بانک نمونه

bnr
             

پ01232020

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه خدمات بانکی انواع سپرده ها

نرخ سود سرمایه گذاری بانک ها و موسسات مالی کشور

نوع سپرده

ملی

ملت

کشاورزی

صادرات

سپه

تجارت

کوتاه مدت عادی

7

ازیکصدمیلیون به بالا14

7

7

7

7

7

کوتاه مدت 4 ماهه

10

10

10

سه ماهه10

10

10

6 ماهه

12

ازیکصدمیلیون به بالا17

12

12

12

12

12

9ماهه

15

15

15

15

15

15

یک ساله

17

ازیکصدمیلیون تایک میلیارد19ازمبلغ یک میلیاردویک ریال به بالا20

17

17

17

17

17

دوساله

18.5

18.5

18.5

18

18.5

18.5

سه ساله

19

19

19

19

19

19

چهارساله

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5

19.5

پنج ساله

20

20

20

20

20

20

 

نوع سپرده

پست بانک

مسکن

صنعت و معدن

رفاه

توسعه صادرات

توسعه تعاون

کوتاه مدت عادی

7

8

7

-----

7

7

کوتاه مدت
3 ماهه

ویژه 3تا5ماهه10

10

10

-----

10

10

6 ماهه

6تا9ما12

9تایکسال15

12

نه تایکسال15

12

نه ماهه15

14

نه ماهه15

12

نه ماهه15

12

نه ماهه15

یک ساله

17

17

17

16

17

17

دوساله

18

18

18

17

18

18

سه ساله

19

18.5

19

18

18.5

19

چهارساله

19.5

---

19.5

19

19

19.5

پنج ساله

20

---

20

20

20

20

 

نوع سپرده

سرمایه

سامان

تات

دی

کوتاه مدت عادی

7

سه ماهه10

10

---

7

4 ماهه

11

---

---

---

6ماهه

12

12

---

---

9ماهه

15

15

---

---

یک ساله

17

17

---

17

 

دوساله

18

18

---

18

سه ساله

19

19

---

19

چهارساله

19.5

19.5

---

19.5

پنج ساله

20

20

---

20

 

نوع سپرده

کارآفرین

پاسارگاد

پارسیان

اقتصاد نوین

کوتاه مدت عادی

7

7

7وسه ماهه10

10

6ماهه

12سه ماهه10

---

12

12

9ماهه

15

---

15

15

یک ساله

17

17

17

17

دوساله

17.5

17.5

18

19

سه ساله

19

18.5

19

19

چهارساله

19.5

19

19.5

19

پنج ساله

20

20

20

20

 

نوع سپرده

موسسه توسعه

بانک شهر

قوامین

مهرسپرده (رویان و سما(

انصار

سینا

کوتاه مدت عادی

7

7

6

از17تا18.5برمبنای میزان سرمایه

---

7

کوتاه مدت
3 ماهه

ویژه 3تا6ماهه10

10

چهارماهه7

4ماهه18.6

4ماهه10

10

6ماهه

6ماهه تا9ماهه12

9ماهه تایکساله15

12

نه تایکسال15

8

نه ماهه10

18.8

نه ماهه19

12

نه ماهه15

12

نه ماهه15

یک ساله

17

17

22

21و21.6برمبنای مبلغ(روبان)23.5(سما)

17

17

دوساله

18

18.5

13

21.7(روبان)50.68(سما

18

18.5

سه ساله

19

19

14

21.8(روبان)82.09(سما)

18.5

19

چهارساله

19.5

19.5

14.5

21.9(روبان)117.62(سما)

19.5

19.5

پنج ساله

20

20

15

23(روبان)

20

20

***آخرین بروزرسانی:بتاریخ هفتم تیرماه نودودو***

 

انواع سپرده های تعاونی ثامن الائمه

حساب قرض الحسنه پس انداز عادي :
همانطور که از نام حساب بر مي آيد اين حساب جهت پس انداز وجوه مازاد بر نياز هموطنان و مشتريان ايجاد گرديده تا باذخيره سازي سرمايه هاي اندک خود در اين حساب اولاً ازاجر معنوي مربوط به حسابهاي قرض الحسنه بهره مند گردند و ثانياً از مزاياي زير که تعاوني اعتبار ثامن الائمه (ع) براي اينگونه حسابها در نظر گرفته است استفاده نمايند :
الف- دريافت هداياي نقدي و غير نقدي مربوط به طرح تقدير از سپرده گذاران قرض الحسنه .
ب- دريافت انواع تسهيلات در چهار چوب ضوابط و مقررات عقود اسلامي منطبق با قانون عمليات بانکي بدون ربا و آئين نامه هاي مربوطه از قبيل عقود مشارکتي ( مضاربه ومشارکت مدني)و عقود مبادله اي (فروش اقساطي،جعاله ،سلف،و....) مطابق با نرخهاي اعلام شده توسط بانک مرکزي در راستاي سياستهاي پولي و مالي دولت .

