بانک نمونه

bnr
             

س08202019

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

«ساتنا» چيست؟

ساتنا مخفف سامانه تسويه ناخالص آتي مي باشد.
ساتنا سامانه اي الكترونيكي است كه پردازش و تسويه تراكنش هاي بين بانكي و دستور پرداخت هاي فوري را به صورت انفرادي و آني انجام مي دهد.

ويژگي هاي «ساتنا»
در اين سامانه مشترياني كه در بانك ملي داراي يكي از انواع حساب (جاري، پس انداز و كوتاه مدت) مي باشند ، مي توانند نسبت به انتقال وجوه (مبالغ بيش از يكصد و پنجاه ميليون ريال) به حساب خود و يا ساير افراد در ساير بانك ها اقدام نمايند.
سامانه ياد شده به مشتريان يك بانك اين امكان را مي دهد با مراجعه به شعب بانك خود و يا از طريق سامانه اينترنتي بانك حواله هايي با مبالغ بيش از يكصد و پنجاه ميليون ريال را به هر حسابي در هر بانكي انتقال دهند.
از مزاياي بكارگيري ساتنا امنيت، سرعت و سادگي انجام عمليات آن مي باشد.

حواله الكترونيك پول از يك حساب در يك بانك به حساب ديگر در بانك ديگر، اثرات مثبتي در ارائه خدمات بانكي دارد. از جمله:

مشتري با يك بار مراجعه به بانك حواله دهنده، اين خدمت را دريافت مي كند در حاليكه با چك هاي رمزدار لازم است به بانك دريافت كننده وجه نيز مراجعه كند. بنابراين حواله الكترونيكي بين بانكي موجب كاهش مراجعه به شعب بانك ها مي شود.

استفاده از چك هاي رمزدار و ايران چك براي انتقالات بين وجوه بين بانك ها مستلزم حمل فيزيكي آنها توسط مشتري است كه خطرات گم شدن، سرقت و نظاير آن ار دربر دارد. همچنين تردد بين بانك مبدأ و مقصد هزينه اي است كه مشتري پرداخت مي كند.

با توجه به امكان صدور حواله الكترونيكي بين بانكي از طريق اينترنت(سبا)، مشتري نياز به مراجعه به شعب بانك را نيز نخواهد داشت.

مزاياي سامانه : 
 حواله هاي ساتنا بدون محدوديت جغرافيايي و بين شهرهاي مختلف ، طي روز انجام مي شوند.
مشتريان داراي حساب در بانك ملي براي صدور حواله هاي ساتنا به يكي از شعب بانك ملي و يا از طريق سامانه اينترنتي اي بانك(سبا) با در اختيار داشتن شماره حساب شباي بانك مقصد مراجعه نمايند.
شماره حساب شباي هر بانك صرفاً از سوي همان بانك ارائه مي گردد.

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه

همکاران بانک نمونه