيد مدت زمان تفويض اختيار آنان به بانک ارائه ودر زمان تغيير صاحبان امضاي تعهد آور سازمان يا شرکت نيز مصوبه هيات مديره دراين خصوص به اطلاع بانک رسانده شود .
افتتاح حساب جاري قرض الحسنه جهت اشخاص حقيقي ايراني
افتتاح حساب جاري مشترك جهت اشخاص حقيقي براي دونفر يا بيشتر با رعايت كليه شرايط مندرج در بند الف با ارائه مدارک زير و همچنين تکميل فرم افتتاح حساب مجاز مي باشد.
   1. ارائه اصل و يك برگ تصوير صفحه اول شناسنامه كليه صاحبان حساب
   2. ارائه نامه اي كه موارد زير در آن تعيين و مشخص شده باشد و كليه متقاضيان آنرا امضاء وتاييد نموده باشند .
          * تعيين نحوه برداشت از حساب
          * تعيين قدر السهم هر يک از صاحبان حساب
          * تعيين نحوه بستن حساب
   3. نظر به اينکه کاهش يا افزايش تعداد صاحبان حسابها عليرغم بلا مانع بودن آن از لحاظ حقوقي به شرط تراضي ، مشکلاتي رابراي بانک ايجاد مي نمايد ؛ بنابراين هرگونه کاهش يا افزايش تعداد صاحبان حساب منوط به افتتاح حساب جديد با رعايت کليه مقررات ميباشد . بديهي است تغييرات دارندگان امضا ءهاي تعهد آور اشخاص حقوقي طبق روزنامه رسمي ارائه شده از قاعده فوق مستثناء بوده ودر اين قبيل مواردصرفا" کارت افتتاح حساب تعويض خواهد شد.
افتتاح حساب جاري قرض الحسنه جهت اشخاص حقوقي ايراني
افتتاح حساب جاري قرض الحسنه جهت اشخاص حقوقي ايراني با رعايت كليه شرايط مندرج در (اشخاص حقيقي ) و اخذ مدارك زير مجاز ميباشد .
   1. يك نسخه تصويريا رونوشت گواهي شده اساسنامه كه درآن افتتاح حساب جاري در بانك تصريح شده باشد.
      تبصره : در مورد شركتهاي غير سهامي علاوه بر اساسنامه ، ارائه يك برگ تصوير يا رونوشت گواهي شده شركتنامه كه از طرف اداره ثبت شركتها تائيد شده باشد الزامي است .
   2. يك نسخه روزنامه رسمي مبني بر تاسيس و ثبت شركت.
   3. يك نسخه روزنامه رسمي مبني بر اعلام آخرين تغييرات در شركت كه در آن موارد زير قيدشده باشد .
            - نام و مشخصات اعضاء هيئت مديره فعلي
            - نام و مشخصات مديران و دارندگان حق امضاء مجاز شركت
            - مدت و حدود اختيارات هيئت مديره
            - تعيين نحوه امضاء مديراني كه حق برداشت از حساب را دارا ميباشند
   4. يك نسخه روزنامه رسمي در خصوص تغييرات انجام شده در اساسنامه يا ميزان سرمايه و سهم الشركه و يا تعداد سهام سهامداران و يا هرنوع تغييرات ديگر .
   5. مديران و بازكنندگان حساب جاري جهت اشخاص حقوقي بايد كتبا" اعلام نمايند كه آخرين مدارك و اطلاعات مربوط به شركت را در اختيار بانك قرار داده اند و ضمن تكميل فرم زير تعهد نمايند كه هر نوع تغيير دراساسنامه يا شركت نامه و يا اعضاء هيئت مديره و همچنين تغيير سمت ، اختيارات و مدت تصدي مديران و دارندگان حق امضاء شركت را بلافاصله باطلاع بانك برسانند .
   6. تاييد صلاحيت متقاضي افتتاح حساب از طريق استعلام به تفکيک هر يک از دارندگان حق امضا تعهد آور شرکت از بانک مرکزي
   7. علاوه بر دارندگان امضاء تعهدآور شرکت بنام شرکت هم بايستي استعلام شود و افتتاح حساب منوط به مسدود الحساب نبودن هر دو شخصيت حقوقي و حقيقي است .
کارت افتتاح حساب
بانك صادرات ايران – شعبه … اينجانبان امضاء كنندگان زير ، مديران ودارندگان حق امضاء در شركت ……… و افتتاح كنندگان حساب جاري شماره ……… بنام شركت مذكور بدين وسيله اعلام و تاييد مي نماييم مداركي كه براي افتتاح حساب جاري مذكور ،" فتوكپي يا رونوشت گواهي شده اساسنامه شركت ، فتوكپي يا رونوشت گواهي شده شركت نامه ، يك نسخه از اولين آگهي ثبت شركت و همچنين يك نسخه از آخرين آگهي رسمي منتشره در روزنامه رسمي كشور" تسليم نموده ايم آخرين مدارك و اطلاعات رسمي مربوط به ثبت شركت بوده و متعهد و ملتزم ميشويم كه چنانچه درآتيه هرگونه تغييري در اساسنامه يا شركت نامه و يا تصميمات هيئت مديره ،سمت واختيارات و مدت ماموريت مديران و صاحبان امضاء به عمل آيد بلافاصله ضمن تسليم مدارك مربوط به تغييرات انجام شده ( اعم از رونوشت گواهي شده تصميمات متخذه و يك نسخه از آگهي رسمي منتشر در روزنامه رسمي در مورد ثبت تغييرات مربوطه ) مراتب را كتبا" به آن بانك اعلام نماييم. شرکت ......     (محل امضاء مديران و دارندگان حق امضاء ومهر شركت)
اشخاص حقوقي خارجي
   1. افتتاح حساب جاري قرض الحسنه ريالي براي دفاتر نمايندگي بانكها و شركتهاي خارجي كه در اداره ثبت شركتهاي ايران به ثبت رسيده باشند با رعايت شرايط مندرج در ( اشخاص حقيقي خارجي ) و ارائه مدارك لازم در خصوص ثبت شركت بلا مانع است.
   2. افتتاح حساب جاري براي اشخاص حقوقي خارجي كه در ايران طرف قرارداد موسسات داخلي مي باشند با اخذ يك نسخه از قراداد تنظيمي بين موسسه داخلي و شركت خارجي و رعايت شرايط ذيل مجاز مي باشد
          * قراداد مربوطه داراي سهم ريالي بوده و مراتب توسط كارفرما تائيد شده باشد .
          * حداكثر وجوه قابل واريز بحساب معادل سهم ريالي قرارداد باشد .
          * واريز وجه بحساب با تائيد ذيحساب يا مدير امور مالي سازمان يا موسسه طرف قرارداد مبني بر پرداخت وجه ريالي قرارداد صورت گيرد .
   3. افتتاح حسابجاري براي سفارتخانه هاي خارجي مستقر در ايران با رعايت شرايط مندرج در بند ب ( اشخاص حقيقي خارجي ) و اخذ مجوز از وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران امكان پذير ميباشد .
   4. افتتاح حساب جاري جهت نمايندگي شركتهاي خارجي كه در ايران به ثبت نرسيده اند منوط به بررسي و موافقت امور بين الملل ميباشد .وجهت افتتاح حساب بايد مدارک زير ارائه گردد:
          * تقاضاي افتتاح حساب جاري
          * رونوشت مصدق ترجمه اساسنامه ثبت شده که شخصيت حقوقي شرکت يا موسسه مزبور بوسيله مقامات رسمي ايران در کشور متبوع تاييد شده باشند .
          * رونوشت و ترجمه رسمي وکالتنامه شرکت .
معمولا"اين قبيل شرکتها به نماينده و يا نمايندگاني که در ايران مامور گشايش حساب مي شوند وکالت مي دهند. چنين وکالت نامه اي بايد توسط مراجع صلاحيت دار قانوني با انجام تشريفات کامل در محل صدور تنظيم شود و باگواهي کنسولگري يا سفارت ايران تکميل گردد و بگواهي وزارت امور خارجه برسد تا بعدا" مورد اشکال واقع نگردد . وکالتنامه تنظيمي بايستي از هر لحاظ جامع و کامل و کليه شرايط و مقررات لازم را داشته باشد و دراساسنامه شرکت حق افتتاح حساب در کشور خارج (ايران )را دارا بوده و صاحبان امضاي مجاز و مديران , حق انتخاب وکيل را دارا باشند . ضمنا"در وکالتنامه تنظيمي حق هر گونه عمليات بانکي ( دريافت وجه، صدور چک ، اخذ دسته چک، اخذ صورتحساب ، و غيره ) که مورد لزوم است پيش بيني گردد.
در موارديکه تقاضاي شرکت از طريق کارگزار ان بيگانه رسيدگي و ارسال شود اگر صاحبان امضاي مجاز شرکت شخصا"و راسا"از حسابجاري استفاده نمي نمايند و قرار باشد بوسيله نماينده يا وکيل ايشان اقدام شود در اينصورت نيز شرکت بايد با تائيد کارگزاران وکالتنامه جداگانه طبق شرحي که گذشت تهيه وارسال دارند.