حساب قرض الحسنه پس انداز مهرورزان :
اين حساب که از ابتکارات تعاوني اعتبار ثامن الائمه (ع) ميباشدباعث گرديده تا با کمک سپرده هاي مازاد برنياز هموطنان عزيز و لو هر چند ناچيز، تسهيلاتي در قالب عقد قرض الحسنه با حداقل کارمزد به اقشار کم درآمد جامعه جهت رفع نيازهاي ازدواج و درمان بيماري پرداخت گردد .
 
حساب قرض الحسنه پس انداز باقيات الصالحات :
اين حساب از ابتکارات تعاوني اعتبار ثامن الائمه (ع) بوده و بموجب آن اشخاص خيّر مي توانند وجوه مازاد برنياز خود را در آن ذخيره نموده و به پشتوانه مانده حساب ،افرادنيازمند مورد نظر خود را براي دريافت تسهيلات به شعبه دارنده حساب معرفي نمايند .
 
مدارک و شرايط افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز
متقاضيان افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز پس از مراجعه به يکي از شعب تعاوني اعتبار ثامن الائمه (عليه السلام) با ارائه مدارک مورد نياز به شرح ذيل مي توانند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز اقدام نمايند .
· دارا بودن اهليت لازم جهت افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز
· داشتن حداقل 12 سال سن براي افتتاح حساب و داشتن حداقل 15 سال سن براي برداشت از حساب
· اگر صاحب حساب به سن قانوني نرسيده باشد باز کننده حساب ميبايست اصل وکپي شناسنامه و کارت ملي خود و صاحب حساب و مستندات مربوط به نمايندگي قانوني خود را نيز ارائه نمايد .
· براي اشخاص حقوقي ارائه اساسنامه ومدارک و مستندات مربوط به ثبت شرکت همراه با اصل و کپي شناسنامه و کارت ملي صاحبان امضاء مجاز شرکت الزاميست .
· ارائه اصل و تصوير شناسنامه و کارت ملي
· تکميل کارت افتتاح حساب و معرفي نمونه امضاء خود به شعبه
· واريز حداقل مبلغ مورد نياز براي افتتاح حساب

توجه : متقاضياني که به عنوان نماينده قانوني اشخاص از قبيل ولي ، وصي ، قيم ، وکيل و ... مبادرت به افتتاح حساب به نام آنان مي نمايند . لازم است علاوه بر ارائه مدارک هويتي خود و صاحب حساب اصل و تصوير مدارک و مستندات مربوط به سمت خود را نيز به شعبه افتتاح کننده حساب ارائه نمايند .

