بانک نمونه

bnr
             

س08202019

Last updateج, 13 اکتبر 2017 10pm

Back شما اینجا هستید: خانه بانکداری الکترونیک آموزش بانکداری الکترونیکی واحدها و مقیاس ها

واحدها و مقیاس ها

مقیاس ها

وزنی

   
1گرم 0.035273 اونس
1اونس 28.35 گرم
1پاند 0.45359 کیلوگرم
1کیلوگرم 2.2046 پاند
1پوط روسی 16.38046 کیلوگرم
1کیلوگرم 0.0061 پوط روسی
1تن 1000 کیلوگرم
1خروار 300 کیلوگرم
1خروار 100 من تبریز
1خروار 64000 مثقال
1ری 12 کیلوگرم
1ری 4 من تبریز
1ری 2560 مثقال
1کیلوگرم 1000 گرم
1من تبریز 3 کیلوگرم
1من تبریز 640 مثقال
1چارک 10 سیر
1چارک 750 گرم
1چارک 160 مثقال
1سیر 75 گرم
1سیر 16 مثقال
1مثقال 4.6875 گرم
1مثقال 24 نخود
1نخود 0.1953 گرم
1نخود 4 گندم
1گندم 0.04882 گرم
1تن متریک 0.98421 تن بزرگ
1تن متریک 1.10231 تن کوچک
1تن متریک 2204.6 پاند
1تن بزرگ 1.12 تن کوچک
1تن بزرگ 1.01605 تن متریک
1تن کوچک 0.892857 تن بزرگ
1تن کوچک 0.907185 تن متریک
1تن کوچک 2000 پاند
     

طولی

   
1میلیمتر 0.03937 اینچ
1اینچ 25.4 میلیمتر
1سانتیمتر 0.3937 اینچ
1اینچ 2.54 سانتیمتر
1یارد 0.9144 متر
1یارد 91.44 سانتیمتر
1متر 1.0936 یارد
1مایل 1.6093 کیلومتر
1مایل 1609.3 متر
     

سطحی

   
1سانتیمترمربع 0.1550 اینچ مربع
1اینچ مربع 6.4520 سانتیمتر مربع
1مترمربع 10.7640 فوت مربع
1فوت مربع 0.0929 مترمربع
1مترمربع 1.1960 یاردمربع
1یاردمربع 0.8361 مترمربع
1هکتار 2.4710 اکر
1اکر 0.4040 هکتار
1میل مربع 2.5900 کیلومترمربع
1کیلومترمربع 0.3861 میل مربع
     

حجمی

   
1مترمکعب 35.31500 فوت مکعب
1فوت مکعب 0.02832 مترمکعب
1مترمکعب 1.30800 یاردمکعب
1یاردمکعب 0.76460 مترمکعب
1لیتر 1.75976 پیت
1پیت 0.56826 لیتر
1لیتر 0.21997 گالن
1گالن 4.54600 لیتر
1 باشل 35.24 لیتر

  واحدها

     
طلا اونس  
نقره اونس  
مس تن  
نفت خام بشکه 159 لیتر
گاز طبیعی mmBtu 26.8 مترمکعب
بنزین گالن  
ذرت باشل 35.24 لیتر
گندم باشل 35.24 لیتر
سویا باشل 35.24 لیتر
شکر سنت/پاند

بانک نمونه در خدمات

اقتصاد مقاومتی

ارسال سریع نظرات

ایمیل:
موضوع:
پیام:
کلمه "بانک نمونه" چند نقطه دارد؟

ورود به سایت

333     porssh

alvend     6666

بانک نمونه

همکاران بانک نمونه