حساب قرض الحسنه پس انداز تمامي امتيازات و مزاياي حساب جاري سپهر به استثناء بهره گيري از دسته چک براي حساب قرض الحسنه پس انداز سپهر نيز در نظر گرفته شده است. ضمن اينکه اين حسابها نيز در قرعه کشي دوره اي حسابهاي قرض الحسنه بانک شرکت داده مي شوند .
شرايط اختصاصي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز :
تعریف :
سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده ايست كه دارنده آن وجوه خود را بدون قصد انتفاع و بمنظور اجر معنوي به بانك مي سپارند.
   1. حداقل مبلغ براي افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز در حال حاضر 10.000 ريال و حداقل موجودي جهت شركت در قرعه كشي در حال حاضر 100.000 ريال مي باشد.
   2. نوجواناني كه داراي 12 سال تمام باشند مي توانند بنام خود حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايند، حق برداشت از حساب افتتاح شده منحصراً با صاحب حساب و پس از رسيدن به سن 15 سال تمام مي باشد.
   3. اطفالي كه به سن 15 سال تمام رسيده باشند، مي توانند (بدون ارايه حكم رشد) منحصراً بنام خود حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايند.
   4. مادران مي توانند فرزند صغير خود حساب پس انداز افتتاح نمايند و حق برداشت از اين حساب تا رسيدن صغير به سن 18 سال تمام فقط با مادران مي باشد.
   5. اشخاص ديگر (علاوه بر ولي، وصي، قيم) نيز مي توانند براي اطفال صغير حساب قرض الحسنه پس انداز افتتاح نمايند ليكن حق برداشت از حساب مذكور تا رسيدن صغير به سن 18 سال تمام منحصراً با قائم مقام قانوني طفل خواهد بود.
   6. افتتاح حساب جهت اشخاص بي سواد بلامانع مي باشد در اين صورت از صاحب حساب در صورت امكان علاوه بر اثر انگشت به عنوان نمونه امضاء، مهر نام وي نيز اخذ خواهد شد.
      تبصره : اشخاص بي سواد بايد دو قطعه عكس جهت الصاق به كارت افتتاح حساب و دفترچه تسليم بانك نمايند در غير اين صورت به هنگام برداشت ارايه مدارك معتبر عكس دار الزامي است.
   7. افتتاح حساب جهت اشخاص حقوقي با ارايه مدارك ذيل انجام مي پذيرد :