انواع سپرده های بانک انصار

سپرده هاي سرمايه گذاري :
بانک انصار در راستای تحقق بانکداری بدون ربا ، با هدف رشد و تقويت اقتصاد و کمک به امر توليد و همچنين ايجاد اشتغال در سطح کشور اقدام به جذب سپرده های سرمايه گذاری نموده و با قبول وکالت از طرف صاحبان سپرده ، وجوه مربوطه را بکار گيری می نمايد و از سود حاصله به نسبت سرمايه و مدت توقف سپرده ها و همچنين ميزان درآمد کسب شده سود علی الحساب و تسهيلات عقود اسلامی پرداخت می نمايد.
انواع سپرده های سرمايه گذاری عبارتند از:
1. سپرده سرمايه گذاری کوتاه مدت (پشتيبان و روز شمار)
2. سپرده سرمايه گذاری کوتاه مدت (4 و 9 ماهه)
3. سپرده سرمايه گذاری بلند مدت 1 و 2 و 3 و 4 و 5 ساله
ضمناً با توجه به بکارگيری سيستم يکپارچه انصار (سيما) امکان واريز و برداشت از سپرده های کوتاه مدت در کليه شعب بانک انصار وجود خواهد داشت .قرض الحسنه پس انداز:
به منظور ترویج سنت زیبای قرض الحسنه با هدف الهی و نشات گرفته از آیات شریفه قرآن کریم و تحقق بانکداری بدون ربا و ایجاد روحیه تعاون و همکاری ، همچنین رونق و شکوفایی اقتصادی ، با افتتاح سپرده قرض الحسنه بانک انصار را در این امر خیر یاری فرمایید .سپرده قرض الحسنه پس انداز شامل:
الف) پس انداز حق عضویت
ب ) پس انداز عادی – پرداخت حقوق
ج ) پس انداز اختیاری
دارندگان حسابهای قرض الحسنه ، علاوه بر اجر معنوی از میلیاردها ریال جوایز قرعه کشی ، بهره مند می گردند.وجوه اداره شده (مسدودي):
بانک انصار به جهت توسعه فرهنگ قرض الحسنه و مشارکت در ارایه خدمات مالی اقدام به افتتاح اين سپرده می نمايد . کليه سازمانها ، ادارت ، نهادها و ساير اشخاص حقيقی و حقوقی می توانند با انعقاد قرارداد و افتتاح اين حساب و بهره مندی از اعتبارات بانک به شرح زير افراد مورد نظر خود را جهت دريافت تسهيلات قرض الحسنه به بانک معرفی نمايند :
1. معادل : در اين نوع قرار داد ، بانک به ميزان موجودی سپرده مشتری و بدون محدوديت زمانی، به معرفی شدگان از سوی سپرده گذار تسهيلات قرض الحسنه پرداخت می نمايد.
2. اعتباری : در اين نوع قرارداد ، بانک علاوه بر موجودی سپرده مشتری ، نسبت به اختصاص اعتبار ، به ميزان 100 درصد به معرفی شدگان از سوی سپرده گذار تسهيلات قرض الحسنه پرداخت می نمايد.
قابل توجه : سپرده گذاری در يک شعبه و اعطای تسهيلات قرض الحسنه در ساير شعب سراسر کشور امکان پذير می باشد.
سپرده باقيات و الصالحات :
در اين نوع سپرده ، فرد در زمان حيات خويش مبلغی را که در هر زمان نيز قابل افزايش می باشد، در بانک سپرده گذاری نموده و با بانک صلح می نمايد که مبلغ پس انداز شده از حساب دارايي شخصی وی خارج گرديده و در امر پرداخت قرض الحسنه به نيازمندان به کار گرفته شود.بديهی است وجوه اين حساب پس از رحلت صاحب آن در تملک بانک بوده و بانک ملزم خواهد بود آن را در امور عام المنفعه مورد نظر سپرده گذار به کار گيرد.سپرده حق عضويت :
صاحب این سپرده به منظور عضویت در بانک مبلغی را به دلخواه واریز می نماید و بانک نیز بدون تعهد نسبت به صاحب سپرده ، بلکه از باب اصطناع المعروف ( تشکر و تشویق از سپرده گذار ) به صاحبان این سپرده وام قرض الحسنه پرداخت می نماید .سپرده اندوخته :
بانک انصار به افرادی که به حفظ و افزایش ارزش سرمایه های خود می اندیشند ، سپرده اندوخته را با مزایا و توضیحات زیر پیشنهاد می نماید :
این نوع سپرده ، ماهیت سرمایه گذاری کوتاه مدت دارد و سپرده گذار می تواند با واریز و برداشت متناوب وجوه ، از مزایای توام سپرده سرمایه گذاری ( بلند مدت و کوتاه مدت) و انباشت سود به صورت علی الحساب بر حسب مدت قرارداد بهره مند گردد .
واریز یکجا ، تدریجی به صورت دستی یا توسط سیستم ، به سپرده اندوخته امکان پذیر می باشد.
محاسبه سود علی الحساب سپرده های مرتبط به سپرده اندوخته ، به صورت روز شمار صورت گرفته و ماهیانه به صورت خودکار به سپرده اصلی (اندوخته ) واریز می شود .
افتتاح سپرده بلند مدت مرتبط با سپرده اندوخته از محل وجوه واریزی به سپرده مذکور و سود انباشته شده ، ، به صورت متناوب و خودکار توسط سیستم انجام می پذیرد .

سپرده هادربانک ملی ایران

انواع سپرده های قرض الحسنه پس انداز :
سپرده قرض الحسنه پس انداز  عادی
سپرده قرض الحسنه پس انداز ویژه جوانان
سپرده قرض الحسنه ویژه( افتتاح حساب توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق نظر تودیع کننده وجه براساس شرایطی که موجب قرارداد عاملیت منعقده فی ما بین تودیع کننده و بانک معین می شود، به صورت قرض الحسنه به اشخاص حقیقی ،موسسات خیریه و عام المنفعه اعطا می گردد)
سپرده قرض الحسنه در حالتهای خاص( توسط پدر ، جد پدری، مادر، صغیر ممیز، اشخاص غیر برای اطفال ، برای اشخاص حقوقی ، مشترک ، کارکنان دولت و افتتاح دو یا چند حساب مشترک)
سپرده قرض الحسنه مهر امام رضا (ع)

 سپرده قرض الحسنه جاری :
سپرده قرض الحسنه جاری اشخاص
سپرده قرض الحسنه برای شرکتها( اشخاص حقوقی)
سپرده قرض الحسنه مشترک
سپرده قرض الحسنه جاری حسابهای دولتی
حسابهای سپرده سرمایه گذاری:
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت (عادی)- افتتاح حساب به صورت انفرادی و مشترک
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه (شش ماهه) - افتتاح حساب به صورت انفرادی و مشترک
سپرده بلند مدت (یک ساله الی پنج ساله)- افتتاح حساب به صورت انفرادی ومشترک
سپرده طلايي - افتتاح حساب به صورت انفرادی ومشترک

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه