بانک نمونه

bnr
             

س08202019

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

نکات آموزشی چک

ضوابط كلی

هرچند قانون درموردچگونگی نوشتن تاریخ روی چك ساكت است ولی می بایست تاریخ به حروف وعددنوشته شودتاامكان دست كاری وتغییرآن وجودنداشته باشد. طبق قانون،چك فقط در تاریخ مندرج درآن یاپس از تاریخ مذكور قابل وصول ازبانك خواهد بود

اگردارنده چك ظرف شش ماه ازتاریخ صدورچك وجه آن راازبانك دریافت ننمایدیا ظرف شش ماه ازتاریخ صدورگواهینامه عدم پرداخت ازجانب بانك،شكایت نكند دیگرحق تعقیب كیفری صادر كننده چك بدون محل رانخواهدداشت. درهرصورت اگرازتاریخ صدورچك بیش ازده سال نگذشته باشدو حساب سپرده قرض الحسنه جاری صادركننده چك مفتوح بوده ودارای مانده باشد،بانك موظف به پرداخت ووجه آن می باشد.

مبلغ چك:

مبلغ چك باید به حروف وعدد نوشته شود.اگرمبلغ چك بیش ازیك دفعه به حروف نوشته شودوبین آنهااختلاف باشدو یابین مبلغ نوشته شده باحروف وعدداختلاف باشد؛مبلغ صحیح می بایست توسط صادركننده چك ظهرنویسی وامضاءشود.ضمنابه هرگونه شرطی كه ازجانب صادركننده چك برای پرداخت چك درمتن آن نوشته شودترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل پرداخت چك: محل پرداخت چك روی تمام برگهای چك ازجانب بانك درج می گردد. مثلاً پست بانك شعبه....... دفتر خدمات بانكی .............

امضاء صادر كننده چك:

چك می بایست حتماً توسط صادر كننده چك ( صاحب حساب ) امضاء شده باشد.

مسئولیت صادر كننده چك

اهم مسئولیت های صادر كننده چك كه می بایست توسط مسئولین دفاتر بنحو مقتضی به اطلاع صاحبان حسابهای سپرده قرض الحسنه جاری برسد عبارتند از:

- هنگام صدور چك , مبلغ آن را نزد بانك تامین نماید.

- تاریخ چك را بطور كامل , به عدد و حروف درج نماید.

- از گذاشتن فواصل بیهوده هنگام نوشتن چك خودداری نماید .

- از نوشتن مبلغ بصورتیكه قابل تبدیل به مبالغ دیگرباشدخودداری بعمل آورد.

- امضای چك با نمونه امضای مندرج در فرم افتتاح حساب مطابقت داشته باشد .

انتقال چك باظهرنویسی(پشت نویسی)

طبق ماده 312 قانون تجارت ممكن است چك دروجه حامل،شخصی معین یا به حواله كرد صادرویا به صرف امضاء درظهرآن به دیگری منتقل گردد.درصورتیكه چك دروجه شخصی معین یابه حواله كردوی صادر شده این شخص می تواندبا پشت نویسی (ظهر نویسی)به صرف یك امضاءویاباقیدتاریخ واسم كسی كه چك به اومنتقل میشودچكرابه دیگری انتقال دهد. اگرچك دروجه حامل باشددیگرانتقال آن به پشت نویسی احتیاجی نداشته وانتقال آن صرفاً باقبض واقباض(دادن وگرفتن)صورت میگیردخط زدن عبارتهای "به حواله كرد"و یا"آورنده"در متن چك هیچ گونه تاثیریدر قابلیت انتقال آن ندارد.بعبارت دیگراینگونه چكها قابلانتقال می باشند.باظهرنویسی وانتقال چك كلیه حقوق ناشی ازچك از دارنده چك به دیگری منتقل شده و ظهرنویس نیزضامن نیزضامن پرداخت وجه چك خواهدبودبعبارت دیگراگرچك ازطریق ظهرنویسی منتقل شودهر یك از ظهر نویسان چك به آن دربرابر دارنده چك مسئولیت تضامنی داشته ومیتوان جهت وصول مبلغ چك درصورتیكه برای چك گواهینامه عدم پرداخت ازجانب بانك صادرشده باشدبه كلیه ظهرنویسان به طورانفرادی یاجمعی مراجعه و نسبت به وصول آن اقدام قانونی به عمل آورد.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه

همکاران بانک نمونه