   * فتوكپي يا رونوشت گواهي شده اساسنامه توسط اداره ثبت يا شركت نامه (در مورد شركتهاي غير سهامي).
    * يك برگ از اولين آگهي تأسيس شركت و آخرين آگهي رسمي منتشره در روزنامه رسمي كشور.
    * آخرين صورتجلسه مجمع عمومي مربوط به انتخاب مديران و دارندگان حق امضاء و حدود و مدت اختيارات آنها.
    * ارائه نامه به بانك مبني بر مطلع نمودن بانك از هر نوع تغييرات در شركت.
   8. افتتاح حساب براي دو يا چند نفر مشتركاً بلامانع مي باشد در اين صورت حق برداشت متفقاً خواهد بود (با امضاء تمام شركا) در غير اين صورت صاحبان اينگونه حسابها نحوه برداشت را هر يك به تنهايي يا با تعيين قدرالسهم هر يك مشخص مي نمايند كه مي بايست چگونگي امر كتباً به بانك اعلام گردد.

حساب پس انداز قرض الحسنه ویژه شرايط اختصاصي افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه :
نحوه افتتاح حساب قرض الحسنه ويژه :

   1. حسب درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي مفتوح مي گردد.
   2. حداقل مبلغ سپرده براي افتتاح 300.000 ريال مي باشد.
   3. وجوه دريافتي حسب دستور صاحب حساب قرض الحسنه به اشخاص حقيقي و مؤسسات خيريه و عام المنفعه كه داراي شخصيت حقوقي ثبت شده باشد اعطاء مي شود.
   4. تشخيص واجد شرايط بودن متقاضي تسهيلات، ميزان تسهيلات و مدت بازپرداخت آن بعهده صاحب حساب مي باشد.
      تبصره :كاركنان بانك و همسران آنان مجاز به استفاده از تسهيلات مذكور نخواهند بود.
   5. موجودي صاحب حساب معدل مجموع تعهدات غيرمستقيم صاحب حساب مسدود خواهد شد.
   6. استرداد تمامي وجوه دريافتي موكول به بازپرداخت قرض الحسنه هاي اعطاء شده خواهد بود.
   7. اين حساب نظير حسابهاي قرض الحسنه پس انداز مشمول شركت در قرعه كشي خواهد بود.
   8. با توجه به خدماتي كه بانك در مورد حسابهاي قرض الحسنه ويژه انجام مي دهد كارمزدي تحت عنوان (كارمزد عامليت) از صاحب حساب اخذ خواهد نمود.

حساب قرض الحسنه سپهري آينده سازان به منظور ترويج فرهنگ بانكداري در بين دانش آموزان به عنوان سازندگان جامعه فردا، حساب قرض الحسنه سپهري آينده سازان ارايه و با افتتاح حساب امكان استفاده از سپهركارت ايجاد مي گردد.

   1. با درخواست پدر، مادر و يا قيم حساب قرض الحسنه پس انداز سپهري آينده سازان جهت فرزندان خود با رعايت مقررات مي گردد، حساب مزبور تابع شرايط عمومي حساب قرض الحسنه پس انداز سپهري مي باشد و در قرعه كشي حسابهاي قرض الحسنه شركت داده مي شود.
   2. حساب فوق با حداقل مبلغ 200.000 ريال افتتاح مي گردد.
   3. متقاضيان اينگونه حسابها از پرداخت هزينه صدور كارت معاف مي باشند.
   4. برداشت از دستگاههاي خودپرداز (ATM) توسط كارتهاي مذكور طي يك روز حداكثر 5 مرتبه و هر بار 50.000 ريال و همچنين خريد از پايان هاي فروش تا سقف مذكور امكان پذير مي باشد.

سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت تعریف :سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت سپرده ايست كه مشتري به بانك حق وكالت با توكيل مي دهد تا سپرده وي را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا بطور مشاع بكار گرفته و منافع حاصله را طبق آئين نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بين بانك و سپرده گذار، به تناسب مبلغ و مدت پس از كسر حق الوكاله پرداخت نمايد.

   1. حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب 50.000 ريال و شركت در تقسيم سود مطابق مقررات اعلام شده از سوي بانك مركزي ج. ا. ا (در حال حاضر 200.000 ريال) مي باشد.
   2. سپرده هايي مشمول دريافت سود مي باشند كه به مدت 30 روز متوالي داراي حداقل مبلغ تعيين شده (200.000 ريال) باشند و هر زمان كه مانده حساب از حداقل تعيين شده كمتر شود حساب مذكور از شمول تخصيص سود خارج و برقراري مجدد آن مستلزم تأمين حداقل مبلغ استمرار آن به مدت 30 روز متوالي ديگر مي باشد.
   3. احتساب سود بر اساس حداقل مانده سپرده در هر روز صورت مي پذيرد.
   4. منافع سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت به طور علي الحساب و در اولين روز كاري ماه بعد پرداخت مي گردد و پس از تعيين سود قطعي ناشي از عمليات سرمايه گذاري بانك تعديلات سود طبق دستورالعمل هاي صادره انجام خواهد شد.
   5. در صورتيكه صاحب حساب نسبت به انسداد سپرده خود اقدام نمايد در اين صورت در تاريخ انسداد حساب ضمن رعايت شرايط فوق، سود به صورت روزشمار محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.
   6. مادران مي توانند با تكميل قرارداد حساب كوتاه مدت به نام خود و بنفع فرزند صغير خود افتتاح و يا سپرده كوتاه مدت افتتاح شده قبلي خو را به نفع فرزند خود معرفي نمايند.
   7. افتتاح حساب جهت اشخاص بي سواد بلامانع مي باشد در اين صورت از صاحب حساب حتي المقدور علاوه بر اثر انگشت به عنوان نمونه امضاء، مهر نام وي نيز اخذ خواهد شد.
      تبصره : اشخاص بي سواد بايد دو قطعه عكس جهت الصاق به كارت افتتاح حساب و دفترچه تسليم بانك نمايند در غير اين صورت به هنگام برداشت از حساب ارايه مدارك معتبر عكس دار الزامي است.
   8. افتتاح حساب سپرده كوتاه مدت جهت اشخاص حقوقي با ارايه مدارك ذيل انجام مي پذيرد:
          * فتوكپي يا رونوشت گواهي شده اساسنامه توسط اداره ثبت يا شرکت نامه (در مورد شركت هاي غير سهامي)
   * يك برگ از اولين آگهي تأسيس شركت و آخرين آگهي رسمي منتشره در روزنامه رسمي كشور
  * آخرين صورتجلسه مجمع عمومي مربوط به انتخاب مديران و دارندگان حق امضاء و حدود و مدت اختيارات آنها.
  * ارايه نامه به بانك مبني بر مطلع نمودن بانك از هر نوع تغييرات در شركت.
   9. افتتاح حساب سپرده كوتاه مدت براي دو يا چند نفر مشتركاً بلامانع مي باشد در اين صورت حق برداشت متفقاً خواهد بود (با امضاء تمام شركا) در غير اين صورت صاحبان اينگونه حساب ها نحوه برداشت را هر يك به تنهايي يا با تعيين قدرالسهم هر يك مشخص مي نمايند كه مي بايست چگونگي امر كتباً به بانك اعلام گردد.

سپرده هاي بلند مدت انواع سپرده     حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب
یک ساله     500.000 ريال
دو ساله         800.000 ريال
سه ساله         800.000 ريال
چهار ساله     1.000.000 ريال
پنج ساله         1.000.000 ريال
   1. رعايت شرايط عمومي جهت افتتاح حساب.
   2. در صورت عدم مراجعه مشتري در زمان انقضاء سررسيد به منظور تعيين تكليف، سپرده فوق تمديد شده تلقي مي گردد و در اين حالت سپرده مذكور بعنوان سپرده جديد تلقي و مشمول مقررات عمومي سپرده ها خواهد بود.
   3. سود سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت به صورت روز شمار محاسبه و در ابتداي ماه بعد قابل پرداخت مي باشد.
   4. چنانچه دارنده حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت قبل از انقضاء قرارداد نسبت به انسداد و يا تقليل قسمتي از مبلغ سپرده خود اقدام نمايد سود برگشتي بر مبناي تعداد كل روزهاي سپرده گذاري پرداخت مي گردد.
   5. در صورت فسخ انواع سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت قبل از سررسيد توسط سپرده گذار پرداخت سود سپرده به ترتيب ذيل محاسبه خواهد شد.
          * در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و در فاصله زماني بين 1 تا 6 ماه از تاريخ افتتاح، مسدود گردد سودي معادل نيم درصد در سال كمتر از سود سپرده كوتاه مدت به صورت روزشمار به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
          * در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و در فاصله زماني بيش از 6 ماه و كمتر از يك سال از تاريخ افتتاح سپرده مسدود گردد سود سپره كوتاه مدت ويژه با در نظر گرفتن نيم درصد كمتر به صورت روزشمار محاسبه و پرداخت خواهد شد.
          * در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و پس از گذشت يك سال و قبل از پايان سال دوم مسدود گردد سودي معادل نيم درصد در سال كمتر از سود سپرده هاي يكساله به صورت روزشمار محاسبه و به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
          * در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و پس از گذشت سال دوم و قبل از پايان سال سوم مسدود گردد سودي معادل نيم درصد در سال كمتر از سود سپرده هاي دو ساله به صورت روز شمار محاسبه و به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
          * در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و پس از گذشت سال سوم و قبل از پايان سال چهارم مسدود گردد سودي معادل نيم درصد در سال كمتر از سود سپرده هاي سه ساله به صورت روزشمار محاسبه و به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
          * در صورتيكه سپرده قبل از سررسيد و پس از گذشت سال چهارم و قبل از پايان سال پنجم مسدود گردد سودي معادل نيم درصد در سال كمتر از سود سپرده هاي چهار ساله به صورت روزشمار محاسبه و به سپرده گذار پرداخت خواهد شد.
   6. نحوه واگذاري تمام يا بخشي از سپرده سرمايه گذاري بلند مدت به يك يا چند نفر.
          * تكميل و امضاي برگ درخواست انتقال (ظهر نسخه اول سپرده ) توسط صاحب سپرده.
          * ارايه يك برگ فتوكپي شناسنامه و كارت ملي از هر يك از انتقال گيرندگان.
          * انتقال گيرندگان و يا نمايندگان قانوني مي بايست در محل شعبه به جهت ارايه مدارك شناسايي و نمونه امضاء و تعيين مشخصات قدرالسهم طرفين حضور داشته باشند.
          * سود سپرده بر اساس قدرالسهم هاي تعيين شده نقداً پرداخت و يا به حسابهاي معرفي شده نزد بانك واريز مي گردد.
          * چنانچه يكي از صاحبان سپرده بخواهد قبل از سررسيد وجهي از سهم خود را از اصل سپرده دريافت نمايد علي الحساب سود برگشتي بر مبناي مبلغ پرداختي محاسبه از سپرده گذار دريافت خواهد شد.

سپرده هاي کوتاه مدت ويژه شرايط اختصاصي :
   1. حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب و شركت در تقسيم سود در حال حاضر 500.000 ريال مي باشد.
   2. نرخ سود اينگونهه سپرده ها حداقل 2 درصد بيشتر از نرخ سود علي الحساب سپرده كوتاه مدت در سال افتتاح سپرده مي باشد.
   3. سپرده در سررسيد بدون مراجعه مشتري براي دوره يا دوره هاي شش ماهه بعد تمديد خواهد شد مگر اينكه سپرده گذار به صورت كتبي دستور ديگري بدهد.
   4. سود اينگونه سپرده ها ماهانه به مشتري پرداخت مي گردد.
   5. چنانچه مبلغ سپرده قبل از پايان 30 روز از تاريخ افتتاح مسترد شود منافعي به آن تعلق نخواهد گرفت و در صورتيكه سپرده پس از پايان 30 روز مسترد گردد محاسبه سود متعلقه همانند سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت خواهد بود، بقيه مدت به روز توسط شعبه با نرخ سود علي الحساب سپرده كوتاه مدت سال افتتاح، محاسبه و به مشتري پرداخت خواهد شد.

بانک صنعت ومعدن

alt

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز

حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز, در شعب بانك به تقاضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي به قصد تعاون‌ عمومي، كمك به نيازمندان و برخورداري از پاداش معنوي و همچنين‌ استفاده از انواع خدمات بانكي، نزد بانك افتتاح مي گردد.
ضوابط :
  • حداقل موجودي براي افتتاح حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز يكصد هزار ريال مي باشد .
  • حق استفاده از موجودي حساب, با صاحب حساب يا نماينده قانوني او (ولي، وصي، قيم و يا وكيل) خواهد بود.
  • افتتاح حساب وبرداشت از آن براي اطفال فقط از حقوق اوليا، و يا وصي و يا قيم آنهاست
  • اشخاص حقوقي به موجب مدارك قانوني و به‌شرط پيش‌بيني در اساسنامه و شركتنامه مي‌توانند حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز عادي افتتاح نمايند.
  • امکان واريز وبرداشت وجه از حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز، در هريک از شعب بانک وجود دارد ، برداشت وجه در شعبه بازكننده حساب رايگان، ليكن در ساير شعب توأم با اخذ كارمزد مي‌باشد. واريز وجه نيز در هر شعبه اي بدون اخذ كارمزد مي باشد.
مراحل انجام کار :
  • مراجعه مشتري به شعبه بانك و درخواست افتتاح حساب
  • ارائه فرم درخواست افتتاح حساب و فرم مقررات و شرايط عمومي حساب سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز توسط متصديان امور بانكي به مشتري.
  • تکمیل فرمها توسط مشتری
  • دريافت و کنترل فرم‌هاي تكميل شده توسط متصديان امور بانكي
  • اخذ مدرك شناسايي معتبر و اخذ امضاء مشتري در دفاتر مخصوص افتتاح حساب بانك.
  • تكميل فرم اوليه واريز نقدي ويا فرم واريز وبرداشت وجه (‌نمونه 273 يا 284 ) ارايه دفترچه حساب قرض الحسنه پس انداز عادي به مشتري
مدارک مورد نیاز :
  • اصل شناسنامه يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه يا كارت شناسايي ملي معتبر به‌همراه تصوير آن براي اشخاص حقيقي.
  • اساسنامه و آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي كشور به‌همراه تصوير آن براي اشخاص حقوقي.
  • اصل و تصویر گذرنامه معتبر براي اتباع خارجي
  • اصل و تصوير قيم‌نامه، وكالت‌نامه (در صورت لزوم )

حساب جاري قرض الحسنه حساب جاري قرض الحسنه در شعب بانك به تقاضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي و به موجب قرارداد في مابين بانك و متقاضي افتتاح مي گردد و پس از بررسي‌هاي لازم براي صاحب يا صاحبان آن، دسته چك صادر مي‌شود.
ضوابط:
- سن متقاضي از 18 سال‌كمتر نباشد مگر اينكه حكم‌ رشد متقاضي از دادگاه صالحه‌ صادر شده باشد.
- متقاضي داراي سواد خواندن و نوشتن باشد.
- حـداقل يكي از مشتريان كه نزد بانك (يكي از شعب بانك) حسـاب جاري قرض‌الحسنه داشته و يا براي رئيس شعبه شناخته شده باشد، معرف متقاضي جهت افتتاح حساب جاري قرض الحسنه باشد.
- اشخاص حقيقي و حقوقي كه به افتتاح حساب جاري قرض الحسنه اقدام مي نمايند درصورتيكه مايل به اخذ سود از وجوه خود مي باشند، لازم است مطابق با دستورالعمل مربوطه اقدام به افتتاح حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت در بانك نمايند.
مراحل انجام کار:
- تكمـيل و امضاء فرم درخواست افتتاح حساب درحضور كاربر مسئول شعبه.
- قبول و امضاء مقررات و شرايط عمومي حساب جاري قرض الحسنه بانك توسط متقاضي در حضور كاربر مسئول شعبه.
- پرداخت وجوه مربوط به تمبر مالياتي و دسته چك طبق مقررات جاري بانك.
- واريز حداقل وجه لازم جهت افتتاح حساب جاري قرض الحسنه معادل يك ميليون ريال - اشخاص حقيقي كه به افتتاح حساب جاري قرض الحسنه اقدام مي نمايند در صورتيكه مايل به دريافت كارت بانك صنعت و معدن باشند، مي توانند مطابق دستورالعمل مربوطه نسبت به دريافت كارت بانك اقدام نمايند.
مدارک مورد نياز :
- ارائه ‌اصل شناسنامه عكس‌دار و يك برگ تصوير از صفحه اول شناسنامه
- كارت ملي
- ارائه گواهي اشتغال به كار از جمله جواز كسب، كارت بازرگاني و موارد مشابه آن.
- ارائه نشاني دقيق محل سكونت و محل اشتغال و شماره تلفن.

ساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت نوعي حساب بانكي است كه در شعب بانك به تقاضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي و به موجب قرارداد في مابين بانك و مشتری افتتاح مي گردد. در اين نوع حساب مشتري به بانك حق وكالت با توكيل مي دهد تا سپرده وي را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا به طور مشاع به كار گرفته ومنافع حاصله را طبق آئين نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بين بانك و سپرده گذار به تناسب مبلغ و مدت, پس از كسر حق‌الوكاله پرداخت نمايد.
ضوابط :
  • هرشخص حقيقي كه داراي اهليت قانوني باشد مي‌تواند به‌نام خود يا افراد تحت وكالت, ولايت و قيوميت, حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت افتتاح نمايد.
  • اشخاص حقوقي به‌موجب مدارك قانوني و به شرط پيش‌بيني در اساسنامه و شركتنامه مي‌توانند حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت افتتاح نمايند.
  • حداقل مبلغ براي افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت و محاسبه سود متعلقه دو ميليون ريال است.
  • حداقل مدت سپرده سرمايه‌گذاري کوتاه مدت به‌منظور كسب سود از هنگام افتتاح براي بار اول يك ماه متوالي و پس از يك ماه به‌صورت روز شمار مي‌باشد.
  • سود اين سپرده‌ها به‌صورت علي‌الحساب و ماهيانه پرداخت مي‌شود.سود قطعي اين سپرده‌ها در پايان دوره مالي هر سال براساس ضوابط مندرج در دستورالعمل تعيين تعرفه ارائه خدمات بانكي محاسبه و پرداخت مي‌شود.
  • براي واريز وجه به حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت، هر شخصي در هر يك از شعب بانك مي‌تواند اقدام به واريز وجه به حساب مزبور نمايد .
  • براي برداشت وجه از حساب سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت مي‌بايستي صاحب يا صاحبان حساب يا نماينده قانوني آنها با ارائه دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت به يكي از شعب بانك تقاضاي برداشت از حساب را نمايد. برداشت از حساب، در شعبه بازكننده حساب رايگان، ليكن در ساير شعب توام با اخذ كارمزد مي‌باشد.
مراحل انجام کار :
  • مراجعه مشتري به شعبه بانك و درخواست افتتاح حساب.
  • ارائه فرم درخواست افتتاح حساب و قرارداد افتتاح حساب توسط متصديان امور بانكي به مشتري جهت تكميل و امضاء
  • دريافت فرم تكميل شده مزبور از مشتري، كنترل آنها توسط متصديان امور بانكي با مدرك شناسايي معتبر,
  • تكميل فرم واريز نقدي و يا فرم واريز و برداشت وجه.
  • ارائه دفترچه حساب سپرده سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت توسط متصدي امور بانكي به مشتري.
مدارک مورد نیاز :
  • اصل شناسنامه يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه يا كارت شناسايي ملي معتبر به‌همراه تصوير آن براي اشخاص حقيقي.
  • كارت ملي.
  • اساسنامه و آگهي ثبت شركت در روزنامه رسمي‌كشور به‌همراه تصوير آن براي اشخاص حقوقي.
  • تصوير قيم‌نامه، وكالتنامه در صورت لزوم

حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلند مدت در شعب بانك به تقاضاي اشخاص حقيقي يا حقوقي وبه موجب قرارداد في‌مابين بانك و مشتري افتتاح مي‌گردد كه مشتري به بانك حق وكالت با توكيل مي‌دهد تا سپرده وي را طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا به طور مشاع به كارگرفته و منافع حاصله را طبق آئين نامه و مقررات مربوطه با داشتن حق مصالحه بين بانك ومشتري به تناسب مبلغ و مدت پس ازكسر حق الوكاله پرداخت نمايد. اين حساب از لحاظ مدت به سپرده‌هاي بلند مدت يك ساله، دو ساله، سه ساله، چهارساله و پنج ساله تقسيم مي‌شود.
ضوابط:
  • هرشخص حقيقي كه داراي اهليت قانوني باشد مي‌تواند به‌نام خود يا افراد تحت وكالت, ولايت و قيوميت, حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت افتتاح نمايد.
  • اشخاص حقوقي به‌موجب مدارك قانوني و به شرط پيش‌بيني در اساسنامه و شركتنامه مي‌توانند حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت افتتاح نمايند.
  • حداقل مبلغ براي افتتاح حساب سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت و محاسبه سود متعلقه ده ميليون ريال است.
  • سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بلندمدت، به‌هنگام سررسيد در صورت عدم دريافت دستوركتبي از سوي سپرده‌گذار براي دوره‌هاي بعدي تمديد مي‌گردد.
  • سهم سود اين سپرده‌ها بر اساس ضوابط مربوطه محاسبه و هرماه به‌صورت علي‌الحساب به تناسب نوع حساب (يك ساله تا پنج ساله) و حسب نرخ سود مقرره نقداً پرداخت و يا به حسابي كه سپرده‌گذار معرفي نموده است واريز خواهدشد.
  • در صورت تمايل قبل از سررسيد, صاحب يا صاحبان حساب يا نماينده قانوني آنها با ارائه گواهي سپرده سرمايه‌گذاري به يكي از شعب بانك و تنظيم سند, مي‌توانند تقاضاي برداشت بخشي از وجوه و يا انتقال تمام و يا بخشي از آن‌را به غير نمايند. برداشت از حساب, در كليه شعب بانك رايگان مي‌باشد.
مراحل انجام کار :
  • مراجعه مشتري به شعبه بانك و درخواست افتتاح حساب.
  • ارائه فرم سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت توسط متصديان امور بانكي به مشتري جهت تكميل و امضاء
  • دريافت فرم تكميل شده مزبور از مشتري، كنترل آنها توسط متصديان امور بانكي با مدرك شناسايي معتبر, الصاق تمبر, دريافت وجه سرمايه‌گذاري و اخذ امضاء مشتري در دفاتر مخصوص افتتاح حساب بانك.
  • ارائه گواهي سپرده سرمايه‌گذاري بلندمدت به مشتري.
مدارک مورد نياز :
  • اصل شناسنامه يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه يا كارت شناسايي ملي معتبر به‌همراه تصوير آن براي اشخاص حقيقي.
  • كارت ملي.
  • اساسنامه و آخرين آگهي معتبر ثبت شركت حاوي اسامي مديران داراي حق امضاء در روزنامه رسمي كشور به‌همراه تصويرآن براي اشخاص حقوقي.
  • تصوير قيم‌نامه، وكالتنامه در صورت لزوم

بانک قرض الحسنه مهرایران

alt

انواع سپرده های قرض الحسنه

بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان اولین بانک تخصصی قرض الحسنه در کشور با هدف ترویج این سنت پسندیده و ارائه تسهیلات قرض­الحسنه به مشتریان اقدام به افتتاح انواع سپرده های قرض الحسنه پس انداز عادی، سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه و سپرده قرض الحسنه جاریمی­نماید.
مزایای سپرده ها ی قرض الحسنه :
کلیه سپرده های این بانک به صورت متمرکز و (Online) بوده و مشتریان از طریق کلیه شعب این بانک در سرتا سر کشور می توانند از حساب های خود در سایر شعب بانک وجوهی را برداشت و یا به حساب خود واریز نمایند
ضمناً مشتریان این بانک مي توانند از خدمات الکترونيکي بانک قرض الحسنه مهر ایران از قبيل کارت قرض الحسنه متصل به این حسابها ، تلفن بانک و... استفاده نمایند.
 سپرده قرض الحسنه پس انداز
 سپرده قرض الحسنه پس انداز به مشتریان این امکان را می دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به منظور برخورداری از اجر معنوی و پاداش اخروی نزد شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران تودیع نمایند این بانک از محل این سپرده ها اقدام به پرداخت تسهیلات قرض­الحسنه به اقشار مختلف نیازمند جامعه می نماید، مشتریان میتوانند از حساب خود در هر زمانی که بخواهند وجوه مورد نیاز را از شعب این بانک در سرتاسر کشور بصورت آنی برداشت نمایند.
 سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه :
اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با انعقاد توافق نامه اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه نزد بانک نموده و از محل حساب تا سقف مبلغ سپرده خود نسبت به معرفی افراد به بانک جهت استفاده از تسهیلات قرض الحسنه با شرایطی که تعیین می نمایند اقدام نمایند .
 سپرده قرض الحسنه جاری
 سپرده قرض الحسنه جاری یکی از ابزار های مهم در مبادلات پولی و بازرگانی شناخته شده می باشد.
با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري در بانک قرض الحسنه مهر ایران ، مي توانيد از خدمات استفاده از دسته چک بانک قرض الحسنه مهر ایران با قابلیت وصول در کلیه شعب این بانک و سایر بانکها زير بهره مند شده و همچنین دسترسي به حساب ها واستفاده از کارت قرض الحسنه متصل به حساب قرض الحسنه جاری ازطریق شعب این بانک در سرتاسر کشور مهیا می باشد.
شرایط اختصاصی سپرده قرض الحسنه جاری:
v       داشتن حداقل 18 سال سن برای افتتاح سپرده ضروری می باشد.
v       دارا بودن سواد خواندن و نوشتن
v       در افتتاح حساب قرض الحسنه جاری معرفی یک نفر معرف الزامی می باشد
v       خوش حسابي در سيستم بانکي کشور
 شرایط و مدارک لازم جهت افتتاح انواع سپرده ها
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل برای افتتاح انواع سپرده ها به شعب بانک مراجعه نمایند.
اشخاص حقیقی :
v       داشتن حداقل 12 سال سن برای افتتاح و 15 سال سن برای برداشت از حساب ضروری می باشد.
v       ارائه اصل و تصویر کارت ملی و شناسنامه
v       دوقطعه عکس در مواردیکه متقاضی فاقد سواد خواندن و نوشتن باشد.
اشخاص حقوقی :
v       اساسنامه
v       آگهی تاسیس
v       اظهار نامه ثبت شرکتها و شرکت نامه
v       اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مجاز
مدارک عمومی :
v       تکمیل فرم مشخصات مشتریان
v       تکمیل فرم مشخصات افتتاح حساب

مزایای سپرده های قرض الحسنه بانک قرض الحسنه مهر ایران به عنوان اولین بانک تخصصی قرض الحسنه در کشور با هدف ترویج این سنت پسندیده و ارائه تسهیلات قرض الحسنه به مشتریان اقدام به افتتاح انواع سپرده های  قرض الحسنه پس انداز عادی، سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه و  سپرده قرض الحسنه جاری می نماید.
مزایای سپرده ها ی قرض الحسنه :
کلیه سپرده های این بانک به صورت متمرکز و (Online) بوده و مشتریان از طریق کلیه شعب این بانک در سرتا سر کشور می توانند از حساب های خود در سایر شعب بانک وجوهی را برداشت و یا به حساب خود واریز نمایند
ضمناً مشتریان این بانک  مي توانند از خدمات الکترونيکي بانک قرض الحسنه مهر ایران از قبيل کارت قرض الحسنه متصل به این حسابها ، تلفن بانک و... استفاده نمایند.

سپرده قرض الحسنه جاری

سپرده قرض الحسنه جاری یکی از ابزار های مهم در مبادلات پولی و بازرگانی شناخته شده می باشد.
با افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاري در بانک قرض الحسنه مهر ایران ، مي توانيد از خدمات استفاده از دسته چک بانک قرض الحسنه مهر ایران  با قابلیت وصول در کلیه شعب این بانک و سایر  بانکها زير بهره مند شده و همچنین دسترسي به حساب ها واستفاده از کارت قرض الحسنه متصل به حساب قرض الحسنه جاری ازطریق شعب این بانک در سرتاسر کشور مهیا می باشد.
شرایط اختصاصی سپرده قرض الحسنه جاری:
1-داشتن حداقل 18 سال سن برای افتتاح سپرده ضروری می باشد.
2- دارا بودن سواد خواندن و نوشتن
3- در افتتاح حساب قرض الحسنه جاری معرفی یک نفر معرف الزامی می باشد
4-  خوش حسابي در سيستم بانکي کشور
سپرده قرض الحسنه پس انداز سپرده قرض الحسنه پس انداز به مشتریان این امکان را  می دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به منظور برخورداری از اجر معنوی و پاداش اخروی نزد شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران تودیع نمایند این بانک از محل این سپرده ها اقدام به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به اقشار مختلف نیازمند جامعه می نماید، مشتریان میتوانند از حساب خود در هر زمانی که بخواهند وجوه مورد نیاز را از شعب این بانک در سرتاسر کشور بصورت آنی برداشت نمایند.
سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با انعقاد توافق نامه اقدام به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز ویژه نزد بانک نموده و از محل حساب تا سقف مبلغ سپرده خود نسبت به معرفی افراد به بانک جهت استفاده از تسهیلات قرض الحسنه با شرایطی که تعیین می نمایند اقدام نمایند.  

شرایط و مدارک لازم جهت افتتاح انواع سپرده ها

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند با در دست داشتن مدارک ذیل برای افتتاح انواع سپرده ها به شعب بانک مراجعه نمایند.
اشخاص حقیقی :
- داشتن حداقل 12 سال سن برای افتتاح  و 15 سال سن برای برداشت از حساب ضروری می باشد.
- ارائه اصل و  تصویر کارت ملی و شناسنامه
- 2 قطعه عکس در مواردیکه  متقاضی فاقد سواد خواندن و نوشتن باشد.
اشخاص حقوقی :
- اساسنامه
- آگهی تاسیس
- اظهار نامه ثبت شرکتها و شرکت نامه
- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء مجاز
مدارک عمومی :
1- تکمیل فرم مشخصات مشتریان
2- تکمیل فرم مشخصات افتتاح حساب

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه